Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity

Pre učiteľa

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity. Tému vyučovacej hodiny som prepojila s tematickým celkom rodina v predmete Vecné učenie. Cieľom tejto vyučovacej hodiny je, aby si žiaci uvedomili postupnosť a fázy vzťahu. Využila som najmä metódy názornej ukážky a obrazového materiálu, aby si žiaci vedeli konkrétnejšie predstaviť jednotlivé fázy vzťahu a opísať ich. Metódou rozhovoru, diskusie a persuázie bolo cieľom žiakom priblížiť negatívne dôsledky predčasnej sexuálnej aktivity. Cieľom bolo taktiež zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom. Na túto tému nadväzuje taktiež téma pohlavných chorôb a neplánovaného tehotenstva. Afektívnymi cieľmi sme sa snažili docieliť hodnotovú zložku s cieľom zdôvodniť význam rodiny pre človeka. Psychomotorickými cieľmi sme prepojili motoriku s psychickými procesmi, kedy sme za cieľ určili podkladať a lepiť do správnej postupnosti obrázky jednotlivých fáz partnerského vzťahu. Vyučovacia hodina medzi predmetovo nadväzuje na Etickú výchovu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie a Biológiu.

Trieda:8. ročník
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda
Vyučovací predmet:Vecné učenie  
Tematický celok:Rodina  
Učivo (téma):Rodina- fázy partnerského vzťahu
Ciele:    kognitívny – Opísať vlastnými slovami obrázky- fázy partnerského vzťahu, rodina. Zoradiť do správnej postupnosti obrázky- fázy vzťahu. Zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom.  

afektívny – Odpovedať na otázky, rešpektovať pokyny učiteľa. Začať činnosť a dokončiť ju. Povedať vlastnými slovami s pomocou alebo bez význam rodiny pre človeka.

psychomotorický – Poskladať do správnej postupnosti fázy partnerského vzťahu. Lepiť obrázky na pracovný list podľa inštrukcií učiteľa.  
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:  Diskusia, rozhovor, názorná ukážka, viacnásobného opakovania, nadmerného zvýraznenia, expozičná, demonštračná, laudácia, opakovania, fixačné, rozhovoru, diagnostická, počúvania.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie, Biológia.  
Didaktické prostriedky:  obrázok rodiny, obrázky-fázy vzťahu, pracovný list lepidlo, nožnice, obrázky k diskusii – riziká splodenia dietata pred tým ako partnera dostatočne spoznáme, dom bez základov

ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavíte tému vyučovacej hodiny, ktorou je rodina – fázy partnerského vzťahu. Pripravíte si didaktické pomôcky, ktoré si môžete pripnúť na tabuľu. Upravíte si triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. Pripravíte si lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:          Žiakom ukážete obrázok rodiny. Budete sa ich pýtať otázky:

„Žiaci čo je na obrázku? “
„Kto sú členovia rodiny?“
„Ako vzniká rodina?“
„Čo musia dvaja ľudia urobiť, aby boli rodina?“

So žiakmi bude prebiehať diskusia na danú tému.
Expozičná časť:      Z diskusie o rodine nadviažete na fázy ako vzniká rodina.

„Žiaci, rodina je spoločenstvo, ktoré vzniká postupom času“. Aby správne fungovala musia sa dvaja ľudia dobre spoznať. Čo myslíte prečo sa musia najprv dobre spoznať?
“Na tabuľu učiteľ nakreslí dom. Žiakom vysvetlí, že tak, ako staviame dom sa buduje aj vzťah.“

„Najprv potrebujeme základy-zoznámenie sa, spoznávanie sa, kamarátstvo. Potom potrebujeme steny- láska, partnerstvo. Nakoniec potrebujeme strechu- sex- plodenie detí.“

Na druhú stranu nakreslíte dom bez základov. „Žiaci čo sa stane s takým domom bez základov, keď začne fúkať alebo príde búrka ?“ Takýto dom spadne takže je to slabý dom. Takýto môže byť aj vzťah, ak sa s človekom nespoznáme, neoveríme si aký je a hneď s ním splodíme dieťa.“ Bude to dom bez základov – bez zoznámenia, spoznávania sa a bez stien, ktoré predstavujú lásku.“

Následne bude prebiehať diskusia so žiakmi, aké sú riziká splodenia dieťaťa pred tým ako partnera dostatočne spoznáme.

Žiakom ukážete obrázky postupnosti vzťahu, ktoré si po jednom prerozprávame, čo je na obrázku, čo robia ľudia na obrázku.
1. Zoznámenie sa
2. Priateľstvo
3. Láska
4. Sex
5. Tehotenstvo- dieťa

Obrázky pripnete do správnej postupnosti na tabuľu a žiakom dáte vystrihnuté obrázky. Ich úlohou bude na lavici poskladať obrázky do správnej postupnosti.

Žiakov sa opýtam:  
„Je podľa vás dôležité poznať choroby partnera ?“
„Poznať choroby partnera je veľmi dôležité pretože, existujú aj pohlavné choroby, ktoré sa vyskytujú v intímnej oblasti a sú veľmi nebezpečné. “
Fixačná časť:              Žiakom rozdáte maketu domu a k pripraveným inštrukciám si nalepia obrázky, ktoré si na lavicu poskladali do správnej postupnosti.  

So žiakmi si zopakujete čo ste na hodine preberali.
„Čo je rodina ?“
„Ako vzniká rodina ?“
„Aká je postupnosť vzťahu ?“
„Prečo je dôležité najprv spoznať partnera ?“
Záverečná časť: V záverečnej časti učiteľ žiakov za ich aktivitu a pozornosť pochváli a zhodnotí sa ich práca a aktivita.

Skúsenosti z praxe

Vyučovacia hodina prebiehala v pokojnej atmosfére. Ciele vyučovacej hodiny sa  splnili. Žiaci reagovali na otázky učiteľa, zapájali sa do diskusie. Odporúčam si predom so žiakmi upresniť slovník pomenovaní pohlavného styku a vyhnúť sa tým pejoratívnym pomenovaniam. Pred touto vyučovacou hodinou odporúčam z dôvodu lepšieho pochopenia súvislostí, taktiež prvotne prebrať so žiakmi učivo o rozmnožovaní a vývine jedinca či učivo o pohlavných chorobách. Žiakom dopomohli k pochopeniu učiva predom vytvorené názorné pomôcky. K učivu by som, ak by sa zvýšil čas zaradila rolovú hru/dramatizáciu zameranú na formy spoločenského styku ako je spoznávanie sa, predstavenie sa. Žiaci by dramatizovali dve cudzie osoby, ktoré sa práve spoznali. So žiakmi by sme viedli diskusiu či sa už tieto osoby poznajú dostatočne na to, aby mohli splodiť dieťa. Na túto vyučovaciu hodinu si odporúčame pripraviť argumenty v podobe, že žena vo veku 13-15 rokov nie je ani fyzicky či psychicky pripravená mať dieťa. Odporúčame so žiakmi komunikovať priamo a neodcudzovať žiakov za svoje predošlé skúsenosti. Touto vyučovacou hodinou a diskusiami sa medzi učiteľom a žiakmi vybudovala väčšia dôvera, ktorá napomohla k efektívnemu splneniu vyučovacích cieľov v nasledujúcich stretnutiach.

Obrázky k motivácii:

Pracovný list:

Obrázky k pracovnému listu:

Obrázky v správnej postupnosti:

Vypracovaný pracovný list, práca žiakov:

Obrázky k diskusii:

Pozorovanie žiakov pri tejto vyučovacej hodine

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
1. Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivityŽiaci boli na tejto vyučovacej hodine aktívni, motivovaní. Hodina prebiehala pokojne bez problému. Žiaci boli prvotne nedisciplinovaní. Prekrikovali sa a nesedeli na svojich miestach. Po  vytýčení hraníc a pravidiel hodina prebiehala pokojne a bez problémovo.Žiaci sa pri pomenovaní pohlavných orgánov a pohlavného styku smiali. Využívali pejoratívne pomenovania a gestá.

Zdroj: (Pixabay, Pexels, vlastné spracovanie podľa ROVŇANOVÁ, L., LUKŠÍK, I., LUKŠÍKOVÁ, Ľ., 2007. Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava: OKAT PLUS. ISBN 978-80-88720-10-2)

Odporúčania pre učiteľov, ktorí sa rozhodnú využívať prvky sexuálnej výchovy z pohľadu prevencie

Uvedené odporúčania sú z vyučovania sexuálnej výchovy v reedukačnom centre pre žiakov s poruchami správania a mentálnym postihnutím. Príslušné aktivity, ktoré budem postupne pridávať sa uplatnili aj u intaktných žiakov. Je potrebné však dbať na individuálne osobitosti a vek žiaka, aby bola sexuálna výchova primeraná veku. 

Pred realizáciou

Pred realizovaním aktivít si odporúčam preštudovať literatúru a obsah vzdelávania  týchto tém. Odporúčame si preštudovať Učebné osnovy výchovy k manželstvu  a rodičovstvu z roku 2010 a z týchto osnov vychádzať. Taktiež metodické príučky, princípy a zásady vyučovania sexuálnej výchovy. Odporúčam uplatňovať prvky sexuálnej výchovy vo vyučovaní nie len medzi predmetovo, ale najmä vyčlenením samostatnej vyučovacej hodiny s obsahom vzdelávania tejto tematiky. Tým by sa predišlo len jednorazovému alebo sporadickému vplyvu preventívnych aktivít. Preventívne aktivity zamerané na prevenciu nevhodného sexuálneho správania odporúčam realizovať po celý školský rok a pravidelne.

Pri tvorbe

Odporúčam na žiakov nepôsobiť vo forme zákazov, ohrozovaní či citového vydierania. Žiakom nenútiť názory, skôr využívať metódu persuázie. Pripraviť si množstvo argumentov a dostatočne si preštudovať dané témy. Vytvoriť si množstvo názorných pomôcok. Využívať zážitkové a interaktívne metódy. Taktiež odporúčam využívať netradičné organizačné formy hodiny ako napríklad sedenie v kruhu. Odporúčam vytvárať aktivity vhodné pre danú vekovú kategóriu a individuálne osobitosti žiakov. Nevyužívať veľa abstraktných pojmov. Dodržiavať zásady učenia sa a dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny. Odporúčam využívať obrazový materiál, video, film, kde sa vyobrazujú reálne situácie a osoby. So žiakmi odporúčam vytvoriť pravidlá a taktiež sankcie, ak ich budú porušovať. Odporúčam zistiť a urobiť si prehľad na akej vedomostnej úrovni sú žiaci v danej téme. Taktiež či už majú skúsenosť s nevhodným sexuálnym správaním. Pri primárnej prevencii odporúčam postupovať podľa veku primeraných informácií žiakom. V sekundárnej prevencii postupovať s informáciami podľa aktuálne sa vyskytujúceho nevhodného sexuálneho správania.

Počas realizácie

Odporúčam si so žiakmi vytvoriť dôveru a spoznať sa s nimi napríklad cez úvodné zoznamovacie aktivity. Taktiež vytvárať si na každej hodine príjemnú, dôvernú atmosféru. Odporúčam so žiakmi komunikovať priamo a vyhnúť sa príliš vyhýbavému popisu nejakého pojmu. Taktiež odporúčam poučiť žiakov, že z pomenovaní sa smiať nemusia vysvetlením, že tieto orgány sú ako každý iný orgán na tele a nie je potreba sa pri týchto označeniach smiať. So žiakmi si odporúčam vytvoriť slovník pojmov a dohodnúť sa na označeniach týchto pojmov, takto sa vyhneme pejoratívnym pomenovaniam. Odporúčam, aby bol učiteľ v úlohe facilitátora a poradcu. Diskusie k týmto témam usmerňovať správnym smerom. Žiakov za ich názor, príbeh, postoj neodcudzovať. Vždy po vzhliadnutí dokumentu, videa či filmu je potrebné o danej téme diskutovať. Odporúčam sa do diskusie k žiakom pripojiť ako ich súčasť nie ako autorita. Svoje názory povedať vždy nakoniec, aby sa neovplyvnil chod diskusie. Žiakov nenútiť sa vyjadrovať alebo odpovedať na otázky. Odporúčam ponechať chod diskusie na dobrovoľnej báze. Odporúčam žiakov podnecovať k aktivite a vždy ich chváliť a povzbudzovať. Neodporúčam pôsobiť na žiakov triviálne a infantilne.

Podcast – Význam pohybu pre zdravie

Vypočujte si rozhovor s prvoligovou basketbalovou hráčkou a členkou reprezentačného basketbalového družstva do 20 rokov Martinou Dovčíkovou o tom, aký význam má pohyb pre naše zdravie,prečo začať športovať a čo pekné nám môže priniesť pohyb.

Zmysly a zmyslové orgány – sluch

Milí žiaci, 

sluch je druhý najdôležitejší zmysel v živote človeka. Získavame pomocou neho informácie a dorozumievame sa navzájom. Vo videu získate základné poznatky o stavbe sluchového orgánu – ucha a oboznámite sa s tým, čo nášmu sluchu škodí.

Zmysly a zmyslové orgány – zrak

Milí žiaci, zrak je pre človeka najdôležitejší zmysel. Až 90 % informácií získavame zrakom. Je preto dôležité, aby sme vedeli základné informácie o orgáne zraku – oku. Pomôže nám to pri ochrane zraku, aby nám dobre slúžil po celý život.

Zmysly a zmyslové orgány – čuch, chuť, hmat

Milí žiaci, možno ste ž premýšľali o tom, čo sa deje v našom tele po vychutnaní skvelej sladkej čokolády alebo pri úžasnej vône pri pečení chleba. Majú to “ na svedomí“ naše zmysly, konkrétne čuch a chuť. Dôležitý pre náš život je aj hmat. V nasledujúcom interaktívnom cvičení si overíte, ako dobre ovládate základné poznatky o týchto zmysloch. Prajem vám veľa šťastia.

Načítaním QR kódu otvoríte aktivitu v novom okne

Regulačné sústavy – Nervová sústava

Milí žiaci,
precvičte si zábavnou formou poznatky o nervovej sústave. Kolekcia je tvorená štyrmi rôznymi cvičeniami. Želám veľa zábavy a nových vedomostí.

Načítaním QR kódu otvoríte aktivitu v novom okne

Regulačné sústavy – Hormonálna sústava

Milí žiaci,
precvičte si zábavnou formou poznatky o hormonálnej sústave. Kolekcia je tvorená štyrmi rôznymi cvičeniami. Želám veľa zábavy a nových vedomostí.

Načítaním QR kódu otvoríte aktivitu v novom okne

Cievy

Milí žiaci, najcennejšia z tekutín – krv prúdi v cievach. Poznáme niekoľko druhov ciev, každý druh má inú stavbu a funkciu. V pracovnom liste si overíte, ako dobre ovládate základné poznatky o cievach.