Polis

Dejepis
1. ročník SŠ

Vymedzenie pojmu antika a antické grécko. Periodizácia dejín antického grécka. Osídlenie Grécka. Vznik a podoby polis. Veľká grécka kolonizácia.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola