Krivka deformácie

Pri deformácii ťahom dochádza ku zmene rozmerov telesa – ku predĺženiu.

Častice menia svoju polohu a zároveň pociťujú silové pôsobenie od vonkajších síl, ktoré vyvolávajú vnútorné napätie.

Od čoho závisí veľkosť tohto napätia a aký má priebeh v závislosti od relatívneho predĺženia látok?

Aj na to dáva odpovede krivka deformácie, ktorú znázorníme a popíšeme v nasledujúcom príspevku.

Deformácie pevného telesa

Ako možno pevné látky deformovať?

Ako rozdeľujeme deformácie podľa trvácnosti a ako podľa spôsobu akým vznikajú?

Rozdelenia a názorné znázornenie jednotlivých druhov ponúka obsah nasledujúceho príspevku.

Kryštálová mriežka

Ak chceme charakterizovať vnútornú štruktúru pevnej látky je potrebné objasnenie základných pojmov. V príspevku sa dozviete, čo je to kryštálová mriežka, mriežkové konštanty, elementárna bunka, či kryštalické sústavy.

Koľko vlastných atómov prislúcha elementárnej bunke a ako s nimi počítať.

Nielen to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Kryštalické a amorfné látky

Nie je uhlík ako uhlík. Kúpiť si v obchode diamant a kúsok tuhy do ceruzky je zásadný rozdiel. Z čoho plynú rozličné vlastnosti toho istého prvku?

Akým spôsobom sa usporadúvajú častice vo vnútri pevnej látky a aké štruktúry tvoria?

Aký vplyv má usporiadanie častíc na vlastnosti daného materiálu a ich závislosť od smeru?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Stroje využívajúce prácu plynu

Plyn sme začali využívať ako pohon strojovej výroby len pred pár storočiami. Princípy takejto využiteľnosti však boli známe už pred našim letopočtom?

Na akých princípoch fungovali stroje využívajúce prácu plynu?

Ako využívame plyn v benzínových a naftových motoroch?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Práca plynu

Ako sme pomocou práce plynu zmenili chod dejín ľudstva?

Ako vyzerali prvé zariadenia, využívajúce prácu plynu?

Od čoho závisí veľkosť práce plynu?

Čo sa deje s časticami plynu počas toho ako konajú prácu?

Ako využiť pV diagramy pre výpočet práce plynu?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Adiabatický dej

Čo je to adiabatický dej?

Aké druhy adiabatického deja možno rozlíšiť?

Čo sa deje so stavovými veličinami plynu počas adiabatického deja?

Ako vyzerá adiabata a čo je Poissonov zákon?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Izochorický dej

Ku stavovej rovnici viedlo skúmanie izoprocesov. V príspevku si predstavíme izochorický dej. Ako vyzeral experiment, ktorým sme ho skúmali?

Aké zákonitosti sme objavili medzi zmenami tlaku a teploty plynu pri nezmenenom objeme plynu?

Ako aplikovať tieto zákonitosti pri riešení úloh?

Kde v praxi môžeme pozorovať izochorické procesy?

Čo je to izochora?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.