Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity

Pre učiteľa

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity. Tému vyučovacej hodiny som prepojila s tematickým celkom rodina v predmete Vecné učenie. Cieľom tejto vyučovacej hodiny je, aby si žiaci uvedomili postupnosť a fázy vzťahu. Využila som najmä metódy názornej ukážky a obrazového materiálu, aby si žiaci vedeli konkrétnejšie predstaviť jednotlivé fázy vzťahu a opísať ich. Metódou rozhovoru, diskusie a persuázie bolo cieľom žiakom priblížiť negatívne dôsledky predčasnej sexuálnej aktivity. Cieľom bolo taktiež zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom. Na túto tému nadväzuje taktiež téma pohlavných chorôb a neplánovaného tehotenstva. Afektívnymi cieľmi sme sa snažili docieliť hodnotovú zložku s cieľom zdôvodniť význam rodiny pre človeka. Psychomotorickými cieľmi sme prepojili motoriku s psychickými procesmi, kedy sme za cieľ určili podkladať a lepiť do správnej postupnosti obrázky jednotlivých fáz partnerského vzťahu. Vyučovacia hodina medzi predmetovo nadväzuje na Etickú výchovu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie a Biológiu.

Trieda:8. ročník
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda
Vyučovací predmet:Vecné učenie  
Tematický celok:Rodina  
Učivo (téma):Rodina- fázy partnerského vzťahu
Ciele:    kognitívny – Opísať vlastnými slovami obrázky- fázy partnerského vzťahu, rodina. Zoradiť do správnej postupnosti obrázky- fázy vzťahu. Zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom.  

afektívny – Odpovedať na otázky, rešpektovať pokyny učiteľa. Začať činnosť a dokončiť ju. Povedať vlastnými slovami s pomocou alebo bez význam rodiny pre človeka.

psychomotorický – Poskladať do správnej postupnosti fázy partnerského vzťahu. Lepiť obrázky na pracovný list podľa inštrukcií učiteľa.  
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:  Diskusia, rozhovor, názorná ukážka, viacnásobného opakovania, nadmerného zvýraznenia, expozičná, demonštračná, laudácia, opakovania, fixačné, rozhovoru, diagnostická, počúvania.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie, Biológia.  
Didaktické prostriedky:  obrázok rodiny, obrázky-fázy vzťahu, pracovný list lepidlo, nožnice, obrázky k diskusii – riziká splodenia dietata pred tým ako partnera dostatočne spoznáme, dom bez základov

ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavíte tému vyučovacej hodiny, ktorou je rodina – fázy partnerského vzťahu. Pripravíte si didaktické pomôcky, ktoré si môžete pripnúť na tabuľu. Upravíte si triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. Pripravíte si lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:          Žiakom ukážete obrázok rodiny. Budete sa ich pýtať otázky:

„Žiaci čo je na obrázku? “
„Kto sú členovia rodiny?“
„Ako vzniká rodina?“
„Čo musia dvaja ľudia urobiť, aby boli rodina?“

So žiakmi bude prebiehať diskusia na danú tému.
Expozičná časť:      Z diskusie o rodine nadviažete na fázy ako vzniká rodina.

„Žiaci, rodina je spoločenstvo, ktoré vzniká postupom času“. Aby správne fungovala musia sa dvaja ľudia dobre spoznať. Čo myslíte prečo sa musia najprv dobre spoznať?
“Na tabuľu učiteľ nakreslí dom. Žiakom vysvetlí, že tak, ako staviame dom sa buduje aj vzťah.“

„Najprv potrebujeme základy-zoznámenie sa, spoznávanie sa, kamarátstvo. Potom potrebujeme steny- láska, partnerstvo. Nakoniec potrebujeme strechu- sex- plodenie detí.“

Na druhú stranu nakreslíte dom bez základov. „Žiaci čo sa stane s takým domom bez základov, keď začne fúkať alebo príde búrka ?“ Takýto dom spadne takže je to slabý dom. Takýto môže byť aj vzťah, ak sa s človekom nespoznáme, neoveríme si aký je a hneď s ním splodíme dieťa.“ Bude to dom bez základov – bez zoznámenia, spoznávania sa a bez stien, ktoré predstavujú lásku.“

Následne bude prebiehať diskusia so žiakmi, aké sú riziká splodenia dieťaťa pred tým ako partnera dostatočne spoznáme.

Žiakom ukážete obrázky postupnosti vzťahu, ktoré si po jednom prerozprávame, čo je na obrázku, čo robia ľudia na obrázku.
1. Zoznámenie sa
2. Priateľstvo
3. Láska
4. Sex
5. Tehotenstvo- dieťa

Obrázky pripnete do správnej postupnosti na tabuľu a žiakom dáte vystrihnuté obrázky. Ich úlohou bude na lavici poskladať obrázky do správnej postupnosti.

Žiakov sa opýtam:  
„Je podľa vás dôležité poznať choroby partnera ?“
„Poznať choroby partnera je veľmi dôležité pretože, existujú aj pohlavné choroby, ktoré sa vyskytujú v intímnej oblasti a sú veľmi nebezpečné. “
Fixačná časť:              Žiakom rozdáte maketu domu a k pripraveným inštrukciám si nalepia obrázky, ktoré si na lavicu poskladali do správnej postupnosti.  

So žiakmi si zopakujete čo ste na hodine preberali.
„Čo je rodina ?“
„Ako vzniká rodina ?“
„Aká je postupnosť vzťahu ?“
„Prečo je dôležité najprv spoznať partnera ?“
Záverečná časť: V záverečnej časti učiteľ žiakov za ich aktivitu a pozornosť pochváli a zhodnotí sa ich práca a aktivita.

Skúsenosti z praxe

Vyučovacia hodina prebiehala v pokojnej atmosfére. Ciele vyučovacej hodiny sa  splnili. Žiaci reagovali na otázky učiteľa, zapájali sa do diskusie. Odporúčam si predom so žiakmi upresniť slovník pomenovaní pohlavného styku a vyhnúť sa tým pejoratívnym pomenovaniam. Pred touto vyučovacou hodinou odporúčam z dôvodu lepšieho pochopenia súvislostí, taktiež prvotne prebrať so žiakmi učivo o rozmnožovaní a vývine jedinca či učivo o pohlavných chorobách. Žiakom dopomohli k pochopeniu učiva predom vytvorené názorné pomôcky. K učivu by som, ak by sa zvýšil čas zaradila rolovú hru/dramatizáciu zameranú na formy spoločenského styku ako je spoznávanie sa, predstavenie sa. Žiaci by dramatizovali dve cudzie osoby, ktoré sa práve spoznali. So žiakmi by sme viedli diskusiu či sa už tieto osoby poznajú dostatočne na to, aby mohli splodiť dieťa. Na túto vyučovaciu hodinu si odporúčame pripraviť argumenty v podobe, že žena vo veku 13-15 rokov nie je ani fyzicky či psychicky pripravená mať dieťa. Odporúčame so žiakmi komunikovať priamo a neodcudzovať žiakov za svoje predošlé skúsenosti. Touto vyučovacou hodinou a diskusiami sa medzi učiteľom a žiakmi vybudovala väčšia dôvera, ktorá napomohla k efektívnemu splneniu vyučovacích cieľov v nasledujúcich stretnutiach.

Obrázky k motivácii:

Pracovný list:

Obrázky k pracovnému listu:

Obrázky v správnej postupnosti:

Vypracovaný pracovný list, práca žiakov:

Obrázky k diskusii:

Pozorovanie žiakov pri tejto vyučovacej hodine

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
1. Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivityŽiaci boli na tejto vyučovacej hodine aktívni, motivovaní. Hodina prebiehala pokojne bez problému. Žiaci boli prvotne nedisciplinovaní. Prekrikovali sa a nesedeli na svojich miestach. Po  vytýčení hraníc a pravidiel hodina prebiehala pokojne a bez problémovo.Žiaci sa pri pomenovaní pohlavných orgánov a pohlavného styku smiali. Využívali pejoratívne pomenovania a gestá.

Zdroj: (Pixabay, Pexels, vlastné spracovanie podľa ROVŇANOVÁ, L., LUKŠÍK, I., LUKŠÍKOVÁ, Ľ., 2007. Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava: OKAT PLUS. ISBN 978-80-88720-10-2)

Odporúčania pre učiteľov, ktorí sa rozhodnú využívať prvky sexuálnej výchovy z pohľadu prevencie

Uvedené odporúčania sú z vyučovania sexuálnej výchovy v reedukačnom centre pre žiakov s poruchami správania a mentálnym postihnutím. Príslušné aktivity, ktoré budem postupne pridávať sa uplatnili aj u intaktných žiakov. Je potrebné však dbať na individuálne osobitosti a vek žiaka, aby bola sexuálna výchova primeraná veku. 

Pred realizáciou

Pred realizovaním aktivít si odporúčam preštudovať literatúru a obsah vzdelávania  týchto tém. Odporúčame si preštudovať Učebné osnovy výchovy k manželstvu  a rodičovstvu z roku 2010 a z týchto osnov vychádzať. Taktiež metodické príučky, princípy a zásady vyučovania sexuálnej výchovy. Odporúčam uplatňovať prvky sexuálnej výchovy vo vyučovaní nie len medzi predmetovo, ale najmä vyčlenením samostatnej vyučovacej hodiny s obsahom vzdelávania tejto tematiky. Tým by sa predišlo len jednorazovému alebo sporadickému vplyvu preventívnych aktivít. Preventívne aktivity zamerané na prevenciu nevhodného sexuálneho správania odporúčam realizovať po celý školský rok a pravidelne.

Pri tvorbe

Odporúčam na žiakov nepôsobiť vo forme zákazov, ohrozovaní či citového vydierania. Žiakom nenútiť názory, skôr využívať metódu persuázie. Pripraviť si množstvo argumentov a dostatočne si preštudovať dané témy. Vytvoriť si množstvo názorných pomôcok. Využívať zážitkové a interaktívne metódy. Taktiež odporúčam využívať netradičné organizačné formy hodiny ako napríklad sedenie v kruhu. Odporúčam vytvárať aktivity vhodné pre danú vekovú kategóriu a individuálne osobitosti žiakov. Nevyužívať veľa abstraktných pojmov. Dodržiavať zásady učenia sa a dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny. Odporúčam využívať obrazový materiál, video, film, kde sa vyobrazujú reálne situácie a osoby. So žiakmi odporúčam vytvoriť pravidlá a taktiež sankcie, ak ich budú porušovať. Odporúčam zistiť a urobiť si prehľad na akej vedomostnej úrovni sú žiaci v danej téme. Taktiež či už majú skúsenosť s nevhodným sexuálnym správaním. Pri primárnej prevencii odporúčam postupovať podľa veku primeraných informácií žiakom. V sekundárnej prevencii postupovať s informáciami podľa aktuálne sa vyskytujúceho nevhodného sexuálneho správania.

Počas realizácie

Odporúčam si so žiakmi vytvoriť dôveru a spoznať sa s nimi napríklad cez úvodné zoznamovacie aktivity. Taktiež vytvárať si na každej hodine príjemnú, dôvernú atmosféru. Odporúčam so žiakmi komunikovať priamo a vyhnúť sa príliš vyhýbavému popisu nejakého pojmu. Taktiež odporúčam poučiť žiakov, že z pomenovaní sa smiať nemusia vysvetlením, že tieto orgány sú ako každý iný orgán na tele a nie je potreba sa pri týchto označeniach smiať. So žiakmi si odporúčam vytvoriť slovník pojmov a dohodnúť sa na označeniach týchto pojmov, takto sa vyhneme pejoratívnym pomenovaniam. Odporúčam, aby bol učiteľ v úlohe facilitátora a poradcu. Diskusie k týmto témam usmerňovať správnym smerom. Žiakov za ich názor, príbeh, postoj neodcudzovať. Vždy po vzhliadnutí dokumentu, videa či filmu je potrebné o danej téme diskutovať. Odporúčam sa do diskusie k žiakom pripojiť ako ich súčasť nie ako autorita. Svoje názory povedať vždy nakoniec, aby sa neovplyvnil chod diskusie. Žiakov nenútiť sa vyjadrovať alebo odpovedať na otázky. Odporúčam ponechať chod diskusie na dobrovoľnej báze. Odporúčam žiakov podnecovať k aktivite a vždy ich chváliť a povzbudzovať. Neodporúčam pôsobiť na žiakov triviálne a infantilne.

Learning stations – zahrajme sa!

Milí žiaci a učitelia, 
dnes na Vás čaká niekoľko aktivít, pri ktorých si zopakujete to, čo sme sa doteraz naučili. Tieto aktivity je vhodné robiť v triede v malých skupinkách a žiakom určiť čas, koľko sa budú danej aktivite venovať. Pomôcky je vhodné si zalaminovať aby ste ich mohli využívať aj v budúcnosti.

Pri týchto aktivitách si žiaci zopakujú otázky What is it? Is it …? odpovede kladné a záporné, tvorbu jednoduchých viet a precvičia si aj slovnú zásobu. 

Tvorba mentálnej mapy k Veľkej francúzskej revolúcii

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Tvorba mentálnej mapy k Veľkej francúzskej revolúcii

Téma Veľkej francúzskej revolúcie je náročná z hľadiska množstva udalostí v krátkom čase a tak už niekoľko rokov so žiakmi tvoríme pomôcku – mentálnu mapu. Pred úvodnou tému si ju pripravíme, žiakom vysvetlím spôsob zapisovania informácií a následne, v závere každej vyučovacej hodiny, si informácie postupne vpisujeme. Žiakom sa, pomocou nej, omnoho jednoduchšie orientuje v udalostiach a je im výbornou pomôckou aj pri príprave na opakovaciu previerku.

Členy A/AN – základné pravidlo pre najmenších

Milí žiaci, dnes sa naučíme tému, ktorá nie je až tak zaujímavá, ale aj napriek tomu pri učení zažijete kopec zábavy. V angličtine sú niektoré veci, ktoré sa ťažko pri učení vysvetľujú aby ste sa pri tom nezamotali. Dnešnou témou sú členy. Asi vám to nič nehovorí, ale istotne ste si už vo vetách všimli také drobné „slovíčka“ A/ AN. Podľa čoho ich používame si vysvetlíme na nasledovnom príklade. 

It is a book. – slovíčko book začína na písmenko „b“, ktoré je v slovenčine spoluhláskou preto slová, ktoré začínajú spoluhláskou budú mať pri sebe „A“

It is an apple. – slovíčko apple začína samohláskou „a“  preto sme použili AN

Ďalšími samohláskami sú napríklad: A, E, I, O, U 

Dôležitým pravidlom je, že A alebo AN používame iba vtedy ak hovoríme iba o jednej veci, jedno jablko, jeden psík, jedna bábika atď. 

Hra – rozdeľ obrázky podľa toho či budú v spojení s A ale AN

Precvič si slovíčka 

Každé slovíčko je pre teba aj vyslovené. Zopakuj a presuň do správnej skupiny

Video: Spolupráca s absolventmi

Každá škola je súčasťou širšieho priestoru, v ktorom sú aj jej bývalí žiaci. Prieskumy naznačujú, že by celkom radi spolupracovali so školou, ktorú kedysi navštevovali. V krátkom videu som skúsil zhrnúť, prečo a ako začať spolupracovať s absolventmi.

Video: Ako dobre napísať projekt?

O grant sa vo firemných nadáciách uchádza veľa projektov. Omnoho viac ako môže darca podporiť. Ako teda napísať projekt tak, aby uspel? Magický trik nemám ani ja, v krátkom videu vám ponúkam aspoň zopár odporúčaní, ktoré sa mi osvedčili.

Vzduch

Info o hre:

Hra obsahuje úlohy na tému Vzduch a na konci hry ďalšiu úlohu.

Žiak získava čísla po splnení každej výzvy a tieto potom vkladá v správnom poradí do poslednej časti hry.

Odkaz na hru

Hru v samostatnom okne zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

Úloha pre žiaka:

Nakresliť fotografiu, alebo nájsť obrázok znázorňujúci fotosyntézu. Ohodnotiť príspevky dvoch spolužiakov a napísať aj spätnú väzbu na hru.

Z praxe učiteľa:

Žiaci kreslia krásne obrázky a mnohí nájdu obrázky fotosyntézy na internete. Odporúčam, aby žiaci vkladali materiál aj s popisom na Padlet. Ako učiteľ sa musíte zaregistrovať a vytvoriť Padlet na danú tému. Príklad môjho Padletu je tu.

Príklad zadania úlohy pre žiaka:

Pripravila som pre vás ďalšiu hru na tému Vzduch. Pri vypracovaní využite učebnicu (str. 45).

Pozorne čítajte, postupujte podľa pokynov a pozrite si aj hodnotiace kritériá.

Príklad hodnotiacich kritérií v Teams:

Hodnotiace kritéria pre Microsoft Teams vo formáte .csv si stiahnete na tomto odkaze.

Poznámka

Učitelia, hru si vopred vyskúšajte a ak by niečo nefungovalo, napíšte prosím mail na drobulova@gsa.sk. Niekedy sa môže stať, že hra sa nebude dať u žiaka spustiť. Môže to byť spôsobené nastavením počítača a webového prehliadača.

Úprava a čistenie vôd

Info o hre:

Hra obsahuje úlohy na tému Úprava a čistenie vôd a na konci hry certifikát o úspešnom absolvovaní hry.

Žiak získava čísla po splnení každej výzvy a tieto potom vkladá v správnom poradí do poslednej časti hry.

Odkaz na hru

Hru v samostatnom okne zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

Úloha pre žiaka:

Odoslať printscreen poslednej snímky hry (Certifikát). A zároveň napísať aj spätnú väzbu na hru.

Z praxe učiteľa:

Žiaci si nevšimnú ruku s palcom hore vedľa slova „Gratulujeme!“ a posielajú túto snímku alebo číselný kód. Je na učiteľovi, čo im do zadania úlohy odhalí/neodhalí tajomstvo certifikátu.

Príklad zadania úlohy pre žiaka:

Táto úloha bude naozaj zábavná a oddychová. Naučíte sa o úprave a čistení vôd.

Prejdite si všetky výzvy. Urobte printscreen poslednej strany a pošlite mi ho na mail. Zároveň mi napíšte spätnú väzbu. Ďakujem.

Prajem skvelú zábavu, precvičte si mozgové závity a info hľadajte v učebnici.

Príklad hodnotiacich kritérií v Teams:

Hodnotiace kritéria pre Microsoft Teams vo formáte .csv si stiahnete na tomto odkaze.

Poznámka

Učitelia, hru si vopred vyskúšajte a ak by niečo nefungovalo, napíšte prosím mail na drobulova@gsa.sk. Niekedy sa môže stať, že hra sa nebude dať u žiaka spustiť. Môže to byť spôsobené nastavením počítača a webového prehliadača.

Atóm

Info o kvíze:

Úloha je zložená z dvoch častí:

  1. Hľadania krstného mena významného chemika.
  2. Kvízu, ktorý obsahuje úlohy na tému Atóm. Žiak odpovedá na otázky.

Odkaz na kvíz

Hľadania krstného mena v samostatnom okne zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.
Kvíz v samostatnom okne zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

Úloha pre žiaka:

Zistiť meno vedca.

Pozrieť si video v kvíze a odpovedať na otázky.

Napísať informácie o atóme.

Príklad zadania úlohy pre žiaka:

Tentoraz som pre vás pripravila niečo nové. V prvej úlohe zistite krstné meno významného chemika a pošlite mi ho na mail. V druhej úlohe si pozrite video a vyriešte kvíz. Do mailu k menu pripíšte, čo ste sa naučili o atóme. 

Teším sa na všetky vaše príspevky.

Príklad hodnotiacich kritérií v Teams:

Hodnotiace kritéria pre Microsoft Teams vo formáte .csv si stiahnete na tomto odkaze.

Poznámka

Učitelia, hru si vopred vyskúšajte a ak by niečo nefungovalo, napíšte prosím mail na drobulova@gsa.sk. Niekedy sa môže stať, že hra sa nebude dať u žiaka spustiť. Môže to byť spôsobené nastavením počítača a webového prehliadača.