Otázky a zápor v čase present perfect

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

predchádzajúcom videu sme spoločne zvládli vytvoriť kladné vety v čase present perfect. Ten, už vieme, používame vtedy, ak chceme hovoriť o svojich skúsenostiach a zážitkoch, bez toho, aby sme uvádzali, kedy konkrétne sa stali. Tiež sme sa naučili, že tento čas tvoríme tak, že k pomocnému slovesu have (ktoré sme v tretej osobe jednotného čísla museli zmeniť na has) sme len pridávali minulé príčastie plnovýznamového slovesa. Ak bolo sloveso pravidelné, minulé príčastie sme z neho vytvorili pridaním koncovky -ed. Ak bolo nepravidelné, naučili sme sa jeho tvar naspamäť, podľa tabuľky nepravidelných slovies. Tam sme ho našli v treťom stĺpci.

A tak, ako bolo jednoduché tvorenie kladných viet, tak jednoduché bude aj tvorenie záporu a otázok, ktoré si prejdeme teraz. V zápore totiž iba za pomocné sloveso have/has pridáme not a v otázkach prosto prehodíme jeho pozíciu vo vete s podmetom.

Good luck!

Mohlo by vás zaujímať