Skupenstvo látok

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: SKUPENSTVO LÁTOK

Experiment: Roztápanie kocky ľadu

Úlohy:

 1. Pozoruj vlastnosti kocky ľadu
 2. Pozoruj, čo sa deje s kockou ľadu pri jej zahrievaní, ako sa menia jej vlastnosti

Pozorovanie:

ĽAD (kocka ľadu) – pevný, tvrdý, nedá sa stlačiť, má daný tvar
VODA (voda v pohári) – tekutá, dá sa prelievať, mení tvar – prispôsobuje sa tvaru nádoby
VODNÁ PARA – rozplýva sa v priestore, zaberá veľký objem, stlačiteľná

Stavebná častica látky v akomkoľvek skupenstve je rovnaká.


Tuhá látka

 • stavebné častice sú usporiadané pravidelne a tesne vedľa seba
 • častice sa nemôžu voľne pohybovať, len otáčať okolo svojej osi
 • medzi časticami pôsobia veľké sily

Kvapalná látka

 • medzi časticami sú malé vzdialenosti
 • častice sa voľne pohybujú
 • medzi časticami pôsobia menšie sily

Plynná látka

 • medzi stavebnými časticami sú veľké vzdialenosti
 • častice sa úplne voľne pohybujú
 • medzi časticami pôsobia len veľmi malé sily

Rozdiely v skupenstvách chem. látok sú spôsobené:

 • rozdielnym usporiadaním stavebných častíc
 • rôznymi príťažlivými silami medzi stavebnými časticami
 • rôznou pohyblivosťou stavebných častíc

Skupenské premeny:

TOPENIE – tuhá látka sa mení na kvapalnú (teplota topenia Tt), napr. ľad na vodu

TUHNUTIE – kvapalná látka sa mení na tuhú (teplota tuhnutia = teplote topenia, Tt), napr. voda na ľad

VYPAROVANIE – Kvapalná látka sa mení na plynnú (teplota vyparovanie), napr. voda na paru)

KONDENZÁCIA (skvapalňovanie) – plynná látka sa mení na kvapalnú, napr. para na vodu

SUBLIMÁCIA – tuhá látka sa mení na plynnú

DESUBLIMÁCIA – plynná látka sa mení na tuhú

Chemické látky schopné sublimovať (desublimovať):
– jód,
– suchý ľad – oxid uhličitý,
– naftalén (tabletky proti moliam),
– voda (sušenie prádla v zime),
– kyselina benzoová (konzervant)

Mohlo by vás zaujímať

Automatizácia
Elektronika
Elektrotechnika
Nezaradené
Stredná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola