Model penového hasiaceho prístroja – 6. lekcia

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: MODEL PENOVÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

V predošlej lekcii sme sa zaoberali rôznymi hasiacimi látkami a prístrojmi. Jedných z nich je aj penový hasiaci prístroj, ktorý obsahuje vodu a penidlo. Jednoduchý model z dostupného materiálu si môžeš vyrobiť i doma.

Pozri si krátke video a postupuj podľa postupu nižšie.

Pomôcky: cyklistická fľaša, prázdna tubka od šumivých tabletiek, čajová lyžička

Chemikálie: kuchynský ocot, sóda bikarbóna, prostriedok na umývanie riadu/saponát

Postup:

1. Do cyklistickej fľaše nasyp 2 čajové lyžičky sódy bikarbóny a nalej 6 čajových lyžičiek prostriedku na umývanie riadu.

2. Do tubky od šumivých tabliet nalej takmer doplna kuchynský ocot.

3. Tubku s octom opatrne vlož do cyklistickej fľaše.

4. Cyklistickú fľašu dobre uzavri.

5. Fľašu rýchlo prevráť a pretrep – z tubky sa vyleje ocot, ktorý sa premieša so sódou bikarbónou a prostriedkom na umývanie riadu.

6. Fľašu namier do priestoru a uvoľni jej uzáver (sosáčik).

Odpovedz prosím na otázky:

1. Aký plyn vzniká reakciou octu a sódy bikarbóny?

2. Čo sa stalo s prostriedkom na umývanie riadu vďaka tomuto plynu?

3. Pokús sa vysvetliť, prečo z fľaše vystrekovala pena.

4. Ktorú zložku penového hasiaceho prístroja predstavuje prostriedok na umývanie riadu v tvojom modely?

5. Na akom princípe funguje, hasí oheň/požiar penový hasiaci prístroj? (vychádzaj z podmienok horenia)

6. Čo konkrétne spôsobuje voda (ktorú obsahuje penový hasiaci prístroj) pri hasení požiaru?

7. Čo spôsobuje pena (ktorú obsahuje penový hasiaci prístroj) pri hasení požiaru?

8. Uveď, kde všade a na hasenie akého požiaru môžeme penový hasiaci prístroj použiť.

9. Prečo nemôžeme penovým hasiacim prístrojom hasiť elektrické zariadenia pod napätím?

10. Podarilo sa ti realizovať experiment a vyrobiť si vlastný model penového hasiaceho prístroja? Ak áno, opíš vlastnými slovami postup aj pozorovanie.

Modely hasiacich prístrojov žiakov

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola