Hlásky – Spoluhlásky: Mäkké spoluhlásky a výnimky v pravopise po mäkkých spoluhláskach

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Pravopis po mäkkých spoluhláskach a výnimky z pravopisu po mäkkej spoluhláske c – príklady slov so slabikou cy

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola