Izotermický dej

Fyzika
2. ročník SŠ

Ku stavovej rovnici viedlo skúmanie izoprocesov. Ako prvý z nich si predstavíme izotermický dej. Ako vyzeral experiment, ktorým sme ho skúmali?

Aké zákonitosti sme objavili medzi zmenami objemu a tlaku plynu pri nezmenenej teplote?

Ako aplikovať tieto zákonitosti pri riešení úloh?

Kde v praxi môžeme pozorovať izotermické procesy?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Psychológia
Stredná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola