Výnimočný učiteľ: Barbora Balogová

Volám sa Barbora Balogová a som čerstvá absolventka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore špeciálna pedagogika. Od septembra roku 2022 som sa zamestnala na základnej škole v Bardejove, kde pracujem ako školský špeciálny pedagóg a zároveň som triedna učiteľka v triede pre žiakov s poruchami autistického spektra. Vzdelávaniu, získavaniu skúsenosti, zručností a čerpaniu inšpirácii v pedagogickej oblasti sa intenzívne venujem už niekoľko rokov. Počas svojho štúdia som absolvovala už niekoľko konferencií v zahraničí a u nás, kde bolo hlavnou témou aktuálne problémy pedagogiky. Absolvovala som niekoľko pobytov a stáži v zahraničí.

Témou sexuálnej výchovy som sa zaoberala celé svoje štúdium a rovnako som vykonávala výskum preventívnych aktivít zameraných na prevenciu nevhodného sexuálneho správania u žiakov s poruchami správania v inštitucionálnom základnom vzdelávaní. Sexualita je vo vnímaní spoločnosti ešte aj dnes často tabuizovaná, a to aj napriek tomu, že ide o prirodzenú súčasť existencie každého človeka. Domnievam sa, že je nutné podávať informácie cez prizmu odbornosti výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Spôsob podávania informácií by mal byť vhodný a adekvátny vzorke prijímateľov. Zložky sexuality formujú psychické procesy jedinca a z toho dôvodu je nutné formulovať ich správnym smerom.

Za svoje doterajšie najväčšie úspechy považujem získanie Ceny rektora Prešovskej Univerzity v Prešove za úspešnú reprezentáciu Prešovskej univerzity v Prešove a rovnako aj Ceny dekana Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove za činnosť na fakulte.

Mojím cieľom je venovať sa osobám so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a svojím úsilím vytvárať pre tieto osoby čo najlepšie pedagogické pôsobenie a podmienky pre ich osobnostný rozvoj aj formou inklúzie.

Všeobecne sa považujem za mladú, aktívnu, inovatívnu, cieľavedomú a zodpovednú mladú ženu, ktorá chce svojim pozitívnym a empatickým prístupom k svojmu povolaniu a k celkovému životnému štýlu predovšetkým pomáhať, vzdelávať, motivovať a naplno sa venovať deťom, aby mohli dosiahnuť svoje celoživotné ciele.

Kontakt: balogovabarbora@gmail.com

Naučte sa, inšpirujte sa