Plameňová skúška

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
Téma: ALKALICKÉ KOVY A KOVY ALKALICKÝCH ZEMÍN

Plameňová skúška slúži na dôkaz prítomnosti katiónov niektorých kovov. Tieto katióny sfarbujú nesvietivý plameň rôznymi farebnými odtieňmi.

Plameňovú skúšku môžeme realizovať v našom laboratóriu, a tak pozorovať farebné plamienky lítia, draslíka, sodíka, stroncia či bária. 

Plameňová skúška SODÍK

Sodík je prvok, ktorý sa pomerne bežne vyskytuje v rôznych prípravkoch a látkach používaných v domácnosti. 

Môžeš sa pokúsiť dokázať či zistiť jeho prítomnosť pomocou plameňovej skúšky, pretože sodík horí jasných žltým plameňom.

Pomôcky:

drôtik, pohárik, sviečka (zapaľovač)

Chemikálie:

kuchynský ocot, vzorky chemických látok obsahujúcich sodík

Postup:

 1. Na jednom konci drôtika urob malé očko.
 2. Drôtik ponor do kyseliny octovej v poháriku.
 3. Zapáľ sviečku pomocou zápaliek alebo zapaľovača.
 4. Drôtik vlož na chvíľku do plameňa sviečky, aby sa očistil a vypálil od nečistôt.
 5. Drôtik namoč do kyseliny octovej a následne do 1. vzorky chemickej látky obsahujúcej sodík.
 6. Drôtik so vzorkou chemickej látky vlož do plameňa kahana a pozoruj sfarbenie, zmenu sfarbenia plameňa.
 7. Drôtik dôkladne opláchni v kyseline octovej a opäť vlož do plameňa sviečky, aby sa vypálil.
 8. Pokus opakuj so všetkými vzorkami chemických látok obsahujúcich sodík.

Ako experimentovali žiaci

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Vyhľadaj látky/prípravky v domácnosti, ktoré obsahujú Na.
 2. Vyhľadaj a napíš chemické vzorce a tiež chemické názvy všetkých troch nájdených chemických zlúčenín sodíka.
 3. Z chemických vzorcov urč zloženie a druh molekuly chemickej zlúčeniny (počet prvkov, počet atómov, druh molekuly).
 4. Vyhľadaj sodík v PSP a vypíš známe informácie, ktoré môžeš o atóme sodíka z PSP určiť (Z, číslo skupiny a periódy, počet elektrónových vrstiev, počet e- na poslednej elektrónovej vrstve, celkový počet p+ a e-).
 5. Nakresli model atómu sodíka.
 6. Zrealizuj plameňovú skúšku podľa zadaného postupu.
 7. Zapíš, čo si zistil pomocou plameňovej skúšky o pozorovaných vzorkách.
 8. Zakresli a tiež odfotografuj (alebo natoč video) zmenu farby plameňa sviečky po vložení vzorky chem. látky obsahujúcej sodík.

Mohlo by vás zaujímať