Plagáty – prevencia na školách

Vážení učitelia,

Rozhodla som sa vytvoriť plagáty na rôzne témy prevencie, ktoré môžete využiť vo vašej škole ako preventívnu metódu pre žiakov 2. stupňa.

Témy plagátov sú:

  • Prevencia šikany
  • Prevencia kyberšikany
  • Prevencia pred užívaním návykových látok
  • Sexuálne obťažovanie na internete
  • Očkovanie vírus – HPV
  • Prevencia pred rozposielaním obnažených fotografií

Verím, že tieto plagáty využijete a niekomu pomôžu.

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Incest – prevencia vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznými

Návrh vyučovacej hodiny na prevenciu vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznými

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznými. Je medzi predmetovou súčasťou predmetu Vecné učenie. Tematický celok je rodina. Učivo je charakterizované ako rodinné väzby. Cieľom tejto vyučovacej hodiny je, aby si žiaci uvedomili negatívne vplyvy a riziká incestu. Tému incestu prepájam aj s negatívnymi zložkami správania, ktoré sa môže vyskytnúť v rodine. Ako kognitívne ciele som si vyčlenila vymenovať členov blízkej rodiny- mama, otec, sestra, brat, dedo, baba. Rozlíšiť negatívne a pozitívne vplyvy rodiny na jedinca a poznať rizika sexuálneho styku medzi príbuznými. Ciele sa plnia metódami ako sú diskusia,  persuázia, výklad. Afektívne ciele sú zamerané na postojové a hodnotové hľadisko významu rodiny pre človeka. Psychomotorické ciele prepájajú a dopomáhajú k fixácií daným poznatkom pracovným listom. Zvolila som klasický typ vyučovacej hodiny s frontálnou a individuálnou organizačnou formou.

Trieda:8. ročník
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda
Vyučovací predmet:Vecné učenie  
Tematický celok:Rodina  
Učivo (téma):Rodinné väzby
Ciele:    kognitívny – Vymenovať členov blízkej rodiny- mama, otec, sestra, brat, dedo, baba.  Rozlíšiť negatívne a pozitívne vplyvy rodiny na jedinca. Poznať rizika sexuálneho styku medzi príbuznými. 

afektívny – Odpovedať na otázky, rešpektovať pokyny učiteľa. Začať činnosť a dokončiť ju. Povedať vlastnými slovami s pomocou alebo bez význam rodiny pre človeka.

psychomotorický – Vyplniť podľa inštrukcií pracovný list. Spojiť čiarou, kto z rodiny môže alebo nemôže mať intímny vzťah, sex a splodiť potomkov.
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:  Diskusia, rozhovor, názorná ukážka, viacnásobného opakovania, nadmerného zvýraznenia, expozičná, demonštračná, laudácia, opakovania, fixačné, rozhovoru, diagnostická, počúvania.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Slovenský jazyk,  Biológia.  
Didaktické prostriedky:  obrázok rodiny, obrázok a výroky šťastnej a nešťastnej rodiny, obrázok rodostromu, pracovný list, lepidlo, pero, vrecúško.
ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavíme tému vyučovacej hodiny ktorou je rodina. Pripravíme si didaktické pomôcky. Upravíme si triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. Pripravíme lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:        So žiakmi si vymenujeme základné časti blízkej rodiny. Mama, otec, sestra, brat, babka, dedo. Ako pomôcka poslúži obrázok na tabuli. So žiakmi budem viesť diskusiu na tému rodina. Žiaci môžu povedať koľko majú súrodencov.
Expozičná časť:                                Žiakov sa opýtame aká môže byť rodina. Ukážeme im obrázky šťastnej rodiny a rodiny, kde sa členovia hádajú. Budeme viesť rozhovor o obrázkoch. Čo je na obrázku, ako sa tvária osoby na obrázkoch. Čo mohlo spôsobiť, že je rodina na tomto obrázku šťastná a na tomto obrázku smutná. So žiakmi budeme viesť diskusiu. Obrázky šťastnej a nešťastnej rodiny si pripneme o tabulu. Do vrecúška si dáme kartičky vlastností šťastnej a nešťastnej rodiny. Každý žiak po jednom príde, vytiahne vlastnosť z vrecúška a pripne ju k obrázku, kde patrí. Vlastnosti si spolu ešte raz zopakujeme. „Žiaci nie každá rodina je vždy šťastná, v rodine sa môžu stať aj zlé veci“. „Jednou zo zlých vecí, ktoré sa môžu v rodine stať je aj incest“. „ Incest znamená sexuálny styk medzi príbuznými“. „Je zakázané mať sex medzi pokrvnými príbuznými, to znamená, že ako rodina máte rovnakú krv a z takého to spojenia sa môže dvom pokrvným príbuzným narodiť choré dieťa“. „ Sex nemôže mať brat + sestra, otec + dcéra, matka + syn. Sex v rodine môže mať medzi sebou matka a otec, pretože nie sú pokrvnými príbuznými. Žiakom toto tvrdenie vysvetlím aj pomocou rodostromu. „Nikto sa vás nemá právo dotýkať alebo využívať vás“.  
Fixačná časť:  Žiakom rozdáme pracovný list, kde bude ich úlohou spojiť čiarou, kto z rodiny môže alebo nemôže mať intímny vzťah, sex a splodiť potomkov.  
Záverečná časť:      Žiakov za ich aktivitu pochválime. Zhodnotíme ich prácu a aktivitu.  

(zdroj: vlastné spracovanie)

Skúsenosti z praxe

Vyučovacia hodina prebehla pokojne. Úvod vyučovacej hodiny prebiehal veľmi dobre, žiaci triedili kartičky k obrázkom šťastnej a nešťastnej rodiny. Spoločne sme si prešli všetky znaky, ktoré charakterizujú tieto rodiny. Problém nastal s vysvetľovaním problematiky incestu. Niektorí žiaci boli veľmi presvedčení, že je táto problematika normálnou súčasťou života. Argumentovali, že takýto jav videli v ich  prirodzenom prostredí a títo ľudia žijú a sú zdraví. Odporúčame si pripraviť množstvo argumentov a informácií o negatívnom vplyve incestu, rovnako informácie z trestného práva. So žiakmi som viedla dlhú diskusiu a vysvetľovala im riziká sexuálneho styku medzi príbuznými. Odporúčame čo najjednoduchšie vysvetliť negatívny vplyv tohto javu z genetického hľadiska. Taktiež si pripraviť množstvo informácií týkajúcich sa rizík splodenia dieťaťa dvomi pokrvnými členmi rodiny. Odporúčali by sme vytvoriť názornú pomôcku, ktorá by žiakom pomohla vysvetliť tento jav z pohľadu genetiky a krvi. Počas vysvetľovania mi pomohli nákresy na tabuli. Vytvorila som rovnako nákres rodokmeňu, ktorý dopomohol, aby žiaci lepšie pochopili danú problematiku. Tomuto javu sme sa venovali viac krát a tým sme využili metódu viacnásobného opakovania. Následkom, že niektorí žiaci videli takýto príklad v ich prirodzenom prostredí, bolo veľmi náročné týchto žiakov presvedčiť o opaku. Žiaci si vyplnili pracovný list, ktorý im nerobil problém. V pracovnom liste boli využité názorné ukážky a obrázky, ktorým žiaci pochopili.

Pozorovanie žiakov pri tejto vyučovacej hodine:

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
Návrh vyučovacej hodiny na prevenciu vykonávania sexuálnej aktivity medzi príbuznýmiŽiaci boli počas tejto hodiny nadmieru aktívni. Táto téma ich zaujímala. Žiaci veľa argumentovali a diskutovali na danú tému problematiky incestu.Žiaci boli zo začiatku hodiny disciplinovaní. V priebehu preberania témy boli niektorí žiaci nervózni. Neakceptovali argumenty, že je táto problematika trestná a sexuálny styk medzi príbuznými je neakceptovateľní. Niektorí žiaci boli prekvapení týmito informáciami. Týmto tvrdeniam nechceli veriť. Po dlhšej diskusii a názorných ukážkach, uplatnením metódy persuázie sa žiaci o túto problematiku začali viac zaujímať.

Obrázky

Rodostrom

Rodina

Aktivita – porovnanie rodín:

Pracovný list:

Interaktívne cvičenie na triedenie vlastností šťastnej a nešťastnej rodiny

Zdroje: (Pixabay, Pexels, vlastné spracovanie podľa ROVŇANOVÁ, L., LUKŠÍK, I.,

LUKŠÍKOVÁ, Ľ., 2007. Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni

základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava:

OKAT PLUS. ISBN 978-80-88720-10-2)

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky.  Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

Pohlavné choroby, intímna hygiena (opakovanie)

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa o téme pohlavných chorôb a intímnej hygieny.

Držím palce 😊  

Osemsmerovka. Vyhľadaj všetky slová zo zoznamu. 

Svoje vedomosti si môžeš overiť v tomto kvíze.

Vyskúšať sa môžeš aj pri tejto úlohe.

Spojte výrok, ktorý sa bude týkať rizika s nápisom riziko a výrok, ktorý sa bude týkať prevencie s nápisom prevencia.

K téme pohlavných chorôb a intímnej hygieny môžete využiť taktiež tlačenú verziu poznámok, osemsmeroviek a typy na aktivitu na opakovanie.

Aktivita:

Každému žiakovi rozdáme kartičku s nápisom prevencia a riziko.

Žiakom budeme čítať výroky, týkajúce sa prevencie pohlavných chorôb a rizík pohlavných chorôb. Ak vyslovíme výrok, ktorý sa bude týkať rizika, žiaci zdvihnú kartičku s nápisom riziko. Ak vyslovíme výrok, ktorý sa bude týkať prevencie, žiaci zdvihnú kartičku s nápisom prevencia.

Žiaci si tieto výroky nalepia do zošita a oddelia ich nápisom prevencia a riziko.

Pohlavné choroby, intímna hygiena

Ahojte žiaci,  

viac informácií k téme intímnej hygieny a pohlavných chorôb sa dozviete vo videu. Tieto témy sú bežnou súčasťou nášho života.  Ak vás téma zaujme odporúčam využiť overené zdroje z videa. 😊

Drogy – prevencia

Prečítajte si tento úryvok z knihy Daniela Heviera –  Krajina AGORD a následne si pozrite video 😊 Spoločne si na tento príbeh vytvoríme plagát. Dúfam, že pri tvorbe využijete svoju kreativitu. Bude to zábava. Tak poďme na to 😊

Príbeh, zdroj: HEVIER,D., 2001. Krajina AGORD. Bratislava: Hevi. ISBN 80-85518-98-8.

Zdroje:

LIBA, J., 2016. Výchova k zdraviu v školskej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-1612-7
LIBA, J., 2016. Zdravie, drogy, drogová prevencia – terminologický a výkladový slovník. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-1556-4

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity

Pre učiteľa

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity. Tému vyučovacej hodiny som prepojila s tematickým celkom rodina v predmete Vecné učenie. Cieľom tejto vyučovacej hodiny je, aby si žiaci uvedomili postupnosť a fázy vzťahu. Využila som najmä metódy názornej ukážky a obrazového materiálu, aby si žiaci vedeli konkrétnejšie predstaviť jednotlivé fázy vzťahu a opísať ich. Metódou rozhovoru, diskusie a persuázie bolo cieľom žiakom priblížiť negatívne dôsledky predčasnej sexuálnej aktivity. Cieľom bolo taktiež zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom. Na túto tému nadväzuje taktiež téma pohlavných chorôb a neplánovaného tehotenstva. Afektívnymi cieľmi sme sa snažili docieliť hodnotovú zložku s cieľom zdôvodniť význam rodiny pre človeka. Psychomotorickými cieľmi sme prepojili motoriku s psychickými procesmi, kedy sme za cieľ určili podkladať a lepiť do správnej postupnosti obrázky jednotlivých fáz partnerského vzťahu. Vyučovacia hodina medzi predmetovo nadväzuje na Etickú výchovu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie a Biológiu.

Trieda:8. ročník
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda
Vyučovací predmet:Vecné učenie  
Tematický celok:Rodina  
Učivo (téma):Rodina- fázy partnerského vzťahu
Ciele:    kognitívny – Opísať vlastnými slovami obrázky- fázy partnerského vzťahu, rodina. Zoradiť do správnej postupnosti obrázky- fázy vzťahu. Zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom.  

afektívny – Odpovedať na otázky, rešpektovať pokyny učiteľa. Začať činnosť a dokončiť ju. Povedať vlastnými slovami s pomocou alebo bez význam rodiny pre človeka.

psychomotorický – Poskladať do správnej postupnosti fázy partnerského vzťahu. Lepiť obrázky na pracovný list podľa inštrukcií učiteľa.  
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:  Diskusia, rozhovor, názorná ukážka, viacnásobného opakovania, nadmerného zvýraznenia, expozičná, demonštračná, laudácia, opakovania, fixačné, rozhovoru, diagnostická, počúvania.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie, Biológia.  
Didaktické prostriedky:  obrázok rodiny, obrázky-fázy vzťahu, pracovný list lepidlo, nožnice, obrázky k diskusii – riziká splodenia dietata pred tým ako partnera dostatočne spoznáme, dom bez základov

ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavíte tému vyučovacej hodiny, ktorou je rodina – fázy partnerského vzťahu. Pripravíte si didaktické pomôcky, ktoré si môžete pripnúť na tabuľu. Upravíte si triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. Pripravíte si lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:          Žiakom ukážete obrázok rodiny. Budete sa ich pýtať otázky:

„Žiaci čo je na obrázku? “
„Kto sú členovia rodiny?“
„Ako vzniká rodina?“
„Čo musia dvaja ľudia urobiť, aby boli rodina?“

So žiakmi bude prebiehať diskusia na danú tému.
Expozičná časť:      Z diskusie o rodine nadviažete na fázy ako vzniká rodina.

„Žiaci, rodina je spoločenstvo, ktoré vzniká postupom času“. Aby správne fungovala musia sa dvaja ľudia dobre spoznať. Čo myslíte prečo sa musia najprv dobre spoznať?
“Na tabuľu učiteľ nakreslí dom. Žiakom vysvetlí, že tak, ako staviame dom sa buduje aj vzťah.“

„Najprv potrebujeme základy-zoznámenie sa, spoznávanie sa, kamarátstvo. Potom potrebujeme steny- láska, partnerstvo. Nakoniec potrebujeme strechu- sex- plodenie detí.“

Na druhú stranu nakreslíte dom bez základov. „Žiaci čo sa stane s takým domom bez základov, keď začne fúkať alebo príde búrka ?“ Takýto dom spadne takže je to slabý dom. Takýto môže byť aj vzťah, ak sa s človekom nespoznáme, neoveríme si aký je a hneď s ním splodíme dieťa.“ Bude to dom bez základov – bez zoznámenia, spoznávania sa a bez stien, ktoré predstavujú lásku.“

Následne bude prebiehať diskusia so žiakmi, aké sú riziká splodenia dieťaťa pred tým ako partnera dostatočne spoznáme.

Žiakom ukážete obrázky postupnosti vzťahu, ktoré si po jednom prerozprávame, čo je na obrázku, čo robia ľudia na obrázku.
1. Zoznámenie sa
2. Priateľstvo
3. Láska
4. Sex
5. Tehotenstvo- dieťa

Obrázky pripnete do správnej postupnosti na tabuľu a žiakom dáte vystrihnuté obrázky. Ich úlohou bude na lavici poskladať obrázky do správnej postupnosti.

Žiakov sa opýtam:  
„Je podľa vás dôležité poznať choroby partnera ?“
„Poznať choroby partnera je veľmi dôležité pretože, existujú aj pohlavné choroby, ktoré sa vyskytujú v intímnej oblasti a sú veľmi nebezpečné. “
Fixačná časť:              Žiakom rozdáte maketu domu a k pripraveným inštrukciám si nalepia obrázky, ktoré si na lavicu poskladali do správnej postupnosti.  

So žiakmi si zopakujete čo ste na hodine preberali.
„Čo je rodina ?“
„Ako vzniká rodina ?“
„Aká je postupnosť vzťahu ?“
„Prečo je dôležité najprv spoznať partnera ?“
Záverečná časť: V záverečnej časti učiteľ žiakov za ich aktivitu a pozornosť pochváli a zhodnotí sa ich práca a aktivita.

Skúsenosti z praxe

Vyučovacia hodina prebiehala v pokojnej atmosfére. Ciele vyučovacej hodiny sa  splnili. Žiaci reagovali na otázky učiteľa, zapájali sa do diskusie. Odporúčam si predom so žiakmi upresniť slovník pomenovaní pohlavného styku a vyhnúť sa tým pejoratívnym pomenovaniam. Pred touto vyučovacou hodinou odporúčam z dôvodu lepšieho pochopenia súvislostí, taktiež prvotne prebrať so žiakmi učivo o rozmnožovaní a vývine jedinca či učivo o pohlavných chorobách. Žiakom dopomohli k pochopeniu učiva predom vytvorené názorné pomôcky. K učivu by som, ak by sa zvýšil čas zaradila rolovú hru/dramatizáciu zameranú na formy spoločenského styku ako je spoznávanie sa, predstavenie sa. Žiaci by dramatizovali dve cudzie osoby, ktoré sa práve spoznali. So žiakmi by sme viedli diskusiu či sa už tieto osoby poznajú dostatočne na to, aby mohli splodiť dieťa. Na túto vyučovaciu hodinu si odporúčame pripraviť argumenty v podobe, že žena vo veku 13-15 rokov nie je ani fyzicky či psychicky pripravená mať dieťa. Odporúčame so žiakmi komunikovať priamo a neodcudzovať žiakov za svoje predošlé skúsenosti. Touto vyučovacou hodinou a diskusiami sa medzi učiteľom a žiakmi vybudovala väčšia dôvera, ktorá napomohla k efektívnemu splneniu vyučovacích cieľov v nasledujúcich stretnutiach.

Obrázky k motivácii:

Pracovný list:

Obrázky k pracovnému listu:

Obrázky v správnej postupnosti:

Vypracovaný pracovný list, práca žiakov:

Obrázky k diskusii:

Pozorovanie žiakov pri tejto vyučovacej hodine

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
1. Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivityŽiaci boli na tejto vyučovacej hodine aktívni, motivovaní. Hodina prebiehala pokojne bez problému. Žiaci boli prvotne nedisciplinovaní. Prekrikovali sa a nesedeli na svojich miestach. Po  vytýčení hraníc a pravidiel hodina prebiehala pokojne a bez problémovo.Žiaci sa pri pomenovaní pohlavných orgánov a pohlavného styku smiali. Využívali pejoratívne pomenovania a gestá.

Zdroj: (Pixabay, Pexels, vlastné spracovanie podľa ROVŇANOVÁ, L., LUKŠÍK, I., LUKŠÍKOVÁ, Ľ., 2007. Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava: OKAT PLUS. ISBN 978-80-88720-10-2)

Odporúčania pre učiteľov, ktorí sa rozhodnú využívať prvky sexuálnej výchovy z pohľadu prevencie

Uvedené odporúčania sú z vyučovania sexuálnej výchovy v reedukačnom centre pre žiakov s poruchami správania a mentálnym postihnutím. Príslušné aktivity, ktoré budem postupne pridávať sa uplatnili aj u intaktných žiakov. Je potrebné však dbať na individuálne osobitosti a vek žiaka, aby bola sexuálna výchova primeraná veku. 

Pred realizáciou

Pred realizovaním aktivít si odporúčam preštudovať literatúru a obsah vzdelávania  týchto tém. Odporúčame si preštudovať Učebné osnovy výchovy k manželstvu  a rodičovstvu z roku 2010 a z týchto osnov vychádzať. Taktiež metodické príučky, princípy a zásady vyučovania sexuálnej výchovy. Odporúčam uplatňovať prvky sexuálnej výchovy vo vyučovaní nie len medzi predmetovo, ale najmä vyčlenením samostatnej vyučovacej hodiny s obsahom vzdelávania tejto tematiky. Tým by sa predišlo len jednorazovému alebo sporadickému vplyvu preventívnych aktivít. Preventívne aktivity zamerané na prevenciu nevhodného sexuálneho správania odporúčam realizovať po celý školský rok a pravidelne.

Pri tvorbe

Odporúčam na žiakov nepôsobiť vo forme zákazov, ohrozovaní či citového vydierania. Žiakom nenútiť názory, skôr využívať metódu persuázie. Pripraviť si množstvo argumentov a dostatočne si preštudovať dané témy. Vytvoriť si množstvo názorných pomôcok. Využívať zážitkové a interaktívne metódy. Taktiež odporúčam využívať netradičné organizačné formy hodiny ako napríklad sedenie v kruhu. Odporúčam vytvárať aktivity vhodné pre danú vekovú kategóriu a individuálne osobitosti žiakov. Nevyužívať veľa abstraktných pojmov. Dodržiavať zásady učenia sa a dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny. Odporúčam využívať obrazový materiál, video, film, kde sa vyobrazujú reálne situácie a osoby. So žiakmi odporúčam vytvoriť pravidlá a taktiež sankcie, ak ich budú porušovať. Odporúčam zistiť a urobiť si prehľad na akej vedomostnej úrovni sú žiaci v danej téme. Taktiež či už majú skúsenosť s nevhodným sexuálnym správaním. Pri primárnej prevencii odporúčam postupovať podľa veku primeraných informácií žiakom. V sekundárnej prevencii postupovať s informáciami podľa aktuálne sa vyskytujúceho nevhodného sexuálneho správania.

Počas realizácie

Odporúčam si so žiakmi vytvoriť dôveru a spoznať sa s nimi napríklad cez úvodné zoznamovacie aktivity. Taktiež vytvárať si na každej hodine príjemnú, dôvernú atmosféru. Odporúčam so žiakmi komunikovať priamo a vyhnúť sa príliš vyhýbavému popisu nejakého pojmu. Taktiež odporúčam poučiť žiakov, že z pomenovaní sa smiať nemusia vysvetlením, že tieto orgány sú ako každý iný orgán na tele a nie je potreba sa pri týchto označeniach smiať. So žiakmi si odporúčam vytvoriť slovník pojmov a dohodnúť sa na označeniach týchto pojmov, takto sa vyhneme pejoratívnym pomenovaniam. Odporúčam, aby bol učiteľ v úlohe facilitátora a poradcu. Diskusie k týmto témam usmerňovať správnym smerom. Žiakov za ich názor, príbeh, postoj neodcudzovať. Vždy po vzhliadnutí dokumentu, videa či filmu je potrebné o danej téme diskutovať. Odporúčam sa do diskusie k žiakom pripojiť ako ich súčasť nie ako autorita. Svoje názory povedať vždy nakoniec, aby sa neovplyvnil chod diskusie. Žiakov nenútiť sa vyjadrovať alebo odpovedať na otázky. Odporúčam ponechať chod diskusie na dobrovoľnej báze. Odporúčam žiakov podnecovať k aktivite a vždy ich chváliť a povzbudzovať. Neodporúčam pôsobiť na žiakov triviálne a infantilne.