Patina na minci obsahujúcej meď

Chémia
8. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: NEUTRALIZAČNÉ A REDOXNÉ REAKCIE
Téma: REDOXNÉ DEJE

Video vzniku patiny na medenej minci

Meď patrí medzi ušľachtilé kovy. Nereaguje s kyselinami a je odolná voči bežnej korózii. Po reakcii so vzdušným kyslíkom sa na jej povrchu vytvorí tenká vrstvička oxidu, ktorá ju chráni pred ďalšou koróziou. Reakciou oxidu medi s chemickými látkami prítomnými v ovzduší a v zrážkach sa meď v priebehu niekoľkých rokov pokryje zelenomodrou vrstvičkou, tkzv. patinou. Spomínali sme si to, keď sme sa učili redoxné deje a redoxné reakcie.

Niečo podobné, ale za oveľa kratší čas si môžeš vyskúšať sám(a) cez experiment popísaný nižšie.

Fotografia mincí pokrytých patinou, ktorú vytvorili žiaci

Pomôcky:

tanierik, pohárik, lyžička, kúsok textilu alebo vaty

Chemikálie:

Po jednom kuse z dvoch druhov mincí obsahujúcich meď

 • 1. druh: 1,2, 5 centovka
 • 2. druh: 10, 20, 50 centovka),

soľ, kuchynský ocot, voda

Postup:

1. Mince (2 ks) vyčisti v roztoku octu a soli (20ml octu + 1 lyžica soli), tak aby boli lesklé a čisté.

2. Na dno tanierika nalej čistý ocot a vlož do neho kúsok textilu alebo vaty tak, aby vytŕčal.

3. Na vatu polož mince (mince nemôžu byť úplne ponorená v octe) a pozoruj – po 1 hodine, po 2 hod., po jednom dni.

4. Pozorovanie si zaznamenaj.

5. Odpovedz na otázky nižšie.

Vznik patiny na medenej minci opisujú nasledovné reakcie :

 1. reakcia: 2Cu + O2 →  2CuO
 2. reakcia: CuO + 2 CH3COOH →  Cu(CH3COO)2 + H2O

CH3COOH – kyselina octová,
Cu(CH3COO)2 – octan meďnatý

Otázky

 1. Pomenuj zlúčeninu CuO, ktorá vznikne prvou reakciou.
 2. Ktorá z uvedených reakcií je redoxná? 1. reakcia alebo 2. reakcia?
 3. Uveď, ako si na to prišiel(a).
 4. Doplň oxidačné čísla všetkých prvkov vo vybranej redoxnej reakcii a napíš čiastkové deje oxidácie a redukcie.
 5. Opíš vzhľad, štruktúru patiny vzniknutej na medenej minci 1. druhu aj medenej minci 2. druhu po jednom dni.
 6. Čo si myslíš, čím je spôsobený rozdiel v patine na minci 1. druhu a 2. druhu?
 7. Zisti na internete zloženie mincí 1,2,5 centoviek a 10, 20, 50 centoviek. Koľko % medi obsahujú?
 8. Ktorá zlúčenina tvorí patinu na tvojich minciach?

Fotografie octanu meďnatého v mikroskope, autor L. Dovalová

Fotografie mincí pokrytých patinov cez mikroskop, ktoré vytvorili žiaci

Ako sme pozorovali patinu na minciach cez mikroskop

Mohlo by vás zaujímať