Zmudri G

Projekt Zmudri G vznikol ako neziskový projekt 6 priateľov, ktorí nezostali len pri slovách a kritike daného stavu, ale rozhodli sa prispieť k lepšiemu vzdelávaniu na Slovensku. Informuje o témach, ktoré u mladých ľudí rezonujú, osvetovou, vysvetľujúcou formou. Cieľom je, aby mladí ľudia rozumeli svetu okolo seba od mladého veku a neboli len pasívnymi konzumentmi obsahu, ktorý sa k nim dostáva skrz rôzne kanály. 

Portál Zmudri G napĺňa sociálne siete Instagram a TikTok zmysluplným vysvetľujúcim obsahom, ktorý pomáha mladým ľuďom pripraviť sa na reálny dospelý život. 

Nicole Pulščáková

V školstve pracujem už 23 rokov. Som učiteľkou na základnej škole v špeciálnej triede, ktorú navštevujú žiaci s mentálnym postihnutím ľahkého a stredného stupňa. V tejto triede vyučujem všetky predmety. Praxou som zistila, že moja práca je to presne to, čo ma napĺňa a baví.

Nie vždy je to jednoduché, ale bojujem ako asi každý učiteľ v tejto dobe. Snažím sa žiakov nielen niečo naučiť a odovzdať im vedomosti, ale hlavne vzbudiť ich záujem dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé, čo dokážu prepojiť a využiť v praktickom živote. Každý žiak si zaslúži pozornosť a vie si aspoň časť učiva osvojiť. Veľmi záleží od diferencovaného prístupu a ochote mu pomôcť. Najväčšou mojou motiváciou je radosť – radosť detí zo svojho úspechu a moja radosť, keď vidím, že je dieťa spokojné a šťastné.

Veronika Konušíková

Music matters, music improves, music change. Na hudbe záleží, hudba pomáha a zdokonaľuje, hudba nás mení. Hudba sa nás dotýka v rôznych oblastiach života, spája sa s rôznymi predmetmi (ako matematika, dejepis, etika a náboženstvo, výtvarná a telesná výchova, psychológia…) a vlastne s celým naším životom. Preto som sa jej rozhodla v živote venovať. A nielen jej …veď to bol môj detský sen!

Pardón, nepovedala som, čo. Byť učiteľkou – to bol môj detský sen. Od malička som sa starala o mladšie deti a hrala som sa, že ich učím. Čo? Všetko to, čo som sa učila v škole ja. A dnes to môžem robiť každý deň. Aké krásne. Krásne a zároveň náročné. Nesťažujem sa, práve naopak, teším sa z každého dňa, ktorý môžem byť v škole s deťmi. No uvedomujem si zodpovednosť, ktorú ako učitelia máme. Je veľká a vziať ju „doslova“ je doslova náročné. Ide predsa o „našu budúcnosť“, resp. trochu menej politicky a viac citlivo – ide o deti, ktoré potrebujú starostlivosť, „objatie“ zranených sŕdc, citlivý, a pritom zodpovedný prístup plný zdravej prísnosti a zároveň odviazanej veselosti (a milej bláznivosti).

S týmto vedomím a s týmito poznatkami sa snažím v školstve i v súkromnom sektore pracovať tak, aby som deťom odovzdala nielen vedomosti, ale aj radosť zo života a z učenia sa. A tak sa riadim myšlienkou: „Život je zábava a hra je preto najlepší spôsob, ako sa niečo naučiť.“ Zatiaľ mám s jej uplatňovaním pozitívne ohlasy a snáď sa mi podarí priniesť kúsok z môjho motta aj k Vám do triedy alebo domov…

Marek Krška

Ako vyštudovaný učiteľ anglického jazyka a biológie pôsobím v školstve takmer nepretržite od ukončenia štúdia na vysokej škole v roku 2013. Momentálne už siedmym rokom pracujem na základnej škole, kde môj úväzok pozostáva primárne z výučby anglického jazyka, ktorý je mojou veľkou vášňou.

Počas pandemickej situácie, kedy sme boli nútení presadnúť na dištančné vzdelávanie, sme si viacerí, vrátane mňa, uvedomili dôležitosť dostupnosti rôznorodých vzdelávacích materiálov, ktoré by umožnili žiakom viesť kvalitnú výučbu aj v prostredí mimo školy. No po návrate do škôl ich význam napriek tomu neklesol a prinášajú skvelý spôsob, ako uľahčiť vzdelávanie tým, ktorí nemôžu byť prezenčne v škole a doposiaľ boli nútení spoliehať sa primárne na poznámky od spolužiakov či učebnice, čo často vedie k nedostatočnému osvojeniu si učiva a problémom s jeho dobiehaním.

Vďaka rozkvetu digitalizácie je však možné túto situáciu neustále zlepšovať práve vytváraním voľne dostupných elektronických materiálov. Tie sú nápomocné nielen žiakom, ale aj samotným pedagógom. A keďže okrem jazykov sú mojím koníčkom aj digitálne technológie, neváhal som ani na moment zapojiť sa do tohto projektu, aby som aj ja sám mohol byť súčasťou tohto procesu. Z rovnakého dôvodu som sa tiež angažoval vo výzve ministerstva školstva na pozíciu školského digitálneho koordinátora, v ktorom aktívne pôsobím od jeho začiatku v roku 2021.

Verím, že s postupom času a zanietenosťou ďalších kolegov dokážeme jedného dňa zdigitalizovať obsah celého kurikula, z ktorého by sa v ideálnom prípade stal živý systém, schopný pružne reagovať na aktuálne potreby edukácie vo všetkých úrovniach vzdelávania.

Erika Švárna

Som špeciálnym pedagógom na Špeciálnej základnej škole v Ružomberku už 26 rokov. Od začiatku som hľadala nové metódy a formy práce so žiakmi s rôznym postihnutím, aby som im uľahčila porozumenie a motivovala žiakov k poznaniu aj  k učeniu. Absolvovala som školenie Apple Professional Development Trainer Agreement – ako využívať iPady vo výučbe, vďaka čomu som mohla od základov zmeniť spôsob učenia väčšiny predmetov. Zapájam sa do školení – hlavne v oblasti digitálnych technológií a čitateľskej gramotnosti. V tejto oblasti som poskytla viacero školení mojich kolegom, ktorých sa snažím motivovať  a viesť k modernizácii vyučovania. Snažím sa zavádzať inovatívne prvky do vyučovania, aby bolo pre žiakov čo najzaujímavejšie a zruzumiteľnejšie.  Na našej škole som zapojená do projektu Zelená škola, zapájam sa do grantových programov v rôznych oblastiach výučby a pravidelne sa podieľam na ich realizácií. 

Lenka Paseková

Som učiteľka matematiky a chémie a súčasne aj koordinátor finančnej gramotnosti na ZŠ Zákopčie. Práca s deťmi ma baví pre svoju rozmanitosť. Uprednostňujem inovačné metódy vyučovania a snažím sa prepájať učivo medzi predmetmi. Už niekoľko rokov sa venujem finančnej gramotnosti a možnostiam využitia digitálnej techniky. Spojením týchto aspektov vznikol aj nápad včleniť finančnú gramotnosť do učiva geografie a vytvoriť materiál, ktorý bude interaktívnou formou približovať žiakom témy finančnej gramotnosti.

Jednotlivé témy sú zložené z troch častí. Prvá je video prezentácia vysvetľujúca pojmy z finančnej gramotnosti. Druhá časť je pracovný list, ktorý je venovaný niektorému štátu Európy a úlohy v ňom sú prepojením geografi a finančnej gramotnosti. V tretej časti je možnosť overiť si formou kvízu, tajničky alebo inou hravou formou získané vedomosti.

Barbora Balogová

Volám sa Barbora Balogová a som čerstvá absolventka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v odbore špeciálna pedagogika. Od septembra roku 2022 som sa zamestnala na základnej škole v Bardejove, kde pracujem ako školský špeciálny pedagóg a zároveň som triedna učiteľka v triede pre žiakov s poruchami autistického spektra. Vzdelávaniu, získavaniu skúsenosti, zručností a čerpaniu inšpirácii v pedagogickej oblasti sa intenzívne venujem už niekoľko rokov. Počas svojho štúdia som absolvovala už niekoľko konferencií v zahraničí a u nás, kde bolo hlavnou témou aktuálne problémy pedagogiky. Absolvovala som niekoľko pobytov a stáži v zahraničí.

Témou sexuálnej výchovy som sa zaoberala celé svoje štúdium a rovnako som vykonávala výskum preventívnych aktivít zameraných na prevenciu nevhodného sexuálneho správania u žiakov s poruchami správania v inštitucionálnom základnom vzdelávaní. Sexualita je vo vnímaní spoločnosti ešte aj dnes často tabuizovaná, a to aj napriek tomu, že ide o prirodzenú súčasť existencie každého človeka. Domnievam sa, že je nutné podávať informácie cez prizmu odbornosti výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Spôsob podávania informácií by mal byť vhodný a adekvátny vzorke prijímateľov. Zložky sexuality formujú psychické procesy jedinca a z toho dôvodu je nutné formulovať ich správnym smerom.

Za svoje doterajšie najväčšie úspechy považujem získanie Ceny rektora Prešovskej Univerzity v Prešove za úspešnú reprezentáciu Prešovskej univerzity v Prešove a rovnako aj Ceny dekana Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove za činnosť na fakulte.

Mojím cieľom je venovať sa osobám so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a svojím úsilím vytvárať pre tieto osoby čo najlepšie pedagogické pôsobenie a podmienky pre ich osobnostný rozvoj aj formou inklúzie.

Všeobecne sa považujem za mladú, aktívnu, inovatívnu, cieľavedomú a zodpovednú mladú ženu, ktorá chce svojim pozitívnym a empatickým prístupom k svojmu povolaniu a k celkovému životnému štýlu predovšetkým pomáhať, vzdelávať, motivovať a naplno sa venovať deťom, aby mohli dosiahnuť svoje celoživotné ciele.

Kontakt: balogovabarbora@gmail.com

Adriana Joštiaková

Mgr. Adriana Joštiaková, PhD. mala k učiteľskému povolaniu vždy veľmi blízko, keďže už na základnej a strednej škole sa venovala doučovaniu svojich spolužiakov a fascinovalo ju hľadať nové zaujímavé spôsoby, ako im vysvetliť niečo, čomu nerozumejú. 

Začala preto študovať na Univerzite UKF FF v Nitre slovenský a anglický jazyk. Štúdium to nebolo ľahké, ale aj napriek tomu sa utvrdila v tom, že je to niečo, čo chce vo svojom živote robiť. Po štúdiu hneď nastúpila do práce a okrem učenia slovenského a anglického jazyka sa venovala aj vedeniu školského časopisu, manažovala Školskú žiacku radu, napísala a koordinovala niekoľko Erasmus a eTwinning projektov, z ktorých mnohé získali aj národné a medzinárodne certifikáty kvality. 

Považuje sa za celoživotného študenta, lebo rozširovať svoje obzory neprestala ani po ukončení vysokej školy. Práve naopak. Neustále hľadala a hľadá nové možnosti sebarozvoja, a preto absolvovala niekoľko metodických seminárov a vzdelávaní nielen na Slovensku (prostredníctvom MPC, etwinningu, Microsoft webináre, Teach Up), ale aj v zahraničí a svoje obzory si rozšírila v Cambridge, Portsmouth či v ETI Malta. Aj vďaka týmto skúsenostiam uplatňuje vo výučbe demokratický vzťah medzi učiteľom a žiakom, učenie zamerané na žiaka, kooperatívne vyučovanie, skupinovú prácu či formatívne hodnotenie.

Jej srdcovou záležitosťou sa v posledných rokoch stala aplikácia interaktívnych online nástrojov vo výučbe v rozumnej miere. Generácie detí sa postupne menia a vyvíjajú, a preto ani školstvo by podľa nej nemalo zaspať na vavrínoch, ale posunúť sa novými smermi, pričom si zachová to dobré, čo priniesli predchádzajúce obdobia. 

Viac na mojom profile: https://www.linkedin.com/in/adriana-jo%C5%A1tiakov%C3%A1-48774010a/

Ján Belák

Vyštudoval som učiteľstvo psychológie a etickej výchovy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spočiatku štúdia som sa hľadal a uvažoval, či sa učiteľom reálne aj chcem stať. V magisterskom štúdiu som sa počas praxe presvedčil, že učenie a komunikácia s mladými ľuďmi ma baví a napĺňa. Začal som učiť na Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre, kde pôsobím už 7. školský rok. 

Vyučujem psychológiu vo všetkých ročníkoch. Pre prvé dva ročníky som si vytvoril pracovné listy, ktoré obsahujú informácie, interaktívne úlohy, QR kódy a tak isto obsahujú aj úlohy pre samostatnú prácu žiakov. Počas vyučovania sa so žiakmi veľa rozprávam a pýtam sa ich na vlastný názor, zadávam im rôzne projekty/výzvy, ktoré vedú žiakov k sebaspoznávaniu a rozvíjaniu svojej vlastnej osobnosti. 

Snažím sa o to, aby sa moje žiačky cítili na hodinách akceptované a bol im dopriaty dostatočný priestor a tak isto sa stretli s čo najväčším počtom metód, pretože vzdelávam a vychovávam budúce učiteľky, ktoré verím tomu, že budú tiež meniť naše školstvo.

Ľubica Noščáková

PaedDr.Ľubica Noščáková, pedagogička, ktorá sa od roku 1994 učí spolu s deťmi. V rokoch 1996-2000 bola súčasťou experimentálneho overovania alternatívneho metodiky vzdelávania  Step by step v praxi.

Akreditovala sa ako lektorka a témami inklúzie, zavádzaním slovného/autentického hodnotenia do praxe sprevádza pedagógov aj rodičov. Doteraz je súčasťou jej hodnotení žiakov  aj slovné, v praxi používa  aj sprevádzajúce formatívne hodnotenie a koučingový prístup, vďaka ktorému sú deti úspešnejšie. Patrí medzi mentorov Komenského inštitútu a je aj súčasťou tímu lektorov storytellingu, kritického myslenia a inklúzie v Edume.

Ako pedagóg získala v rôznych rokochviacero ocenení, napr. Vnímavý pedagóg, zaradila sa v rôznych súťažiach do rebríčkov pedagógov medzi TOP 15 Zlatý Ámos,  Top 3 Živel roka, do TOP 10 Učiteľov Slovenska za rok 2018,ale dva roky po sebe aj medzi TOP 5 Blogerov roka,  je aktivistkou, dobrovoľníčkou, lektorkou, blogerkou.