Slovo = zostava slabík

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Príklady slabík, spájanie slabík do slov

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Geografia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola