Výnimočný učiteľ: Karol Vereš

Karol Vereš

Štúdium som ukončil v  roku 1992 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v aprobácii slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka. Na tej istej škole som v roku 1999 úspešne ukončil rozširujúce štúdium v aprobácii história. 

Od  roku 1992  pracujem nepretržite ako učiteľ, najskôr na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši  a od roku 1997 na Gymnáziu A. Sládkoviča v Krupine. 

Počas 26 ročnej  praxe som získal skúsenosti s pedagogickou prácou na osemročnom aj štvorročnom gymnáziu a dokonca aj s nadstavbovým štúdiom, ktoré dnes už neexistuje. 

Mal som tú možnosť, že svoje skúsenosti som mohol v rokoch 2008 – 2013 v rámci národného projektu Modernizácia vzdelávania pomocou IKT ako autor učebných textov pre vzdelávanie učiteľov a lektor vzdelávanie ponúknuť širšej učiteľskej verejnosti.  Moje aktivity v rámci pedagogickej praxe smerujú k tvorbe vlastných učebných materiálov (dostupné na www.karolveres.szm.com), ktoré sú používané v praxi učiteľmi na celom Slovensku.

K práci ma motivuje každodenná potreba ponúkať žiakom stále nové, atraktívnejšie a súčasne komplexnejšie materiály, ktoré by ich na jednej strane zaujali a na strane druhej, ponúkli im to, čo z hľadiska mojich aprobačných predmetov potrebujú pre život alebo ďalšie štúdium. Nemyslím si, že moje učenie je výnimočné. Je mnoho kolegov, ktorí robia väčšie, úspešnejšie  a dokonca aj mediálne známe projekty. Moje boli zacielené vždy primárne  na mojich žiakov. Až po zverejnení mojich materiálov, či už v rámci projektov alebo na webstránke, som zistil, že sú používané v praxi aj inými učiteľmi.

Som generácia, ktorá do školskej praxe nastúpila v čase, keď na moje aprobačné predmety bol formálne kladený veľký dôraz, ale učiteľská výbava absolútne chýbala. Prakticky všetky materiály si robili učitelia sami, tvorili sa čítanky, učebné texty, pracovné listy. Napriek časovému odstupu a zdanlivému množstvu učebníc sa situácia veľmi nezmenila. Časté zmeny v osnovách, neskôr vzdelávacích programoch neustále  nútia učiteľa pracovať na kolene. Nie je jediná učebnica, ktorá by sa dala používať bez úprav a výhrad. Nový rozmer všetkému dodal nástup nových technológií, ktoré učiteľovi pomáhajú v práci a súčasne vytvárajú nové požiadavky na digitálne obsahy učiva. 

Naučte sa, inšpirujte sa

Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola