Temperament – dotazník

Psychológia
1. ročník SŠ

Odporúčam vám, aby ste si test vypracovali samostatne a v kľude, aby ste mali dostatok času na premýšľanie nad jednotlivými charakteristikami alebo formami správania. Pokiaľ nerozumiete jednotlivým pojmom, poproste vyučujúceho/vyučujúcu aby vám ich vysvetlil/a.

Postup:

  • v jednotlivých odsekoch zakrúžkujte tie charakteristiky alebo prejavy správania, ktoré vás najviac vystihujú
  • následne si zrátajte všetky zakrúžkované odpovede v odstavci a zapíšte si ich do jednotlivých štvorčekov vedľa každého odstavca
  • vypočítajte si hodnotu JA = počet všetkých zakrúžkovaných odpovedí spolu v odstavci A, B, C a D
  • postupne si hodnoty dosaďte do jednotlivých vzorcov a výsledné hodnoty zaokrúhlite na celé čísla (napr. súčet A = 9, hodnota JA = 25. Vzorec: 9×100/25 = 36%)
  • najvyššie hodnoty (dve alebo tri) reprezentujú vaše dominantné typy temperamentu

Opis jednotlivých typov temperamentu nájdete v nasledujúcom dokumente. Osobnosť je zvyčajne súhrnom dvoch typov temperamentu, len málokedy sa stane, že u osobnosti prevažuje vo vysokej miere len jeden typ. Ste spokojní s výsledkom? Dozvedeli ste sa o sebe niečo nové alebo sa vyskytlo niečo, čo vás prekvapilo? Porozprávajte sa o výsledkoch spoločne v triede so svojim vyučujúcim alebo vyučujúcou.

Mohlo by vás zaujímať