Požiar a jeho hasenie – 4. lekcia

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: POŽIAR A JEHO HASENIE

Prečítaj si tému POŽIAR a JEHO HASENIE v učebnici Chémia pre 7. ročník základných škôl (autorka Vicenová), nájdi odpovede na zadané otázky a vyplň podľa nich tajničku (jedno písmenko do jedného políčka). Z tajničky sa dozvieš chýbajúci text  v starom ale pravdivom prísloví:

Oheň – …………………………………………………………………………………

Otázky:

1. Plyn, ktorý má väčšiu hustotu ako vzduch, a preto vytvorí nad ohňom vrstvu, ktorá zabráni prístupu vzdušného kyslíka. ………………..

2. Ako nazývame každé nežiaduce horenie? ………………..

3. Voda je ……………….. hasiaci prostriedok.

4. V ktorej fáze je najväčšia šanca uhasiť oheň? V ………………..

5. V prípade, že požiar nezvládneme ……………….. silami, ihneď zavoláme hasičov.

6. Telefónne číslo 112 združuje ……………….., zdravotnícku záchrannú službu a políciu.

7. Voda a snehový hasiaci prístroj ……………….. horiacu látku pod jej zápalnú teplotu.

8. Vypaľovanie ……………….. trávy na jar je častou príčinou vzniku požiaru.

9. Prieseky lesov sa robia ako opatrenie proti šíreniu ……………….. .

10. Piesok, hlinu, deku môžeme použiť ako ……………….. látky, ak nemáme k dispozícii hasiace prístroje.

11. Najťažšie je zastaviť horenie odstránením ……………….. látky.

12. Úder ……………….. počas búrky môže zapríčiniť požiar.

13. Požiar žiaľ väčšinou vždy spôsobí ………………..

14. Požiar je v maximálnej ……………….. počas druhej fázy horenia.

15. Deti sa majú ……………….. čím skôr opustiť horiaci priestor.

16. V žiadnom prípade nepoužívame ……………….., ak sa nachádzame v horiacej budove,

17. pretože môže byť pod elektrickým ……………….. .

18. Deti majú okamžite ……………….. požiar dospelej osobe.

19. Pri hasení požiaru treba odstrániť aspoň jednu z ……………….. horenia.

Tajnička na stiahnutie

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola
Geografia
Základná škola