Test – zhrnutie

Tento didaktický test slúži na overenie vedomostí z tém prevencie sexuálnej výchovy. Primárne je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím. Testom si môžete overiť vedomosti žiakov v daných témach a po pôsobení na žiakov odsledovať nárast vedomostí v týchto témach a testy porovnať.  

Didaktický test obsahuje 8 otázok. Z toho 6 s označením jednej správnej odpovede. A 2 otázky z označením viacero správnych odpovedí. Každá úloha s označením jednej správnej odpovede má hodnotu jedného bodu. Úlohy s viacerými správnymi odpoveďami mali hodnotu toľko bodov, koľko správnych odpovedí obsahovali. Celkový počet bodov testu bol 14 bodov.

Stupnica známkovania:

BodyZnámkaPercentá
14-121100- 86 %
11-9279-64 %
8-6357-43 %
5-3436-21 %
2-0514-0 %

(zdroj: vlastné spracovanie podľa stupnice ŠZŠ pri RC )

Sexuálne obťažovanie, sexuálny súhlas- prevencia, opakovanie

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlých videí o témach prevencie sexuálneho obťažovaniasexuálneho súhlasu

Držím palce 😊

Over si vedomosti s pracovným listom:

Svoje vedomosti si môžeš zopakovať aktivitou:

Odpovedz na otázky z príbehu:

Príbeh:

Dievča Janka ide na diskotéku. Čo myslite čo jej môže hroziť?

Na diskotéke začne piť alkohol. Ako sa správa človek pod vplyvom alkoholu?

Po diskotéke jej ponúka neznámy muž Michal, že ju vezme domov autom. Janka k nemu nasadne a Michal ju odvezie k nemu domov.

Čo mohla Janka urobiť inak?

Je bezpečné ísť s niekým cudzím domov?

Janka sa ráno zobudí u Michala a nepamätá si čo sa v noci stalo. Rýchlo sa ráno vytratí a neopýta sa Michala čo sa v noci mohlo stať.

Čo mohla Janka urobiť inak?

Čo mohol Michal urobiť inak?

Ak mali v noci Michal a Janka sex, aké riziká im hrozia?

Súhlasila Janka so sexom?

Zachoval sa Michal správne? ako sa zachovať v prípade napadnutia, ponuky drogy, ponuky na sex a pod.

– môže na to nadväzovať nácvik odmietania, asertivity a pod.

Zdroje:

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky [cit. 2023-12-5]. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005- 300

InTYMYta., Súhlas je sexy súhlas je základ. Dostupné na internete: https://www.intymyta.sk/?vzd_materialy=suhlas-je-sexy-suhlas-je-zaklad

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Sex bez súhlasu obete je trestným činom – šírenie tvrdení, že ak obeť aktívne nekladie odpor, tak nejde o trestný čin, je nebezpečná a nezodpovedná dezinformácia. Dostupné na internete: https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/tlacova-sprava-3781/

Občianske združenie Prirodzene. Sexuálny súhlas. Dostupné na internete: https://www.prirodzeneweb.sk/sexualny-suhlas/

Amaze.org .,Občianske združenie Prirodzene. https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Čo je sexuálny súhlas? – prevencia

Ahojte žiaci,  

viac informácií k téme čo je sexuálny súhlas sa dozviete vo videu. Ak vás téma zaujme odporúčam využiť overené zdroje z videa. 😊

Sexuálne obťažovanie – prevencia

Ahojte žiaci,  

viac informácií k téme prevencie sexuálneho obťažovania sa dozviete vo videu. Ak vás téma zaujme odporúčam využiť overené zdroje z videa. 😊

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním. Téma je medzi predmetovo prepojená s hodinou Slovenského jazyka, konkrétne s rozvíjaním komunikačnej schopnosti. Ako tematický celok sme určili jednoduché rozprávanie príbehu podľa obrázkov. Obrázky sú tematiky sexuálneho obťažovania s poučným charakterom. Využili sme metódu inštrukčných médií, ktorú sme zaradili do motivačnej časti. Krátkym, názorným videom a následnou diskusiou sme žiakom ozrejmili pojem sexuálne obťažovanie. Kognitívnym cieľom je z pohľadu slovenského jazyka rozšíriť slovnú zásobu žiakov prerozprávaním krátkeho príbehu z obrázkov. Cieľom tejto témy z vedomostného hľadiska je v tejto vyučovacej hodine povedať vlastnými slovami čo je sexuálne obťažovanie. Pomenovať druhy sexuálneho obťažovania a povedať vlastnými slovami negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania. Afektívnym cieľom je z postojového a hodnotového hľadiska je zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním. Psychomotorický cieľ sme spojili s rolovou hrou na nácvik vyjadrenia nesúhlasu. Hlavným cieľom tejto hodiny je naučiť sa čo je sexuálne obťažovanie a tým si uvedomiť svoje právo povedať nie. Taktiež zistiť, že táto skutočnosť nie je prirodzená a je trestná. Žiakom predkladáme možné spôsoby riešenia, ak sa im v živote prihodí tento nežiadúci jav. Využili sme frontálnu organizačnú formu.

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním

Ročník8.
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Jazyk a komunikácia
Vyučovací predmet:Slovenský jazyk – rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Tematický celok:Jednoduché rozprávanie príbehu podľa obrázkov.
Učivo (téma):Sexuálne obťažovanie – prevencia
Ciele:kognitívny – Rozšíriť si slovnú zásobu. Pomenovať a opísať obrázky. Tvoriť z obrázkov príbeh. Povedať vlastnými slovami čo je sexuálne obťažovanie. Pomenovať druhy sexuálneho obťažovania. Povedať vlastnými slovami negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania.
afektívny – Zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním.
psychomotorický – Vyjadriť pohybom, gestom nesúhlas v rolovej hre.
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:Motivačný rozhovor, viacnásobného opakovania, názorná ukážka, rozhovor, nadmerného zvýraznenia, intenzívnej motivácie,  individuálny prístup, laudácia,  exemplifikácia, výklad, demonštrácia, algoritmozácia kurikula, metóda inštrukčných médií, premiácia, fixačná,  diagnostická.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-patologických javov.
Didaktické prostriedky:Videá: Prirodzene Web –  Čo je sexuálne obťažovanie? https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c
Ovce.sk – Obťažovanie
http://sk.sheeplive.eu/fairytales/obtazovanie
Obrázky situácií.  
ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavím tému vyučovacej hodiny, ktorou je sexuálne obťažovanie – prerozprávanie príbehu. Pripravím si didaktické pomôcky. Upravím triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. V triede zistím počet chýbajúcich. Žiakov vyzvem ,aby si sadli. Pripravím lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:Žiakom pustím krátke video, o sexuálnom zneužívaní.

Výklad vo videu:
„ Sexuálne obťažovanie je šikana, ktorej cieľom je človeku ublížiť alebo ho zastrašiť. Páchatelia môžu niekomu či o niekom rozprávať oplzlé vtipy, mať nevhodné poznámky, ukazovať oplzlé gestá, šíriť klebety osobne aj online, zanechávať sexuálne odkazy na verejných priestranstvách, ukazovať niekomu obrázky či videá so sexuálnym podtónom, dotýkať sa, chytať či štípať druhých sexuálnym spôsobom, žiadať druhých o zaslanie ich nahých fotografií. Ťahať niekoho za oblečenie, alebo sa o niekoho obtierať sexuálnym spôsobom. Ak ťa niekto obťažuje, nikdy to nie je tvoja vina.  Je nesprávne a neprijateľné tvrdiť, že obete “ si to pýtali“, na základe toho čo urobili, povedali, mali oblečené. Často pomôže začať tým, že povieš človeku, ktorý ťa obťažuje, aby s tým prestal.  Daj mu alebo jej jasne najavo, že ti ich správanie prekáža. Ak ťa neprestanú obťažovať, nestačí, že si ich správanie budeš ignorovať. Pravdepodobne to totiž nepomôže. Povedz o tom dospelému, ktorému dôveruješ. Čím skôr o tom niekomu povieš tým skôr sa to vyrieši. Na takúto osobu sa dá podať trestné oznámenie a takéto správanie môže riešiť aj polícia. Pamätaj, že za žiadnych okolností ťa nemá nikto právo sexuálne obťažovať či šikanovať druhých.“

Otázky pre žiakov:
„Počuli ste už niekedy o sexuálnom obťažovaní?“
„Čo je sexuálne obťažovanie?“
„Aké správanie sexuálneho obťažovania bolo vo videu spomenuté?“
„Čo pomôže k zabráneniu sexuálneho obťažovania?“
„Čo má osoba, ktorú sexuálne obťažujú robiť, ak to stále neprestalo?“
„Je sexuálne obťažovanie trestné“?  
Expozičná časť:Každému žiakovi rozdám obrázky určitej situácie. Obrázky rozdám do lavice každému po jednom. Obrázky určitej situácie bude mať žiak, na samostatnom papieri pre lepšiu koncentráciu.

Obrázky budem rozdávať každému po jednom. Jedného žiaka vyvolám a ten opíše dej z prvého obrázka. Ďalší žiak bude dejom nadväzovať na druhý obrázok. Postupne sa vystrieda každý žiak. 

Situácie budú štyri. Žiaci si budú vytvárať príbeh podľa obrázkov. Žiakov budem po jednom vyvolávať a frontálnou formou sa vytvorí príbeh. Príbeh bude tematiky sexuálneho obťažovania s ponaučením. Situácie na obrázkoch vždy skončia ponaučením a tým ako sa zachovať, pri prípadnom sexuálnom obťažovaní.

1. Situácia dotykov a obtierania sa sexuálnym spôsobom v autobuse.
2. Situácia chytať sa štípať, dotýkať niekoho sexuálnym spôsobom.
3. Oplzlé gestá a poznámky.
4. Oplzlé gestá a poznámky. 
Žiaci na konci prerozprávajú po jednom situácie, ktoré obrázkami vznikli.
Fixačná časť:So žiakmi si zopakujeme, čo je sexuálne zneužívanie. Žiaci budú musieť vlastnými slovami povedať negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania. Diskusiou zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním.

So žiakmi bude nasledovať rolová hra. Pred rolovou hrou žiakov oboznámim s výrokmi:
„Existujú príjemné a nepríjemné dotyky: Niektoré môžu byť bolestivé. Niektorí ľudia obchytávajú deti na intímnych miestach alebo nútia deti, aby ich obchytávali ony. Nikto nemá právo niečo také od detí vyžadovať, dokonca ani ľudia, ktorých ľúbiš.“
„Máš právo povedať nie.“

Rolová hra bude zameraná na odmietnutie určitého správania, ak sa žiakom toto správanie nebude páčiť.
Na túto rolovú hru si vyberiem dvoch žiakov, vystriedajú sa všetci žiaci. Jeden žiak bude v úlohe násilníka. Násilie bude prebiehať len „akože“. Žiak bude bez dotykov predstierať svoju úlohu. Vety budú v podobe:
„Poď, dám ti lízanku!“
„Posiela ma mama, aby som ťa priviedol…“
„Hľadám …, ukážeš mi to?“
„Vyzleč sa!“
„Počkaj, skontrolujem ťa, či si zdravý/á.“
„Ukážem ti niečo zaujímavé.“
„Pohlaď ma! Dotkni sa ma!“

Druhý žiak bude mať za úlohu rázne odmietnuť takéto návrhy, v podobe:
„nie nechcem“
„nie! “

Využiť môže aj gestá.

Pri začiatku rolovej hry môže dramatizovať úlohu násilníka aj učiteľ. Ak sa nám zvýši čas spustím žiakom video z portálu ovce.sk, ktoré sa týka sexuálneho obťažovania a diskusiou so žiakmi si toto video rozoberieme
Záverečná časť:Žiakov za ich aktivitu pochválim, zadám im domácu úlohu. Zhodnotím ich prácu a aktivitu.  

(zdroj: vlastné spracovanie)

Z praxe:

Vyučovacia hodina prebiehala bez problémov. Ciele hodiny sa splnili. Odporúčame žiakom pustiť video viac krát. Video je krátke a výstižné, žiakov zaujalo. Obrázky odporúčame rozdávať po jednom, aby žiaci lepšie udržali pozornosť. Niektoré situácie z obrázkov sú krátke, z tohto dôvodu odporúčame dať jednému žiakovi prerozprávať celý príbeh. So žiakmi je vhodná diskusia na túto tému. Niektorí žiaci mali problém s pojmami ako intímne partie. Odporúčame túto hodinu učiť až po tom, ako si žiaci osvoja tieto pojmy. Žiakom je potreba priniesť vytlačené obrázky vo väčšej podobe, pretože na niektorých obrázkoch je potrebné spozorovať detaily, ktoré sa pri určitej situácií zmenili.  Pri rolovej hre sa niektorí žiaci hanbili. Odporúčame žiakov podporovať v pozitívnom slova zmysle a začať rolovú hru v pozícií učiteľa a jedného žiaka. Žiaci sa postupne osmelili a táto aktivita ich veľmi zaujala. Video po rolovej hre ovce.sk žiakov taktiež zaujalo, ale neostal priestor na diskusiu o tomto videu. Niektorí žiaci sa už pri tomto videu nesústredili z dôvodu množstva činností. Odporúčame so žiakmi viesť o tejto téme otvorený rozhovor a upozorňovať žiakov na správnu terminológiu v pomenovaní intímnych partií a pohlavného styku.  

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovanímŽiaci boli na tejto vyučovacej hodine aktívni a bez problémov plnili všetky zadané úlohy. Prvotne mali problém s rolovou hrou, po čase sa však osmelili a boli aktívni.Žiaci sa správali disciplinovane. Po vytýčení pravidiel a hraníc hodina prebiehala v pozitívnej atmosfére.Žiaci sa pri rolovej hre spočiatku smiali a hanbili. Prvotní žiaci, ktorých som vyvolala odmietli prísť pred tabuľu. Po čase sa však vystriedali všetci žiaci.

Obrázky situácií:

Zdroje:

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky [cit. 2023-12-5]. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005- 300

Zákon č. 365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365

Prevencia kriminality. Ako zákon definuje pojmy ako obťažovanie a násilie? Dostupné na internete:  https://prevenciakriminality.sk/static/pdf/sexualne-obtazovanie-pdf.pdf

Univerzita Komenského

v Bratislave. Čo je sexuálne zneužívanie ? Dostupné na internete: https://uniba.sk/o-univerzite/plan-rodovej-rovnosti-uk/sexualne-obtazovanie/co-je-sexualne-obtazovanie/

Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Dostupné na internete: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/kontakt-1/

InTYMYta., Súhlas je sexy súhlas je základ. Dostupné na internete: https://www.intymyta.sk/?vzd_materialy=suhlas-je-sexy-suhlas-je-zaklad

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Sex bez súhlasu obete je trestným činom – šírenie tvrdení, že ak obeť aktívne nekladie odpor, tak nejde o trestný čin, je nebezpečná a nezodpovedná dezinformácia. Dostupné na internete:   https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/tlacova-sprava-3781/

Občianske združenie Prirodzene. Sexuálny súhlas.  Dostupné na internete: https://www.prirodzeneweb.sk/sexualny-suhlas/

Amaze.org .,Občianske združenie Prirodzene. https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c