Výnimočný učiteľ: Barbora Balogová

Volám sa Barbora Balogová a som čerstvá absolventka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore špeciálna pedagogika. Od septembra roku 2022 som sa zamestnala na základnej škole v Bardejove, kde pracujem ako školský špeciálny pedagóg a zároveň som triedna učiteľka v triede pre žiakov s poruchami autistického spektra. Vzdelávaniu, získavaniu skúsenosti, zručností a čerpaniu inšpirácii v pedagogickej oblasti sa intenzívne venujem už niekoľko rokov. Počas svojho štúdia som absolvovala už niekoľko konferencií v zahraničí a u nás, kde bolo hlavnou témou aktuálne problémy pedagogiky. Absolvovala som niekoľko pobytov a stáži v zahraničí.

Témou sexuálnej výchovy som sa zaoberala celé svoje štúdium a rovnako som vykonávala výskum preventívnych aktivít zameraných na prevenciu nevhodného sexuálneho správania u žiakov s poruchami správania v inštitucionálnom základnom vzdelávaní. Sexualita je vo vnímaní spoločnosti ešte aj dnes často tabuizovaná, a to aj napriek tomu, že ide o prirodzenú súčasť existencie každého človeka. Domnievam sa, že je nutné podávať informácie cez prizmu odbornosti výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Spôsob podávania informácií by mal byť vhodný a adekvátny vzorke prijímateľov. Zložky sexuality formujú psychické procesy jedinca a z toho dôvodu je nutné formulovať ich správnym smerom.

Za svoje doterajšie najväčšie úspechy považujem získanie Ceny rektora Prešovskej Univerzity v Prešove za úspešnú reprezentáciu Prešovskej univerzity v Prešove a rovnako aj Ceny dekana Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove za činnosť na fakulte.

Mojím cieľom je venovať sa osobám so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a svojím úsilím vytvárať pre tieto osoby čo najlepšie pedagogické pôsobenie a podmienky pre ich osobnostný rozvoj aj formou inklúzie.

Všeobecne sa považujem za mladú, aktívnu, inovatívnu, cieľavedomú a zodpovednú mladú ženu, ktorá chce svojim pozitívnym a empatickým prístupom k svojmu povolaniu a k celkovému životnému štýlu predovšetkým pomáhať, vzdelávať, motivovať a naplno sa venovať deťom, aby mohli dosiahnuť svoje celoživotné ciele.

Kontakt: balogovabarbora@gmail.com

Naučte sa, inšpirujte sa

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Etická výchova
Občianska náuka
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Etická výchova
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Etická výchova
Vecné učenie
Špeciálna základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Vecné učenie
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Vecné učenie
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola
Biológia
Etická výchova
Vecné učenie
Špeciálna základná škola