Osová súmernosť – Trojuholník

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5. ročník – zostrojiť obraz trojuholníka v osovej súmernosti podľa danej osi

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Chémia
Stredná škola
Biológia
Základná škola