Návrh aktivity na prevenciu nevhodného sexuálneho správania na verejných miestach – súkromné a verejné miesta

Etická výchova
Občianska náuka
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
8. ročník ŠZŠ
7. ročník ZŠ

Pre učiteľa:

Táto aktivita je zameraná na prevenciu nevhodného sexuálneho správania na verejných miestach. Toto správanie je podľa autorov Venglářová, Eisner (2013), Mandzáková (2013)  často vyskytujúce sa a je potrebné ho riešiť. Cieľom aktivity je, aby jedinec pochopil, že niektoré formy správania sú vhodné len na súkromných miestach. Je významné poučovať ich o tom, aby sa ovládali a svoje potreby si uspokojovali v súkromí a v čase, kedy je nato vhodná príležitosť. Autorka Mandzáková (2013) tvrdí, že je významné poskytnúť týmto osobám poznatky o súkromí a súkromných miestach a o tom, že takéto správanie je na verejnosti neprípustné. Je nutné začať s touto osvetou ešte pred vývinovým obdobím puberty dieťaťa, tak sa bude pocit hanblivosti vytvárať už v detstve a bude to jednoduchšie. Cieľom je pochopiť aj to, že ľudia sú s nevhodným sexuálnym správaním na verejných miestach pohoršení a takéto správanie môže byť aj potrestané. Poukázaním na možnosť realizovania sexuálnych aktivít na súkromnom mieste sa môže zamedziť nevhodnému sexuálnemu správaniu sa na verejných priestranstvách.     

Návrh aktivity na prevenciu nevhodného sexuálneho správania na verejných miestach

Názov aktivity:Keď som sám a keď som s ľudmi-súkromie a verejnosť
Druh a stupeň postihnutia:Stredné mentálne postihnutie variant B
Veková kategória:12 – 16 rokov
Téma:„Zodpovedný prístup k sexualite, sexualita ako prirodzený prejav ľudského jedinca, ale aj ako prejav kultúrnosti a kultivovanosti osobnosti človeka“ (Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Učebné osnovy, 2010 s. 10). „Kultivovaný a kultúrny prejav sexuality ako obraz mravného a sexuálne zrelého človeka„ (Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Učebné osnovy, 2010 s. 10) „Sebaúcta človeka“ (Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Učebné osnovy, 2010 s. 5)
Cieľ činnosti:Triediť obrázky na verejné a súkromné miesta.       
Uviesť rozdiely medzi verejnými a súkromnými miestami.       
Podľa určenej situácie rozhodnúť vhodnosť vykonávania aktivity na verejnom alebo súkromnom mieste.      
Vyjadriť vlastnými slovami prečo sa daná situácia môže vykonávať len v súkromí alebo len na verejnosti.   
Didaktické prostriedky:obrázky verejných miest – na ulici, mestský park, v divadle ,v škole, v jedálni, obrázky súkromných miest – detská izba, záchod, sprcha, zelený kruh, červený kruh, zelené vrchnáčiky, červené vrchnáčiky       
Metodický postup :
Motivačná časť:
Žiaci budú sedieť v kruhu na koberci a ukážem im 2 obrázky, prvý bude obrázok detskej izby a druhý obrázok jedálne plnej ľudí. Opýtam sa ich na rozdiely na tomto obrázku. Opýtam sa žiakov: „Aký je rozdiel medzi týmito miestami?“, „Vymenujte, čo je na týchto miestach iné.“ Miesta si spoločne prejdeme a skupine vysvetlím, že na verejnom mieste sa nachádzajú aj iní ľudia okrem nás a musíme sa správať tak, aby sa ostatní ľudia nepohoršili. Súkromné miesto je také, miesto, kde sme sami a nikto iný tam okrem nás nie je.
       
Pripravené budem mať obrázky verejných miest a súkromných miest:     
verejné miesta budú – na ulici, mestský park, v divadle, v škole, v jedálni.          
súkromné miesta budú – záchod, sprcha, izba.  
      
O miestach budeme spoločne diskutovať – kde je to miesto, aké je to miesto, kto sa môže nachádzať na tomto mieste. Úlohou skupiny bude vytriediť miesta na verejné a súkromné. Na koberci budem mat pripravený zelený kruh, ktorý bude predstavovať súkromné miesta, a červený kruh, ktorý bude predstavovať verejné miesta. Do zeleného kruhu budú dávať obrázky súkromných miest a do červeného kruhu obrázky verejných miest, triediť budú po jednom a každý žiak sa vystrieda.  
         
Expozičná časť:
Následne žiakom budem hovoriť rôzne situácie a oni budú musieť zaradiť, na ktorom mieste by mohla takáto situácia prebiehať. Vystriedajú sa všetci členovia skupiny a ak bude treba danému žiakovi pomôcť, pomôže mú skupina. Pri sebe budem mať pripravené zelené vrchnáčiky, ktoré budú predstavovať súkromné situácie, a červené vrchnáčiky, ktoré budú predstavovať verejné situácie. Ak žiakova odpoveď bude správna, priradí vrchnáčik do správneho kruhu podľa farby, kde budú vopred dané obrázky: v červenom kruhu verejné miesta a v zelenom kruhu súkromné miesta.

Situácie:
„Janko je chlapec ktorý je rád nahý, často sa vyzlieka a dotýka sa svojho tela; práve sa chce vyzliecť. – kam by si túto situáciu zaradil, na súkromné miesto alebo na verejnosť?“ So žiakmi si celú situáciu rozoberieme a vysvetlím im, že vyzliekanie a nahota patria na súkromné miesta, ostatní ľudia na verejnosti nás vidieť holých nechcú a nepáčilo by sa im to.       
„Janka a Emil sa držia za ruky. – kam by si túto situáciu zaradil?“
Vysvetlím im, že táto situácia môže prebiehať aj na verejnosti.     
„Eva a Emil sa radi bozkávajú a dotýkajú, ich bozky sú dlhé – kam by si túto situáciu zaradil?“ “
Žiakom vysvetlím, že bozkávanie a dotýkanie sa je naša súkromná záležitosť a nepatrí na verejnosť. (Ak je známe, že osoby v skupine onanujú, využijeme situáciu spojenú s masturbáciou)
„Milan si rád robí dobre dotýkaním sa svojho penisu. – kam by ste situáciu zaradili?“
Žiakom zdôrazním, že masturbácia je vhodná len na súkromnom mieste, pretože ak to osoba urobí na verejnosti, bude potrestaná, pretože ostatní ľudia nechcú vidieť takéto správanie, patrí to len do súkromia. 
„Eva a Sandra si dajú pusu na líce – kam by ste situáciu zaradili?“           
Žiakom vysvetlím, že pusu na líce si môžu dať aj na verejnosti.    
(Ak skupina prešla učivom o počatí, čo je podľa štátneho vzdelávacieho programu v predmete etická výchova a vecné učenie v 10. ročníku, zaradíme aj situáciu so sexom).
„Mirka a Peťo majú spolu sex – kam by si túto situáciu zaradil?“
Žiakom zdôrazním, že sex patrí len do súkromia a na verejnosti sa nemôže robiť, pretože osoby budú potrestané a ľudia pohoršení.    
„Janko pohladil Zuzku po tvári – kam by si túto situáciu zaradil?“           
Žiakom vysvetlím, že táto situácia je vhodná aj na verejnom mieste.        
„Helenka a Miška sa spolu rozprávajú – kam by si túto situáciu zaradil?“
Žiakom, vysvetlím, že rozprávať sa môžu aj na verejnosti.
So skupinou si ešte raz prejdem situácie, ktoré patria len do súkromia a ktoré patria aj na verejnosť, a porozprávame sa, prečo je to tak.    
     
Záverečná časť:
Vytriedené verejné a súkromné miesta sa nalepia oddelene hrubou čiarou na viditeľné miesto. So žiakmi si zopakujeme všetky situácie ešte raz a budú musieť vlastnými slovami vyjadriť, prečo sa daná situácia môže vykonávať len v súkromí alebo len na verejnosti. Opýtam sa, ako sa pri tejto aktivite cítili a či sa im táto aktivita páčila.
  (Zdroj: vlastné spracovanie)

Obrázky k aktivite:

Interaktívne cvičenie:

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola