Vplyv katalyzátora na rýchlosť chemickej reakcie

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH
Téma: VPLYV KATALYZÁTORA NA RÝCHLOSŤ CHEMICKEJ REAKCIE

Poznáme štyri faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie:

K vysvetleniu vplyvu posledného faktora, KATALYZÁTORA na rýchlosť chemickej reakcie použijeme reakciu rozkladu cukru – fruktózy (ovocný cukor), ktorej jedným z produktov je oxid uhličitý a druhým alkohol.

C6H12O6  ->  2 C2H5OH   +  2 CO2

chemická reakcia zobrazená guličkovým modelom:

Pozri si pozorne video:

Vysvetlenie:

  • reakcia kvasenia – cukor sa rozkladá na oxid uhličitý a alkohol
  • prebieha len za prítomnosti kvasiniek
  • akú úlohu v tejto reakcii majú kvasinky?

Zapamätaj si:

Katalyzátor je chemická látka, ktorá chemickú reakciu urýchľuje (alebo spomaľuje = inhibítor), ale po skončení chemickej reakcie ostáva nezmenený s rovnakými vlastnosťami ako pred reakciou.

Vyskúšaj si experiment z videa a…

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

1. Opíš, čo sa dialo s cukrom po naliatí vody a zamiešaní tejto zmesi. Je tento dej chemický alebo fyzikálny?

2. Pomenuj druh zmesi vody a cukru a zdôvodni.

3. Kedy začala prebiehať reakcia v zmesi cukru a vody? 

4. Na základe čoho si zistil, že reakcia prebieha? Čo sa v reakčnej zmesi tvorilo?

5. Pokús sa vysvetliť, čo spôsobilo droždie, ako pomohlo v priebehu chemickej reakcie rozkladu cukru?

6. V akej podobe si pozoroval droždie na konci reakcie? Myslíš, že by si ho mohol použiť znova?

7. Navrhni spôsob, akým by si droždie po ukončení reakcie mohol zo zmesi vyseparovať/oddeliť.

8. Ako inak nazývame biokatalyzátory?  

9. Kde môžeme v praxi, v reálnom živote využiť vplyv katalyzátora na ovplyvnenie rýchlosti chemickej reakcie?

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola