Kryštalizácia – vznik krasového útvaru

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: KRYŠTALIZÁCIA – VZNIK KRASOVÉHO ÚTVARU

predošlej lekcie už vieš, že:

 • kryštalizácia je metóda na oddeľovanie zložiek rovnorodej zmesi.
 • Kryštalizáciou oddelíme tuhú látku rozpustenú v rozpúšťadle z jej nasýteného roztoku.
 • Kryštalizovať môže len látka, ktorá má schopnosť vytvárať kryštály.
 • Kryštalizáciu môžeme pozorovať na mnohých miestach a vzniká ňou veľa zaujímavých aj užitočných kryštalických látok.

Najzaujímavejšia kryštalizácia je hádam tá, ktorou vznikajú kvapľové útvary bohato zdobiace naše jaskyne. Kvaple rôznych tvarov, foriem i farieb „rastú“ milióny rokov za špeciálnych podmienok a nie je možné ľudskému oku tento jav pozorovať. 

Podľa nižšie opísaného experimentu sa pokúsiš pripraviť miniatúrne „aragonitove kvety“. Tie skutočné aragonity v jaskyniach majú komplikované ihlicovité, špirálovité a kríčkovité tvary. Vznikajú z nasýteného roztoku uhličitanu vápenatého. Tvoje kryštáliky vzniknú z nasýteného roztoku octanu vápenatého. 

Pomôcky a chemikálie:

kuchynský ocot, kúsok vápenca – kamienok, mušľa, vajíčková škrupinka,
tanierik, špongia, nožnice, podložka

Postup:

1. Mušľu, vajíčkovú škrupinku alebo kamienok vápenca polož na tanierik.
2. Do tanierika nalej ocot tak, aby polka z mušle, kamienka alebo vajíčkovej škrupinky vytŕčala.
3. Pozoruj počas niekoľkých dní (minimálne 3 dni)
4. Svoj pokus si dokumentuj fotografiou. Odpovedz na otázky v závere.

Môžeš vyskúšať tvorbu kryštálikov aj na špongii – vajíčkovú škrupinku rozdrv na drobné kúsočky a nasyp na kúsok špongie sčasti ponorenej v octe.

Maľba kryštálikov octanu vápenatého na mušli, K. Dovalová

Pozorovanie:

Kamienok, mušľa alebo škrupinka obsahujú zlúčeninu vápnika. V octe sa postupne rozpúšťajú. Pri ich rozpúšťaní sa uvoľňujú bublinky plynu, oxidu uhličitého, ktoré môžeš jasne pozorovať. Ako sa mušľa, kamienok či škrupinka postupne rozpúšťa, vápnik reaguje s octom a vzniká roztok zlúčeniny, ktorá sa volá octan vápenatý.  Keď sa rozpúšťadlo minie, vznikne nasýtený roztok a kryštalizácia môže začať.

Kryštalizácia octanu vápenatého pod mikroskopom.

Otázky:

 1. Vyhľadaj v literatúre alebo na internete, čo je to aragonit, v čom sa nachádza, aký má tvar.
 2. Ktorá je najznámejšia aragonitová jaskyňa na Slovensku?
 3. Vysvetli proces vzniku kvapľových útvarov. (Pomôž si predošlou lekciou Kryštalizácia)
 4. Čo má spoločné tento proces vzniku kvapľov s tvojim experimentom?
 5. Aké chemikálie si použil v tvojom experimente?
 6. Ako si postupoval v tvojom experimente? Opíš podrobne vlastnými slovami.
 7. Prečo sa tvorili bublinky okolo kamienka, mušle alebo škrupinky vajíčka ponorenej v octe?
 8. Aký plyn vznikal?
 9. Opíš, ako vznikol nasýtený roztok v tvojom experimente a prečo musí vzniknúť nasýtený roztok?
 10. Aké útvary ti počas experimentu vznikli na mušli, kamienku či vajíčkovej škrupinke? Na čo sa podobali?
 11. Odfotografuj si svoj experiment na začiatku aj na konci.

Mohlo by vás zaujímať

Psychológia
Stredná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola