Incest – prevencia vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznými

Biológia
Etická výchova
Vecné učenie
8. ročník ŠZŠ
Pre učiteľov
7. ročník ZŠ

Návrh vyučovacej hodiny na prevenciu vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznými

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznými. Je medzi predmetovou súčasťou predmetu Vecné učenie. Tematický celok je rodina. Učivo je charakterizované ako rodinné väzby. Cieľom tejto vyučovacej hodiny je, aby si žiaci uvedomili negatívne vplyvy a riziká incestu. Tému incestu prepájam aj s negatívnymi zložkami správania, ktoré sa môže vyskytnúť v rodine. Ako kognitívne ciele som si vyčlenila vymenovať členov blízkej rodiny- mama, otec, sestra, brat, dedo, baba. Rozlíšiť negatívne a pozitívne vplyvy rodiny na jedinca a poznať rizika sexuálneho styku medzi príbuznými. Ciele sa plnia metódami ako sú diskusia,  persuázia, výklad. Afektívne ciele sú zamerané na postojové a hodnotové hľadisko významu rodiny pre človeka. Psychomotorické ciele prepájajú a dopomáhajú k fixácií daným poznatkom pracovným listom. Zvolila som klasický typ vyučovacej hodiny s frontálnou a individuálnou organizačnou formou.

Trieda:8. ročník
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda
Vyučovací predmet:Vecné učenie  
Tematický celok:Rodina  
Učivo (téma):Rodinné väzby
Ciele:    kognitívny – Vymenovať členov blízkej rodiny- mama, otec, sestra, brat, dedo, baba.  Rozlíšiť negatívne a pozitívne vplyvy rodiny na jedinca. Poznať rizika sexuálneho styku medzi príbuznými. 

afektívny – Odpovedať na otázky, rešpektovať pokyny učiteľa. Začať činnosť a dokončiť ju. Povedať vlastnými slovami s pomocou alebo bez význam rodiny pre človeka.

psychomotorický – Vyplniť podľa inštrukcií pracovný list. Spojiť čiarou, kto z rodiny môže alebo nemôže mať intímny vzťah, sex a splodiť potomkov.
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:  Diskusia, rozhovor, názorná ukážka, viacnásobného opakovania, nadmerného zvýraznenia, expozičná, demonštračná, laudácia, opakovania, fixačné, rozhovoru, diagnostická, počúvania.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Slovenský jazyk,  Biológia.  
Didaktické prostriedky:  obrázok rodiny, obrázok a výroky šťastnej a nešťastnej rodiny, obrázok rodostromu, pracovný list, lepidlo, pero, vrecúško.
ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavíme tému vyučovacej hodiny ktorou je rodina. Pripravíme si didaktické pomôcky. Upravíme si triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. Pripravíme lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:        So žiakmi si vymenujeme základné časti blízkej rodiny. Mama, otec, sestra, brat, babka, dedo. Ako pomôcka poslúži obrázok na tabuli. So žiakmi budem viesť diskusiu na tému rodina. Žiaci môžu povedať koľko majú súrodencov.
Expozičná časť:                                Žiakov sa opýtame aká môže byť rodina. Ukážeme im obrázky šťastnej rodiny a rodiny, kde sa členovia hádajú. Budeme viesť rozhovor o obrázkoch. Čo je na obrázku, ako sa tvária osoby na obrázkoch. Čo mohlo spôsobiť, že je rodina na tomto obrázku šťastná a na tomto obrázku smutná. So žiakmi budeme viesť diskusiu. Obrázky šťastnej a nešťastnej rodiny si pripneme o tabulu. Do vrecúška si dáme kartičky vlastností šťastnej a nešťastnej rodiny. Každý žiak po jednom príde, vytiahne vlastnosť z vrecúška a pripne ju k obrázku, kde patrí. Vlastnosti si spolu ešte raz zopakujeme. „Žiaci nie každá rodina je vždy šťastná, v rodine sa môžu stať aj zlé veci“. „Jednou zo zlých vecí, ktoré sa môžu v rodine stať je aj incest“. „ Incest znamená sexuálny styk medzi príbuznými“. „Je zakázané mať sex medzi pokrvnými príbuznými, to znamená, že ako rodina máte rovnakú krv a z takého to spojenia sa môže dvom pokrvným príbuzným narodiť choré dieťa“. „ Sex nemôže mať brat + sestra, otec + dcéra, matka + syn. Sex v rodine môže mať medzi sebou matka a otec, pretože nie sú pokrvnými príbuznými. Žiakom toto tvrdenie vysvetlím aj pomocou rodostromu. „Nikto sa vás nemá právo dotýkať alebo využívať vás“.  
Fixačná časť:  Žiakom rozdáme pracovný list, kde bude ich úlohou spojiť čiarou, kto z rodiny môže alebo nemôže mať intímny vzťah, sex a splodiť potomkov.  
Záverečná časť:      Žiakov za ich aktivitu pochválime. Zhodnotíme ich prácu a aktivitu.  

(zdroj: vlastné spracovanie)

Skúsenosti z praxe

Vyučovacia hodina prebehla pokojne. Úvod vyučovacej hodiny prebiehal veľmi dobre, žiaci triedili kartičky k obrázkom šťastnej a nešťastnej rodiny. Spoločne sme si prešli všetky znaky, ktoré charakterizujú tieto rodiny. Problém nastal s vysvetľovaním problematiky incestu. Niektorí žiaci boli veľmi presvedčení, že je táto problematika normálnou súčasťou života. Argumentovali, že takýto jav videli v ich  prirodzenom prostredí a títo ľudia žijú a sú zdraví. Odporúčame si pripraviť množstvo argumentov a informácií o negatívnom vplyve incestu, rovnako informácie z trestného práva. So žiakmi som viedla dlhú diskusiu a vysvetľovala im riziká sexuálneho styku medzi príbuznými. Odporúčame čo najjednoduchšie vysvetliť negatívny vplyv tohto javu z genetického hľadiska. Taktiež si pripraviť množstvo informácií týkajúcich sa rizík splodenia dieťaťa dvomi pokrvnými členmi rodiny. Odporúčali by sme vytvoriť názornú pomôcku, ktorá by žiakom pomohla vysvetliť tento jav z pohľadu genetiky a krvi. Počas vysvetľovania mi pomohli nákresy na tabuli. Vytvorila som rovnako nákres rodokmeňu, ktorý dopomohol, aby žiaci lepšie pochopili danú problematiku. Tomuto javu sme sa venovali viac krát a tým sme využili metódu viacnásobného opakovania. Následkom, že niektorí žiaci videli takýto príklad v ich prirodzenom prostredí, bolo veľmi náročné týchto žiakov presvedčiť o opaku. Žiaci si vyplnili pracovný list, ktorý im nerobil problém. V pracovnom liste boli využité názorné ukážky a obrázky, ktorým žiaci pochopili.

Pozorovanie žiakov pri tejto vyučovacej hodine:

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
Návrh vyučovacej hodiny na prevenciu vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznýmiŽiaci boli počas tejto hodiny nadmieru aktívni. Táto téma ich zaujímala. Žiaci veľa argumentovali a diskutovali na danú tému problematiky incestu.Žiaci boli zo začiatku hodiny disciplinovaní. V priebehu preberania témy boli niektorí žiaci nervózni. Neakceptovali argumenty, že je táto problematika trestná a sexuálny styk medzi príbuznými je neakceptovateľní. Niektorí žiaci boli prekvapení týmito informáciami. Týmto tvrdeniam nechceli veriť. Po dlhšej diskusii a názorných ukážkach, uplatnením metódy persuázie sa žiaci o túto problematiku začali viac zaujímať.

Obrázky

Rodostrom

Rodina

Aktivita – porovnanie rodín:

Pracovný list:

Interaktívne cvičenie na triedenie vlastností šťastnej a nešťastnej rodiny

Zdroje: (Pixabay, Pexels, vlastné spracovanie podľa ROVŇANOVÁ, L., LUKŠÍK, I.,

LUKŠÍKOVÁ, Ľ., 2007. Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni

základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava:

OKAT PLUS. ISBN 978-80-88720-10-2)

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky.  Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

Mohlo by vás zaujímať