Patina na minci obsahujúcej meď

Chémia
8. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: NEUTRALIZAČNÉ A REDOXNÉ REAKCIE
Téma: REDOXNÉ DEJE

Video vzniku patiny na medenej minci

Meď patrí medzi ušľachtilé kovy. Nereaguje s kyselinami a je odolná voči bežnej korózii. Po reakcii so vzdušným kyslíkom sa na jej povrchu vytvorí tenká vrstvička oxidu, ktorá ju chráni pred ďalšou koróziou. Reakciou oxidu medi s chemickými látkami prítomnými v ovzduší a v zrážkach sa meď v priebehu niekoľkých rokov pokryje zelenomodrou vrstvičkou, tkzv. patinou. Spomínali sme si to, keď sme sa učili redoxné deje a redoxné reakcie.

Niečo podobné, ale za oveľa kratší čas si môžeš vyskúšať sám(a) cez experiment popísaný nižšie.

Fotografia mincí pokrytých patinou, ktorú vytvorili žiaci

Pomôcky:

tanierik, pohárik, lyžička, kúsok textilu alebo vaty

Chemikálie:

Po jednom kuse z dvoch druhov mincí obsahujúcich meď

 • 1. druh: 1,2, 5 centovka
 • 2. druh: 10, 20, 50 centovka),

soľ, kuchynský ocot, voda

Postup:

1. Mince (2 ks) vyčisti v roztoku octu a soli (20ml octu + 1 lyžica soli), tak aby boli lesklé a čisté.

2. Na dno tanierika nalej čistý ocot a vlož do neho kúsok textilu alebo vaty tak, aby vytŕčal.

3. Na vatu polož mince (mince nemôžu byť úplne ponorená v octe) a pozoruj – po 1 hodine, po 2 hod., po jednom dni.

4. Pozorovanie si zaznamenaj.

5. Odpovedz na otázky nižšie.

Vznik patiny na medenej minci opisujú nasledovné reakcie :

 1. reakcia: 2Cu + O2 →  2CuO
 2. reakcia: CuO + 2 CH3COOH →  Cu(CH3COO)2 + H2O

CH3COOH – kyselina octová,
Cu(CH3COO)2 – octan meďnatý

Otázky

 1. Pomenuj zlúčeninu CuO, ktorá vznikne prvou reakciou.
 2. Ktorá z uvedených reakcií je redoxná? 1. reakcia alebo 2. reakcia?
 3. Uveď, ako si na to prišiel(a).
 4. Doplň oxidačné čísla všetkých prvkov vo vybranej redoxnej reakcii a napíš čiastkové deje oxidácie a redukcie.
 5. Opíš vzhľad, štruktúru patiny vzniknutej na medenej minci 1. druhu aj medenej minci 2. druhu po jednom dni.
 6. Čo si myslíš, čím je spôsobený rozdiel v patine na minci 1. druhu a 2. druhu?
 7. Zisti na internete zloženie mincí 1,2,5 centoviek a 10, 20, 50 centoviek. Koľko % medi obsahujú?
 8. Ktorá zlúčenina tvorí patinu na tvojich minciach?

Fotografie octanu meďnatého v mikroskope, autor L. Dovalová

Fotografie mincí pokrytých patinov cez mikroskop, ktoré vytvorili žiaci

Ako sme pozorovali patinu na minciach cez mikroskop

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola