Odporúčania pre učiteľov, ktorí sa rozhodnú využívať prvky sexuálnej výchovy z pohľadu prevencie

Biológia
Etická výchova
Vecné učenie
Pre učiteľov

Uvedené odporúčania sú z vyučovania sexuálnej výchovy v reedukačnom centre pre žiakov s poruchami správania a mentálnym postihnutím. Príslušné aktivity, ktoré budem postupne pridávať sa uplatnili aj u intaktných žiakov. Je potrebné však dbať na individuálne osobitosti a vek žiaka, aby bola sexuálna výchova primeraná veku. 

Pred realizáciou

Pred realizovaním aktivít si odporúčam preštudovať literatúru a obsah vzdelávania  týchto tém. Odporúčame si preštudovať Učebné osnovy výchovy k manželstvu  a rodičovstvu z roku 2010 a z týchto osnov vychádzať. Taktiež metodické príučky, princípy a zásady vyučovania sexuálnej výchovy. Odporúčam uplatňovať prvky sexuálnej výchovy vo vyučovaní nie len medzi predmetovo, ale najmä vyčlenením samostatnej vyučovacej hodiny s obsahom vzdelávania tejto tematiky. Tým by sa predišlo len jednorazovému alebo sporadickému vplyvu preventívnych aktivít. Preventívne aktivity zamerané na prevenciu nevhodného sexuálneho správania odporúčam realizovať po celý školský rok a pravidelne.

Pri tvorbe

Odporúčam na žiakov nepôsobiť vo forme zákazov, ohrozovaní či citového vydierania. Žiakom nenútiť názory, skôr využívať metódu persuázie. Pripraviť si množstvo argumentov a dostatočne si preštudovať dané témy. Vytvoriť si množstvo názorných pomôcok. Využívať zážitkové a interaktívne metódy. Taktiež odporúčam využívať netradičné organizačné formy hodiny ako napríklad sedenie v kruhu. Odporúčam vytvárať aktivity vhodné pre danú vekovú kategóriu a individuálne osobitosti žiakov. Nevyužívať veľa abstraktných pojmov. Dodržiavať zásady učenia sa a dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny. Odporúčam využívať obrazový materiál, video, film, kde sa vyobrazujú reálne situácie a osoby. So žiakmi odporúčam vytvoriť pravidlá a taktiež sankcie, ak ich budú porušovať. Odporúčam zistiť a urobiť si prehľad na akej vedomostnej úrovni sú žiaci v danej téme. Taktiež či už majú skúsenosť s nevhodným sexuálnym správaním. Pri primárnej prevencii odporúčam postupovať podľa veku primeraných informácií žiakom. V sekundárnej prevencii postupovať s informáciami podľa aktuálne sa vyskytujúceho nevhodného sexuálneho správania.

Počas realizácie

Odporúčam si so žiakmi vytvoriť dôveru a spoznať sa s nimi napríklad cez úvodné zoznamovacie aktivity. Taktiež vytvárať si na každej hodine príjemnú, dôvernú atmosféru. Odporúčam so žiakmi komunikovať priamo a vyhnúť sa príliš vyhýbavému popisu nejakého pojmu. Taktiež odporúčam poučiť žiakov, že z pomenovaní sa smiať nemusia vysvetlením, že tieto orgány sú ako každý iný orgán na tele a nie je potreba sa pri týchto označeniach smiať. So žiakmi si odporúčam vytvoriť slovník pojmov a dohodnúť sa na označeniach týchto pojmov, takto sa vyhneme pejoratívnym pomenovaniam. Odporúčam, aby bol učiteľ v úlohe facilitátora a poradcu. Diskusie k týmto témam usmerňovať správnym smerom. Žiakov za ich názor, príbeh, postoj neodcudzovať. Vždy po vzhliadnutí dokumentu, videa či filmu je potrebné o danej téme diskutovať. Odporúčam sa do diskusie k žiakom pripojiť ako ich súčasť nie ako autorita. Svoje názory povedať vždy nakoniec, aby sa neovplyvnil chod diskusie. Žiakov nenútiť sa vyjadrovať alebo odpovedať na otázky. Odporúčam ponechať chod diskusie na dobrovoľnej báze. Odporúčam žiakov podnecovať k aktivite a vždy ich chváliť a povzbudzovať. Neodporúčam pôsobiť na žiakov triviálne a infantilne.

Mohlo by vás zaujímať

Psychológia
Stredná škola
Slovenský jazyk
Základná škola