Kryštalizácia

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: KRYŠTALIZÁCIA

O kryštalizícii sme sa učili, že patrí k metódam oddeľovania zložiek zmesi.

Aké zložky a ktorej zmesi oddelíme pomocou kryštalizácie, ako kryštalizácia prebieha, čo je jej podstatou… to sa dozvieš, keď si pozrieš a vypočuješ videoprezentáciu a vyskúšaš experiment kryštalizácie kuchynskej soli.

Pozri si videoprezentáciu

Otázky k videu

1. Aké podmienky musí spĺňa chemická látka, ktorú môžeme oddeliť zo zmesi kryštalizáciou?
2. Prečo musíš vytvoriť nasýtený roztok, ak chceš oddeliť látku schopnú kryštalizovať od rozpúšťadla, v ktorom je rozpustená?
3. Ako vytvoríš nasýtený roztok?
4. Kryštalizácia je metóda oddeľovania zložiek (vyber správnu odpoveď) rovnorodej/rôznorodej zmesi.
5. Keď odparíš rozpúšťadlo voľne na vzduchu, vzniknú kryštáliky, ktoré sú malé/veľké (vyber správnu odpoveď)
6. Vysvetli vlastnými slovami, čo sa deje počas kryštalizácie s látkou, ktorá kryštalizuje.
7. Ako sa volá laboratórne sklo špeciálne používané pri kryštalizácii?
8. Prečo je dobré pri rýchlej kryštalizácii použiť kužeľovú banku?
9. Kde v bežnom živote môžeš kryštalizáciu pozorovať alebo používať?
10. Opíš, ako prebieha kryštalizácia, ktorú si spomenul v otázke č.9.
11. Myslíš si, že chémia je neoddeliteľnou súčasťou nášho života? Zdôvodni svoju odpoveď.

Experiment: Kryštalizácia kuchynskej soli

Pozri si video kryštalizácie soli

Kuchynská soľ je zložená zo sodíka Na a chlóru Cl.

Je to biela tuhá látka, ktorá sa dobre rozpúšťa vo vode

Pomôcky:pohárik, lyžička, malý tanierik (najlepšie priehľadný), papier biely a čierny
Chemikálie:voda, kuchynská soľ
Postup:1. Do pohárika nalej približne 20ml letnej vody.
2. Do vody v poháriku postupne po malých dávkach pridávaj soľ a neustále miešaj lyžičkou, až kým sa soľ vo vode neprestane rozpúšťať. 
3. Pridávanie soli do vody ukonči vtedy, keď na dne kadičky ostane nerozpustené malé množstvo soli. Vznikne nasýtený roztok.
4. Nasýtený roztok soli vo vode nalej do tanierika tak, aby zakryl jeho dno.
5. Tanierik polož na tmavý/čierny papier (alebo inú tmavú podložku) a ulož na pokojné miesto (bez prievanu a priameho slnka). Opatrne prekry papierom, aby do tanierika nepadal prach.
6. Pozoruj, čo sa deje v tanieriku každú hodinku približne počas jedného dňa.
7. Odfotografuj svoj experiment na začiatku aj na konci.
8. Tri najväčšie kryštáliky vyber z tanierika a opatrne ich osuš servítkou. Odmeraj ich veľkosť a odlož si ich k ďalšiemu experimentu.

 Otázky

  1. Čo sa stalo s kuchynskou soľou vo vode na začiatku experimentu?
  2. Akú zmes si vytvoril zo soli a vody? Rovnorodú alebo rôznorodú?
  3. Zdôvodni svoju odpoveď v otázke č.2.
  4. Aký roztok si vytvoril?
  5. Kedy vznikol nasýtený roztok?
  6. Opíš čo sa dialo v tanieriku s nasýteným roztokom soli počas jedného dňa?
  7. Čo ti vzniklo v tanieriku?
  8. Aký tvar mali tvoje kryštáliky soli v tanieriku?
  9. Napíš rozmer tvojho najväčšieho kryštáliku soli.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Geografia
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola