Rozklad cukru

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: ROZKLAD CUKRU

V sacharidoch fotosyntéza ukryla slnečnú energiu, a preto sa stávajú zdrojom energie pre zvieratá i ľudí.

Sacharidy sa skladajú z atómov:

 • Uhlíka – C
 • Vodíka – H
 • Kyslíka – O

Keď cukor (sacharózu či iný) intenzívne zahrievame, sfarbuje sa najprv do hneda, karamelizuje, potom do čierna – zuhoľnatie – vznikne čierny uhlík. Na stenách skúmavky pri zahrievaní cukru pozorujeme kondenzáciu vodnej pary, čo je dôkazom prítomnosti vodíka a kyslíka, ktoré tvoria vodu.

 Vzorec molekuly hroznového alebo ovocného cukru je C6H12O6.

Takúto molekulu si môžeš poskladať z chemickej stavebnice alebo farebnej plastelíny.

Zrealizuj experiment podľa postupu a pokús sa odpovedať na otázky v závere.
V experimente môžeš použiť čistú sacharózu, glukózu, fruktózu, tiež kúsok hrušky alebo jablka či iného ovocia.

Pomôcky a chemikálie:

hlbšia kovová lyžička/naberačka (ak by si zohnal(a) skúmavku, použi radšej tú), zdroj tepla (sviečka, šporák, zapaľovač), rukavica/handrička, sacharóza (cukor)

Postup:

 1. Naber štvrť lyžičky sacharózy
 2. a opatrne zahrievajte nad plameňom (lyžičku drž v rukavici alebo handričkou, aby si sa nepopálil(a)).
 3. Pozoruj postupné správanie sa cukru a stenu lyžičky.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Aký je bežný názov sacharózy? 
 2. Vyhľadaj ktoré sú dva najvýznamnejšie zdroje sacharózy? 
 3. Na čo sa sacharóza v bežnom živote, v domácnosti používa?
 4. Vyhľadaj a stručne opíš ako sa získava čistá sacharóza z rastliny. Ktorý spôsob oddeľovania zložiek zmesi sa pri získavaní cukru využíva? 
 5. Zisti, čo sa stane so sacharózou, čo z nej vzniká počas karamelizácie.
 6. Pozoroval(a) si karamelizáciu v tvojom experimente? Opíš. 
 7. Opíš, čo sa stane s cukrom, keď ho ohrievaš príliš dlho a intenzívne? 
 8. Z akých prvkov sa cukor skladá?
 9. V akej podobe si pozoroval jednotlivé prvky, z ktorých je cukor zložený, v tvojom experimente? (opíš vzhľad, skupenstvo, farbu)
 10. Reakciu rozkladu sacharózy na prvky môžeme napísať:

C12H22O11  →    C   +     H2O

 • chemickú reakciu vyrovnaj tak, aby platil Zákon zachovania hmotnosti
 • zároveň sa zamysli, k akej energetickej zmene počas tohto deja došlo – exotermickej alebo endotermickej? Zdôvodni.
 1. Aký je pomer atómov kyslíka a vodíka v molekule sacharózy (alebo aj glukózy a fruktózy)? Aký je pomer kyslíka a vodíka v molekule vody? Čoho je táto informácia dôkazom?

Fotografie z experimentovania žiakov

Video z experimentovania žiakov

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola