Test – zhrnutie

Tento didaktický test slúži na overenie vedomostí z tém prevencie sexuálnej výchovy. Primárne je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím. Testom si môžete overiť vedomosti žiakov v daných témach a po pôsobení na žiakov odsledovať nárast vedomostí v týchto témach a testy porovnať.  

Didaktický test obsahuje 8 otázok. Z toho 6 s označením jednej správnej odpovede. A 2 otázky z označením viacero správnych odpovedí. Každá úloha s označením jednej správnej odpovede má hodnotu jedného bodu. Úlohy s viacerými správnymi odpoveďami mali hodnotu toľko bodov, koľko správnych odpovedí obsahovali. Celkový počet bodov testu bol 14 bodov.

Stupnica známkovania:

BodyZnámkaPercentá
14-121100- 86 %
11-9279-64 %
8-6357-43 %
5-3436-21 %
2-0514-0 %

(zdroj: vlastné spracovanie podľa stupnice ŠZŠ pri RC )

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním. Téma je medzi predmetovo prepojená s hodinou Slovenského jazyka, konkrétne s rozvíjaním komunikačnej schopnosti. Ako tematický celok sme určili jednoduché rozprávanie príbehu podľa obrázkov. Obrázky sú tematiky sexuálneho obťažovania s poučným charakterom. Využili sme metódu inštrukčných médií, ktorú sme zaradili do motivačnej časti. Krátkym, názorným videom a následnou diskusiou sme žiakom ozrejmili pojem sexuálne obťažovanie. Kognitívnym cieľom je z pohľadu slovenského jazyka rozšíriť slovnú zásobu žiakov prerozprávaním krátkeho príbehu z obrázkov. Cieľom tejto témy z vedomostného hľadiska je v tejto vyučovacej hodine povedať vlastnými slovami čo je sexuálne obťažovanie. Pomenovať druhy sexuálneho obťažovania a povedať vlastnými slovami negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania. Afektívnym cieľom je z postojového a hodnotového hľadiska je zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním. Psychomotorický cieľ sme spojili s rolovou hrou na nácvik vyjadrenia nesúhlasu. Hlavným cieľom tejto hodiny je naučiť sa čo je sexuálne obťažovanie a tým si uvedomiť svoje právo povedať nie. Taktiež zistiť, že táto skutočnosť nie je prirodzená a je trestná. Žiakom predkladáme možné spôsoby riešenia, ak sa im v živote prihodí tento nežiadúci jav. Využili sme frontálnu organizačnú formu.

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním

Ročník8.
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Jazyk a komunikácia
Vyučovací predmet:Slovenský jazyk – rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Tematický celok:Jednoduché rozprávanie príbehu podľa obrázkov.
Učivo (téma):Sexuálne obťažovanie – prevencia
Ciele:kognitívny – Rozšíriť si slovnú zásobu. Pomenovať a opísať obrázky. Tvoriť z obrázkov príbeh. Povedať vlastnými slovami čo je sexuálne obťažovanie. Pomenovať druhy sexuálneho obťažovania. Povedať vlastnými slovami negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania.
afektívny – Zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním.
psychomotorický – Vyjadriť pohybom, gestom nesúhlas v rolovej hre.
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:Motivačný rozhovor, viacnásobného opakovania, názorná ukážka, rozhovor, nadmerného zvýraznenia, intenzívnej motivácie,  individuálny prístup, laudácia,  exemplifikácia, výklad, demonštrácia, algoritmozácia kurikula, metóda inštrukčných médií, premiácia, fixačná,  diagnostická.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-patologických javov.
Didaktické prostriedky:Videá: Prirodzene Web –  Čo je sexuálne obťažovanie? https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c
Ovce.sk – Obťažovanie
http://sk.sheeplive.eu/fairytales/obtazovanie
Obrázky situácií.  
ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavím tému vyučovacej hodiny, ktorou je sexuálne obťažovanie – prerozprávanie príbehu. Pripravím si didaktické pomôcky. Upravím triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. V triede zistím počet chýbajúcich. Žiakov vyzvem ,aby si sadli. Pripravím lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:Žiakom pustím krátke video, o sexuálnom zneužívaní.

Výklad vo videu:
„ Sexuálne obťažovanie je šikana, ktorej cieľom je človeku ublížiť alebo ho zastrašiť. Páchatelia môžu niekomu či o niekom rozprávať oplzlé vtipy, mať nevhodné poznámky, ukazovať oplzlé gestá, šíriť klebety osobne aj online, zanechávať sexuálne odkazy na verejných priestranstvách, ukazovať niekomu obrázky či videá so sexuálnym podtónom, dotýkať sa, chytať či štípať druhých sexuálnym spôsobom, žiadať druhých o zaslanie ich nahých fotografií. Ťahať niekoho za oblečenie, alebo sa o niekoho obtierať sexuálnym spôsobom. Ak ťa niekto obťažuje, nikdy to nie je tvoja vina.  Je nesprávne a neprijateľné tvrdiť, že obete “ si to pýtali“, na základe toho čo urobili, povedali, mali oblečené. Často pomôže začať tým, že povieš človeku, ktorý ťa obťažuje, aby s tým prestal.  Daj mu alebo jej jasne najavo, že ti ich správanie prekáža. Ak ťa neprestanú obťažovať, nestačí, že si ich správanie budeš ignorovať. Pravdepodobne to totiž nepomôže. Povedz o tom dospelému, ktorému dôveruješ. Čím skôr o tom niekomu povieš tým skôr sa to vyrieši. Na takúto osobu sa dá podať trestné oznámenie a takéto správanie môže riešiť aj polícia. Pamätaj, že za žiadnych okolností ťa nemá nikto právo sexuálne obťažovať či šikanovať druhých.“

Otázky pre žiakov:
„Počuli ste už niekedy o sexuálnom obťažovaní?“
„Čo je sexuálne obťažovanie?“
„Aké správanie sexuálneho obťažovania bolo vo videu spomenuté?“
„Čo pomôže k zabráneniu sexuálneho obťažovania?“
„Čo má osoba, ktorú sexuálne obťažujú robiť, ak to stále neprestalo?“
„Je sexuálne obťažovanie trestné“?  
Expozičná časť:Každému žiakovi rozdám obrázky určitej situácie. Obrázky rozdám do lavice každému po jednom. Obrázky určitej situácie bude mať žiak, na samostatnom papieri pre lepšiu koncentráciu.

Obrázky budem rozdávať každému po jednom. Jedného žiaka vyvolám a ten opíše dej z prvého obrázka. Ďalší žiak bude dejom nadväzovať na druhý obrázok. Postupne sa vystrieda každý žiak. 

Situácie budú štyri. Žiaci si budú vytvárať príbeh podľa obrázkov. Žiakov budem po jednom vyvolávať a frontálnou formou sa vytvorí príbeh. Príbeh bude tematiky sexuálneho obťažovania s ponaučením. Situácie na obrázkoch vždy skončia ponaučením a tým ako sa zachovať, pri prípadnom sexuálnom obťažovaní.

1. Situácia dotykov a obtierania sa sexuálnym spôsobom v autobuse.
2. Situácia chytať sa štípať, dotýkať niekoho sexuálnym spôsobom.
3. Oplzlé gestá a poznámky.
4. Oplzlé gestá a poznámky. 
Žiaci na konci prerozprávajú po jednom situácie, ktoré obrázkami vznikli.
Fixačná časť:So žiakmi si zopakujeme, čo je sexuálne zneužívanie. Žiaci budú musieť vlastnými slovami povedať negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania. Diskusiou zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním.

So žiakmi bude nasledovať rolová hra. Pred rolovou hrou žiakov oboznámim s výrokmi:
„Existujú príjemné a nepríjemné dotyky: Niektoré môžu byť bolestivé. Niektorí ľudia obchytávajú deti na intímnych miestach alebo nútia deti, aby ich obchytávali ony. Nikto nemá právo niečo také od detí vyžadovať, dokonca ani ľudia, ktorých ľúbiš.“
„Máš právo povedať nie.“

Rolová hra bude zameraná na odmietnutie určitého správania, ak sa žiakom toto správanie nebude páčiť.
Na túto rolovú hru si vyberiem dvoch žiakov, vystriedajú sa všetci žiaci. Jeden žiak bude v úlohe násilníka. Násilie bude prebiehať len „akože“. Žiak bude bez dotykov predstierať svoju úlohu. Vety budú v podobe:
„Poď, dám ti lízanku!“
„Posiela ma mama, aby som ťa priviedol…“
„Hľadám …, ukážeš mi to?“
„Vyzleč sa!“
„Počkaj, skontrolujem ťa, či si zdravý/á.“
„Ukážem ti niečo zaujímavé.“
„Pohlaď ma! Dotkni sa ma!“

Druhý žiak bude mať za úlohu rázne odmietnuť takéto návrhy, v podobe:
„nie nechcem“
„nie! “

Využiť môže aj gestá.

Pri začiatku rolovej hry môže dramatizovať úlohu násilníka aj učiteľ. Ak sa nám zvýši čas spustím žiakom video z portálu ovce.sk, ktoré sa týka sexuálneho obťažovania a diskusiou so žiakmi si toto video rozoberieme
Záverečná časť:Žiakov za ich aktivitu pochválim, zadám im domácu úlohu. Zhodnotím ich prácu a aktivitu.  

(zdroj: vlastné spracovanie)

Z praxe:

Vyučovacia hodina prebiehala bez problémov. Ciele hodiny sa splnili. Odporúčame žiakom pustiť video viac krát. Video je krátke a výstižné, žiakov zaujalo. Obrázky odporúčame rozdávať po jednom, aby žiaci lepšie udržali pozornosť. Niektoré situácie z obrázkov sú krátke, z tohto dôvodu odporúčame dať jednému žiakovi prerozprávať celý príbeh. So žiakmi je vhodná diskusia na túto tému. Niektorí žiaci mali problém s pojmami ako intímne partie. Odporúčame túto hodinu učiť až po tom, ako si žiaci osvoja tieto pojmy. Žiakom je potreba priniesť vytlačené obrázky vo väčšej podobe, pretože na niektorých obrázkoch je potrebné spozorovať detaily, ktoré sa pri určitej situácií zmenili.  Pri rolovej hre sa niektorí žiaci hanbili. Odporúčame žiakov podporovať v pozitívnom slova zmysle a začať rolovú hru v pozícií učiteľa a jedného žiaka. Žiaci sa postupne osmelili a táto aktivita ich veľmi zaujala. Video po rolovej hre ovce.sk žiakov taktiež zaujalo, ale neostal priestor na diskusiu o tomto videu. Niektorí žiaci sa už pri tomto videu nesústredili z dôvodu množstva činností. Odporúčame so žiakmi viesť o tejto téme otvorený rozhovor a upozorňovať žiakov na správnu terminológiu v pomenovaní intímnych partií a pohlavného styku.  

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovanímŽiaci boli na tejto vyučovacej hodine aktívni a bez problémov plnili všetky zadané úlohy. Prvotne mali problém s rolovou hrou, po čase sa však osmelili a boli aktívni.Žiaci sa správali disciplinovane. Po vytýčení pravidiel a hraníc hodina prebiehala v pozitívnej atmosfére.Žiaci sa pri rolovej hre spočiatku smiali a hanbili. Prvotní žiaci, ktorých som vyvolala odmietli prísť pred tabuľu. Po čase sa však vystriedali všetci žiaci.

Obrázky situácií:

Zdroje:

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky [cit. 2023-12-5]. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005- 300

Zákon č. 365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365

Prevencia kriminality. Ako zákon definuje pojmy ako obťažovanie a násilie? Dostupné na internete:  https://prevenciakriminality.sk/static/pdf/sexualne-obtazovanie-pdf.pdf

Univerzita Komenského

v Bratislave. Čo je sexuálne zneužívanie ? Dostupné na internete: https://uniba.sk/o-univerzite/plan-rodovej-rovnosti-uk/sexualne-obtazovanie/co-je-sexualne-obtazovanie/

Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Dostupné na internete: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/kontakt-1/

InTYMYta., Súhlas je sexy súhlas je základ. Dostupné na internete: https://www.intymyta.sk/?vzd_materialy=suhlas-je-sexy-suhlas-je-zaklad

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Sex bez súhlasu obete je trestným činom – šírenie tvrdení, že ak obeť aktívne nekladie odpor, tak nejde o trestný čin, je nebezpečná a nezodpovedná dezinformácia. Dostupné na internete:   https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/tlacova-sprava-3781/

Občianske združenie Prirodzene. Sexuálny súhlas.  Dostupné na internete: https://www.prirodzeneweb.sk/sexualny-suhlas/

Amaze.org .,Občianske združenie Prirodzene. https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c

Utváranie predstáv o budúcom partnerovi – Kvet lásky

Vážení učitelia,

Predstavujem Vám návrh vyučovacej hodiny zameraný na utváranie predstáv o budúcom partnerovi. Cieľom vyučovacej hodiny je vytvoriť si predstavu o budúcom partnerovi a vytvoriť si tak realistické pozitívne nároky na budúceho partnera. Týmto spôsobom si vytvárať do budúcnosti zdravé, plnohodnotné vzťahy.

Prajem vám veľa šťastia pri výrobe a nech kvet lásky splní úlohu, ktorú v sebe nesie.

Verím, že sa vám tento návrh vyučovacej hodiny bude páčiť.

Plagáty – prevencia na školách

Vážení učitelia,

Rozhodla som sa vytvoriť plagáty na rôzne témy prevencie, ktoré môžete využiť vo vašej škole ako preventívnu metódu pre žiakov 2. stupňa.

Témy plagátov sú:

  • Prevencia šikany
  • Prevencia kyberšikany
  • Prevencia pred užívaním návykových látok
  • Sexuálne obťažovanie na internete
  • Očkovanie vírus – HPV
  • Prevencia pred rozposielaním obnažených fotografií

Verím, že tieto plagáty využijete a niekomu pomôžu.

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Incest – prevencia vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznými

Návrh vyučovacej hodiny na prevenciu vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznými

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznými. Je medzi predmetovou súčasťou predmetu Vecné učenie. Tematický celok je rodina. Učivo je charakterizované ako rodinné väzby. Cieľom tejto vyučovacej hodiny je, aby si žiaci uvedomili negatívne vplyvy a riziká incestu. Tému incestu prepájam aj s negatívnymi zložkami správania, ktoré sa môže vyskytnúť v rodine. Ako kognitívne ciele som si vyčlenila vymenovať členov blízkej rodiny- mama, otec, sestra, brat, dedo, baba. Rozlíšiť negatívne a pozitívne vplyvy rodiny na jedinca a poznať rizika sexuálneho styku medzi príbuznými. Ciele sa plnia metódami ako sú diskusia,  persuázia, výklad. Afektívne ciele sú zamerané na postojové a hodnotové hľadisko významu rodiny pre človeka. Psychomotorické ciele prepájajú a dopomáhajú k fixácií daným poznatkom pracovným listom. Zvolila som klasický typ vyučovacej hodiny s frontálnou a individuálnou organizačnou formou.

Trieda:8. ročník
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda
Vyučovací predmet:Vecné učenie  
Tematický celok:Rodina  
Učivo (téma):Rodinné väzby
Ciele:    kognitívny – Vymenovať členov blízkej rodiny- mama, otec, sestra, brat, dedo, baba.  Rozlíšiť negatívne a pozitívne vplyvy rodiny na jedinca. Poznať rizika sexuálneho styku medzi príbuznými. 

afektívny – Odpovedať na otázky, rešpektovať pokyny učiteľa. Začať činnosť a dokončiť ju. Povedať vlastnými slovami s pomocou alebo bez význam rodiny pre človeka.

psychomotorický – Vyplniť podľa inštrukcií pracovný list. Spojiť čiarou, kto z rodiny môže alebo nemôže mať intímny vzťah, sex a splodiť potomkov.
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:  Diskusia, rozhovor, názorná ukážka, viacnásobného opakovania, nadmerného zvýraznenia, expozičná, demonštračná, laudácia, opakovania, fixačné, rozhovoru, diagnostická, počúvania.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Slovenský jazyk,  Biológia.  
Didaktické prostriedky:  obrázok rodiny, obrázok a výroky šťastnej a nešťastnej rodiny, obrázok rodostromu, pracovný list, lepidlo, pero, vrecúško.
ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavíme tému vyučovacej hodiny ktorou je rodina. Pripravíme si didaktické pomôcky. Upravíme si triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. Pripravíme lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:        So žiakmi si vymenujeme základné časti blízkej rodiny. Mama, otec, sestra, brat, babka, dedo. Ako pomôcka poslúži obrázok na tabuli. So žiakmi budem viesť diskusiu na tému rodina. Žiaci môžu povedať koľko majú súrodencov.
Expozičná časť:                                Žiakov sa opýtame aká môže byť rodina. Ukážeme im obrázky šťastnej rodiny a rodiny, kde sa členovia hádajú. Budeme viesť rozhovor o obrázkoch. Čo je na obrázku, ako sa tvária osoby na obrázkoch. Čo mohlo spôsobiť, že je rodina na tomto obrázku šťastná a na tomto obrázku smutná. So žiakmi budeme viesť diskusiu. Obrázky šťastnej a nešťastnej rodiny si pripneme o tabulu. Do vrecúška si dáme kartičky vlastností šťastnej a nešťastnej rodiny. Každý žiak po jednom príde, vytiahne vlastnosť z vrecúška a pripne ju k obrázku, kde patrí. Vlastnosti si spolu ešte raz zopakujeme. „Žiaci nie každá rodina je vždy šťastná, v rodine sa môžu stať aj zlé veci“. „Jednou zo zlých vecí, ktoré sa môžu v rodine stať je aj incest“. „ Incest znamená sexuálny styk medzi príbuznými“. „Je zakázané mať sex medzi pokrvnými príbuznými, to znamená, že ako rodina máte rovnakú krv a z takého to spojenia sa môže dvom pokrvným príbuzným narodiť choré dieťa“. „ Sex nemôže mať brat + sestra, otec + dcéra, matka + syn. Sex v rodine môže mať medzi sebou matka a otec, pretože nie sú pokrvnými príbuznými. Žiakom toto tvrdenie vysvetlím aj pomocou rodostromu. „Nikto sa vás nemá právo dotýkať alebo využívať vás“.  
Fixačná časť:  Žiakom rozdáme pracovný list, kde bude ich úlohou spojiť čiarou, kto z rodiny môže alebo nemôže mať intímny vzťah, sex a splodiť potomkov.  
Záverečná časť:      Žiakov za ich aktivitu pochválime. Zhodnotíme ich prácu a aktivitu.  

(zdroj: vlastné spracovanie)

Skúsenosti z praxe

Vyučovacia hodina prebehla pokojne. Úvod vyučovacej hodiny prebiehal veľmi dobre, žiaci triedili kartičky k obrázkom šťastnej a nešťastnej rodiny. Spoločne sme si prešli všetky znaky, ktoré charakterizujú tieto rodiny. Problém nastal s vysvetľovaním problematiky incestu. Niektorí žiaci boli veľmi presvedčení, že je táto problematika normálnou súčasťou života. Argumentovali, že takýto jav videli v ich  prirodzenom prostredí a títo ľudia žijú a sú zdraví. Odporúčame si pripraviť množstvo argumentov a informácií o negatívnom vplyve incestu, rovnako informácie z trestného práva. So žiakmi som viedla dlhú diskusiu a vysvetľovala im riziká sexuálneho styku medzi príbuznými. Odporúčame čo najjednoduchšie vysvetliť negatívny vplyv tohto javu z genetického hľadiska. Taktiež si pripraviť množstvo informácií týkajúcich sa rizík splodenia dieťaťa dvomi pokrvnými členmi rodiny. Odporúčali by sme vytvoriť názornú pomôcku, ktorá by žiakom pomohla vysvetliť tento jav z pohľadu genetiky a krvi. Počas vysvetľovania mi pomohli nákresy na tabuli. Vytvorila som rovnako nákres rodokmeňu, ktorý dopomohol, aby žiaci lepšie pochopili danú problematiku. Tomuto javu sme sa venovali viac krát a tým sme využili metódu viacnásobného opakovania. Následkom, že niektorí žiaci videli takýto príklad v ich prirodzenom prostredí, bolo veľmi náročné týchto žiakov presvedčiť o opaku. Žiaci si vyplnili pracovný list, ktorý im nerobil problém. V pracovnom liste boli využité názorné ukážky a obrázky, ktorým žiaci pochopili.

Pozorovanie žiakov pri tejto vyučovacej hodine:

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
Návrh vyučovacej hodiny na prevenciu vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznýmiŽiaci boli počas tejto hodiny nadmieru aktívni. Táto téma ich zaujímala. Žiaci veľa argumentovali a diskutovali na danú tému problematiky incestu.Žiaci boli zo začiatku hodiny disciplinovaní. V priebehu preberania témy boli niektorí žiaci nervózni. Neakceptovali argumenty, že je táto problematika trestná a sexuálny styk medzi príbuznými je neakceptovateľní. Niektorí žiaci boli prekvapení týmito informáciami. Týmto tvrdeniam nechceli veriť. Po dlhšej diskusii a názorných ukážkach, uplatnením metódy persuázie sa žiaci o túto problematiku začali viac zaujímať.

Obrázky

Rodostrom

Rodina

Aktivita – porovnanie rodín:

Pracovný list:

Interaktívne cvičenie na triedenie vlastností šťastnej a nešťastnej rodiny

Zdroje: (Pixabay, Pexels, vlastné spracovanie podľa ROVŇANOVÁ, L., LUKŠÍK, I.,

LUKŠÍKOVÁ, Ľ., 2007. Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni

základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava:

OKAT PLUS. ISBN 978-80-88720-10-2)

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky.  Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity

Pre učiteľa

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity. Tému vyučovacej hodiny som prepojila s tematickým celkom rodina v predmete Vecné učenie. Cieľom tejto vyučovacej hodiny je, aby si žiaci uvedomili postupnosť a fázy vzťahu. Využila som najmä metódy názornej ukážky a obrazového materiálu, aby si žiaci vedeli konkrétnejšie predstaviť jednotlivé fázy vzťahu a opísať ich. Metódou rozhovoru, diskusie a persuázie bolo cieľom žiakom priblížiť negatívne dôsledky predčasnej sexuálnej aktivity. Cieľom bolo taktiež zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom. Na túto tému nadväzuje taktiež téma pohlavných chorôb a neplánovaného tehotenstva. Afektívnymi cieľmi sme sa snažili docieliť hodnotovú zložku s cieľom zdôvodniť význam rodiny pre človeka. Psychomotorickými cieľmi sme prepojili motoriku s psychickými procesmi, kedy sme za cieľ určili podkladať a lepiť do správnej postupnosti obrázky jednotlivých fáz partnerského vzťahu. Vyučovacia hodina medzi predmetovo nadväzuje na Etickú výchovu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie a Biológiu.

Trieda:8. ročník
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda
Vyučovací predmet:Vecné učenie  
Tematický celok:Rodina  
Učivo (téma):Rodina- fázy partnerského vzťahu
Ciele:    kognitívny – Opísať vlastnými slovami obrázky- fázy partnerského vzťahu, rodina. Zoradiť do správnej postupnosti obrázky- fázy vzťahu. Zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom.  

afektívny – Odpovedať na otázky, rešpektovať pokyny učiteľa. Začať činnosť a dokončiť ju. Povedať vlastnými slovami s pomocou alebo bez význam rodiny pre človeka.

psychomotorický – Poskladať do správnej postupnosti fázy partnerského vzťahu. Lepiť obrázky na pracovný list podľa inštrukcií učiteľa.  
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:  Diskusia, rozhovor, názorná ukážka, viacnásobného opakovania, nadmerného zvýraznenia, expozičná, demonštračná, laudácia, opakovania, fixačné, rozhovoru, diagnostická, počúvania.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie, Biológia.  
Didaktické prostriedky:  obrázok rodiny, obrázky-fázy vzťahu, pracovný list lepidlo, nožnice, obrázky k diskusii – riziká splodenia dietata pred tým ako partnera dostatočne spoznáme, dom bez základov

ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavíte tému vyučovacej hodiny, ktorou je rodina – fázy partnerského vzťahu. Pripravíte si didaktické pomôcky, ktoré si môžete pripnúť na tabuľu. Upravíte si triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. Pripravíte si lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:          Žiakom ukážete obrázok rodiny. Budete sa ich pýtať otázky:

„Žiaci čo je na obrázku? “
„Kto sú členovia rodiny?“
„Ako vzniká rodina?“
„Čo musia dvaja ľudia urobiť, aby boli rodina?“

So žiakmi bude prebiehať diskusia na danú tému.
Expozičná časť:      Z diskusie o rodine nadviažete na fázy ako vzniká rodina.

„Žiaci, rodina je spoločenstvo, ktoré vzniká postupom času“. Aby správne fungovala musia sa dvaja ľudia dobre spoznať. Čo myslíte prečo sa musia najprv dobre spoznať?
“Na tabuľu učiteľ nakreslí dom. Žiakom vysvetlí, že tak, ako staviame dom sa buduje aj vzťah.“

„Najprv potrebujeme základy-zoznámenie sa, spoznávanie sa, kamarátstvo. Potom potrebujeme steny- láska, partnerstvo. Nakoniec potrebujeme strechu- sex- plodenie detí.“

Na druhú stranu nakreslíte dom bez základov. „Žiaci čo sa stane s takým domom bez základov, keď začne fúkať alebo príde búrka ?“ Takýto dom spadne takže je to slabý dom. Takýto môže byť aj vzťah, ak sa s človekom nespoznáme, neoveríme si aký je a hneď s ním splodíme dieťa.“ Bude to dom bez základov – bez zoznámenia, spoznávania sa a bez stien, ktoré predstavujú lásku.“

Následne bude prebiehať diskusia so žiakmi, aké sú riziká splodenia dieťaťa pred tým ako partnera dostatočne spoznáme.

Žiakom ukážete obrázky postupnosti vzťahu, ktoré si po jednom prerozprávame, čo je na obrázku, čo robia ľudia na obrázku.
1. Zoznámenie sa
2. Priateľstvo
3. Láska
4. Sex
5. Tehotenstvo- dieťa

Obrázky pripnete do správnej postupnosti na tabuľu a žiakom dáte vystrihnuté obrázky. Ich úlohou bude na lavici poskladať obrázky do správnej postupnosti.

Žiakov sa opýtam:  
„Je podľa vás dôležité poznať choroby partnera ?“
„Poznať choroby partnera je veľmi dôležité pretože, existujú aj pohlavné choroby, ktoré sa vyskytujú v intímnej oblasti a sú veľmi nebezpečné. “
Fixačná časť:              Žiakom rozdáte maketu domu a k pripraveným inštrukciám si nalepia obrázky, ktoré si na lavicu poskladali do správnej postupnosti.  

So žiakmi si zopakujete čo ste na hodine preberali.
„Čo je rodina ?“
„Ako vzniká rodina ?“
„Aká je postupnosť vzťahu ?“
„Prečo je dôležité najprv spoznať partnera ?“
Záverečná časť: V záverečnej časti učiteľ žiakov za ich aktivitu a pozornosť pochváli a zhodnotí sa ich práca a aktivita.

Skúsenosti z praxe

Vyučovacia hodina prebiehala v pokojnej atmosfére. Ciele vyučovacej hodiny sa  splnili. Žiaci reagovali na otázky učiteľa, zapájali sa do diskusie. Odporúčam si predom so žiakmi upresniť slovník pomenovaní pohlavného styku a vyhnúť sa tým pejoratívnym pomenovaniam. Pred touto vyučovacou hodinou odporúčam z dôvodu lepšieho pochopenia súvislostí, taktiež prvotne prebrať so žiakmi učivo o rozmnožovaní a vývine jedinca či učivo o pohlavných chorobách. Žiakom dopomohli k pochopeniu učiva predom vytvorené názorné pomôcky. K učivu by som, ak by sa zvýšil čas zaradila rolovú hru/dramatizáciu zameranú na formy spoločenského styku ako je spoznávanie sa, predstavenie sa. Žiaci by dramatizovali dve cudzie osoby, ktoré sa práve spoznali. So žiakmi by sme viedli diskusiu či sa už tieto osoby poznajú dostatočne na to, aby mohli splodiť dieťa. Na túto vyučovaciu hodinu si odporúčame pripraviť argumenty v podobe, že žena vo veku 13-15 rokov nie je ani fyzicky či psychicky pripravená mať dieťa. Odporúčame so žiakmi komunikovať priamo a neodcudzovať žiakov za svoje predošlé skúsenosti. Touto vyučovacou hodinou a diskusiami sa medzi učiteľom a žiakmi vybudovala väčšia dôvera, ktorá napomohla k efektívnemu splneniu vyučovacích cieľov v nasledujúcich stretnutiach.

Obrázky k motivácii:

Pracovný list:

Obrázky k pracovnému listu:

Obrázky v správnej postupnosti:

Vypracovaný pracovný list, práca žiakov:

Obrázky k diskusii:

Pozorovanie žiakov pri tejto vyučovacej hodine

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
1. Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivityŽiaci boli na tejto vyučovacej hodine aktívni, motivovaní. Hodina prebiehala pokojne bez problému. Žiaci boli prvotne nedisciplinovaní. Prekrikovali sa a nesedeli na svojich miestach. Po  vytýčení hraníc a pravidiel hodina prebiehala pokojne a bez problémovo.Žiaci sa pri pomenovaní pohlavných orgánov a pohlavného styku smiali. Využívali pejoratívne pomenovania a gestá.

Zdroj: (Pixabay, Pexels, vlastné spracovanie podľa ROVŇANOVÁ, L., LUKŠÍK, I., LUKŠÍKOVÁ, Ľ., 2007. Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava: OKAT PLUS. ISBN 978-80-88720-10-2)

Odporúčania pre učiteľov, ktorí sa rozhodnú využívať prvky sexuálnej výchovy z pohľadu prevencie

Uvedené odporúčania sú z vyučovania sexuálnej výchovy v reedukačnom centre pre žiakov s poruchami správania a mentálnym postihnutím. Príslušné aktivity, ktoré budem postupne pridávať sa uplatnili aj u intaktných žiakov. Je potrebné však dbať na individuálne osobitosti a vek žiaka, aby bola sexuálna výchova primeraná veku. 

Pred realizáciou

Pred realizovaním aktivít si odporúčam preštudovať literatúru a obsah vzdelávania  týchto tém. Odporúčame si preštudovať Učebné osnovy výchovy k manželstvu  a rodičovstvu z roku 2010 a z týchto osnov vychádzať. Taktiež metodické príučky, princípy a zásady vyučovania sexuálnej výchovy. Odporúčam uplatňovať prvky sexuálnej výchovy vo vyučovaní nie len medzi predmetovo, ale najmä vyčlenením samostatnej vyučovacej hodiny s obsahom vzdelávania tejto tematiky. Tým by sa predišlo len jednorazovému alebo sporadickému vplyvu preventívnych aktivít. Preventívne aktivity zamerané na prevenciu nevhodného sexuálneho správania odporúčam realizovať po celý školský rok a pravidelne.

Pri tvorbe

Odporúčam na žiakov nepôsobiť vo forme zákazov, ohrozovaní či citového vydierania. Žiakom nenútiť názory, skôr využívať metódu persuázie. Pripraviť si množstvo argumentov a dostatočne si preštudovať dané témy. Vytvoriť si množstvo názorných pomôcok. Využívať zážitkové a interaktívne metódy. Taktiež odporúčam využívať netradičné organizačné formy hodiny ako napríklad sedenie v kruhu. Odporúčam vytvárať aktivity vhodné pre danú vekovú kategóriu a individuálne osobitosti žiakov. Nevyužívať veľa abstraktných pojmov. Dodržiavať zásady učenia sa a dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny. Odporúčam využívať obrazový materiál, video, film, kde sa vyobrazujú reálne situácie a osoby. So žiakmi odporúčam vytvoriť pravidlá a taktiež sankcie, ak ich budú porušovať. Odporúčam zistiť a urobiť si prehľad na akej vedomostnej úrovni sú žiaci v danej téme. Taktiež či už majú skúsenosť s nevhodným sexuálnym správaním. Pri primárnej prevencii odporúčam postupovať podľa veku primeraných informácií žiakom. V sekundárnej prevencii postupovať s informáciami podľa aktuálne sa vyskytujúceho nevhodného sexuálneho správania.

Počas realizácie

Odporúčam si so žiakmi vytvoriť dôveru a spoznať sa s nimi napríklad cez úvodné zoznamovacie aktivity. Taktiež vytvárať si na každej hodine príjemnú, dôvernú atmosféru. Odporúčam so žiakmi komunikovať priamo a vyhnúť sa príliš vyhýbavému popisu nejakého pojmu. Taktiež odporúčam poučiť žiakov, že z pomenovaní sa smiať nemusia vysvetlením, že tieto orgány sú ako každý iný orgán na tele a nie je potreba sa pri týchto označeniach smiať. So žiakmi si odporúčam vytvoriť slovník pojmov a dohodnúť sa na označeniach týchto pojmov, takto sa vyhneme pejoratívnym pomenovaniam. Odporúčam, aby bol učiteľ v úlohe facilitátora a poradcu. Diskusie k týmto témam usmerňovať správnym smerom. Žiakov za ich názor, príbeh, postoj neodcudzovať. Vždy po vzhliadnutí dokumentu, videa či filmu je potrebné o danej téme diskutovať. Odporúčam sa do diskusie k žiakom pripojiť ako ich súčasť nie ako autorita. Svoje názory povedať vždy nakoniec, aby sa neovplyvnil chod diskusie. Žiakov nenútiť sa vyjadrovať alebo odpovedať na otázky. Odporúčam ponechať chod diskusie na dobrovoľnej báze. Odporúčam žiakov podnecovať k aktivite a vždy ich chváliť a povzbudzovať. Neodporúčam pôsobiť na žiakov triviálne a infantilne.

Learning stations – zahrajme sa!

Milí žiaci a učitelia, 
dnes na Vás čaká niekoľko aktivít, pri ktorých si zopakujete to, čo sme sa doteraz naučili. Tieto aktivity je vhodné robiť v triede v malých skupinkách a žiakom určiť čas, koľko sa budú danej aktivite venovať. Pomôcky je vhodné si zalaminovať aby ste ich mohli využívať aj v budúcnosti.

Pri týchto aktivitách si žiaci zopakujú otázky What is it? Is it …? odpovede kladné a záporné, tvorbu jednoduchých viet a precvičia si aj slovnú zásobu. 

Tvorba mentálnej mapy k Veľkej francúzskej revolúcii

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Tvorba mentálnej mapy k Veľkej francúzskej revolúcii

Téma Veľkej francúzskej revolúcie je náročná z hľadiska množstva udalostí v krátkom čase a tak už niekoľko rokov so žiakmi tvoríme pomôcku – mentálnu mapu. Pred úvodnou tému si ju pripravíme, žiakom vysvetlím spôsob zapisovania informácií a následne, v závere každej vyučovacej hodiny, si informácie postupne vpisujeme. Žiakom sa, pomocou nej, omnoho jednoduchšie orientuje v udalostiach a je im výbornou pomôckou aj pri príprave na opakovaciu previerku.