Horenie, podmienky horenia – 1. lekcia

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: HORENIE, PODMIENKY HORENIA

Pozri si video č.1.

Čo vidíš? OHEŇ

 • oheň vidíš ako SVETLO
 • keď sa k ohňu priblížiš, cítiš jeho TEPLO
video č.1

Pozoroval si už niekedy polienko dreva v ohni, pri horení? Čo sa s ním stalo?

Pozri obrázok č.1 a obrázok č.2.

Polienko, drevo sa premenilo počas horenia na čierne uhlíky a popol. PREMENA látky na inú látku znamená, že prebehla CHEMICKÁ REAKCIA.

HORENIE = CHEMICKÁ REAKCIA, pri ktorej sa uvoľňuje SVETLO a TEPLO.

Horieť môže len HORĽAVÁ LÁTKA. Drevo je horľavá látka.

Pozri si video č.2.

Sviečka horí jasným plameňom pokiaľ ju neprikryjeme pohárom. V tej chvíli jej plameň začína slabnúť, až nakoniec celkom zhasne. Prečo?

Vysvetlenie: Sviečka horí na vzduchu, v ktorom sa nachádza aj kyslík. Keď sviečku prikryjeme pohárom, sviečka horí, pokiaľ je v ňom kyslík. Keď sa minie, zhasne.

KYSLÍK je dôležitý pre horenie! Reaguje s horľavou látkou.

video č.2

Pozri si video č.3.

Zapaľovačom sa pokúšame zapáliť drevenú špajdľu a kúsok papiera. Papier sa rozhorí ihneď, drevenej špajdli to trvá dlhšie. Prečo?

Vysvetlenie: Horľavá látka sa zapáli až pri dosiahnutí určitej teploty – ZÁPALNEJ TEPLOTY. Zápalná teplota papiera je menšia ako zápalná teplota dreva. 

video č.3

Podmienky horenia sú:

 1. Prítomnosť horľavej látky
 2. Prítomnosť kyslíka
 3. Dosiahnutie zápalnej teploty

Reakciu horenia môžeme všeobecne zapísať

Horľavá látka + Kyslík → Nová látka + Teplo + Svetlo

obrázok č.3

Otázky na zopakovanie

 1. Čo vznikne z dreva počas horenia?
 2. Prečo je horenie chemická reakcia?
 3. S čím reaguje horľavá látka počas horenia?
 4. Prečo sviečka pod pohárom po chvíľke zhasne?
 5. Kedy sa zapáli drevo či papier?
 6. Ktorá horľavá látka sa zapáli skôr? Papier alebo drevo
 7. Aké iné horľavé látky okrem dreva a papiera poznáš?
 8. Pozri si pozorne všeobecnú reakciu horenia. Z hľadiska energetickej zmeny ide o reakciu
  exotermickú alebo endotermickú?
 9. Zdôvodni svoju odpoveď v otázke č. 8.
 10. Opíš vlastnými slovami trojuholník horenia znázornený na obrázku č.3.
 11. Ako dokáže človek využívať svetlo a teplo, ktoré vzniká pri horení?
 12. Vyskúšaj si experiment z videa č.2 doma.

Mohlo by vás zaujímať

Psychológia
Stredná škola
Informatika
Základná škola