Siderit

Chémia
8. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: NEUTRALIZAČNÉ A REDOXNÉ REAKCIE
Téma: REDOXNÉ DEJE

Vrátim sa k experimentu v predošlej úlohe Hrdzavenie železa. Na povrchu železného klinčeka, ktorý si vložil(a) do roztoku octu, sa po čase začali tvoriť bublinky. Roztok zmenil farbu na sýtu oranžovú, neskôr sa zmenil aj klinček. Lenže reakcia medzi železom a octom nie je reakciou hrdzavenia železa. Je to reakcia kovu s kyseliny, ktorou vzniká soľ kyseliny, v tomto prípade octan železnatý a uvoľňuje sa plynný vodík, ktorý si pozoroval ako bublinky.

Fe + 2 CH3COOH -> (CH3COO)2Fe + H2

Podobný dej vzniku soli kyseliny a uvoľňovania bubliniek plynu môžeme znázorniť nasledovnou reakciou:

Fe + H2CO3 ->FeCO3 + H2 2. reakcia

Tejto reakcii predchádza reakcia vzniku kyseliny rozpúšťaním oxidu uhličitého zo vzduchu vo vode:

CO2 + H2O -> H2CO3 1. reakcia

Soľ, ktorá vzniká reakciou kyseliny so železom, sa v prírode nachádza ako minerál siderit. Jeho vznik je záležitosťou niekoľkých tisícročí, hoci zjednodušene ho môžeme zapísať schémou dvoch reakcií. Tento minerál obsahuje až 48% železa a je využívaný ako bohatá a pomerne čistá železná ruda.

Tvojou úlohou je na základe predložených informácií vyriešiť nasledovné úlohy:

  1. Doplň oxidačné čísla všetkých prvkov v chemických reakciách vzniku sideritu.
  2. Urči, ktorá reakcia je redoxná: prvá alebo druhá?
  3. Na základe čoho si zvolil odpoveď v druhej otázke?
  4. Urči prvok, ktorý sa oxidoval a ktorý redukoval a napíš čiastkové deje oxidácie a redukcie.
  5. Ako sa volá kyselina, ktorá vznikla rozpustením oxidu uhličitého vo vode?
  6. Aký je chemický názov minerálu sideritu?
  7. Ako sa volá plyn, ktorý vzniká reakciou železa s uvedenou kyselinou?
  8. Vyhľadaj, kde na Slovensku sa minerál siderit nachádza.
  9. Vypočítaj množstvo/hmotnosť železa v 10kg sideritu, ak vieš, že sa ho v siderite nachádza 48%. Aké je látkové množstvo vypočítanej hmotnosti železa?

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola