Škandinávia – Zmenáreň

Rozumieť peniazom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Cestou po Európe sa dozviete veľa zaujímavosti nielen o jednotlivých krajinách ale naučíte sa aj finančné pojmy a ich aplikáciu v bežných životných situáciách.

Našu menu EURO určite poznáš. V niektorých krajinách ale majú inú menu. Čo v prípade, že chceš cestovať do takej krajiny? Napovie ti video:

Svoje vedomosti si môžeš upevniť a rozšíriť v nasledujúcich úlohách.

A na záver si otestuj či poznáš pojmy spojené s témou „Iná mena ako euro“

Ak sa hra nespustí priamo na stránke, klikni na tento odkaz alebo naskenuj QR kód.

Európska únia – euro, eurozóna

Rozumieť peniazom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Cestou po Európe sa dozviete veľa zaujímavosti nielen o jednotlivých krajinách ale naučíte sa aj finančné pojmy a ich aplikáciu v bežných životných situáciách.

Na Slovensku používame menu Euro. Viac informácii o eure sa dozvieš vo videu:

Svoje vedomosti o Európskej únii si môžeš upevniť a rozšíriť v nasledujúcich úlohách.

A na záver sa otestuj

Ak sa hra nespustí priamo na stránke, klikni na tento odkaz alebo naskenuj QR kód.

Cvičenia na past simple

No čo, priatelia, tak už máte celý gramatický čas past simple v malíčku? Aha, vravíte, že už áno, ale ešte by ste si ho potrebovali aj v pokoji precvičiť? To ma naozaj teší, a preto som pre vás prichystal zopár vzorových cvičení v nasledujúcom pracovnom liste, s ktorým uzatvárame celú kapitolu o minulom jednoduchom čase. Hoci sa vám zdá, že je toho veľa, to najdôležitejšie vieme zhrnúť do pár viet.

Potrebujeme vedieť, že past simple čas používame vtedy, keď chceme hovoriť o veciach, ktoré sa stali v minulosti. Často vo vetách uvidíme aj doplňujúce časové výrazy, ktoré sa priamo viažu s minulosťou, najmä last, yesterday, ago, prípadne konkrétne dátumy. V kladných vetách je celý minulý čas obsiahnutý v slovese. Ak je sloveso pravidelné, bude si k sebe pripájať koncovku -ed. Ak nie je, jeho minulý tvar nájdeme v tabuľke irregular verbs, ktorú by bolo ozaj že vhodné ovládať naspamäť, keďže je niečo ako násobilka pre angličtinu. V otázke a zápore nám tieto starosti odpadajú, lebo vtedy používame pomocné sloveso did, kvôli ktorému zostáva plnovýznamové sloveso v základnom tvare.

Pokiaľ však potrebujeme v angličtine vyjadriť slovenské bol, situácia bude odlišná a omnoho jednoduchšia. V anglickej vete vtedy použijeme minulé tvary slovesa byť – was a were. Was používame iba v 1. a 3. osobe jednotného čísla, ale to už vám asi nemusím opäť pripomínať, do I? V zápore sa tieto tvary zmenia na wasn’t a weren’t a v otázkach sa iba prehodia s podmetom vety. Nič zložité, right?

Nezabúdajte, pokiaľ si nie ste s čímkoľvek istí, opätovne si prehrajte súvisiace videá. Uvidíte, že aj veci, ktoré vám spočiatku nedávali význam, sa zrazu stanú veľmi jednoduchými. Po vypracovaní týchto cvičení si nezabudnite skontrolovať vaše odpovede aj v priloženom kľúči. Na vlastných chybách sa vždy učí najefektívnejšie, takže sa ich nebojte robiť. Príjemnú prácu!

Cvičenia inšpirované publikáciou Essential Grammar in Use vydavateľstva Cambridge a Macmillan English Grammar In Context, Essential.

Sloveso byť v čase past simple

Stále vám vŕta v hlave záhada, ktorou sme ukončili predchádzajúce video? Nebojte, práve ju ideme rozlúsknuť a pozrieť sa bližšie na to strašidelné sloveso byť, ktoré ako jedno z mála pravidelne mení svoj tvar v závislosti od gramatickej osoby, s ktorou sa viaže. Po tomto videu však svoje strašidelné hodnoty určite stratí, nakoľko sa v ňom naučíme, že v minulom čase bude mať tvary iba dva – a to was a were. A keď už budeme vedieť, že tvar was sa viaže iba s prvou a treťou osobou singuláru, prejdeme na zápor s plnými aj skrátenými tvarmi. A celé gramatické poznávanie uzatvoríme formovaním otázok a odpovedí. Ak si náhodou napriek tomu ešte v niečom nebudete istí, na konci videa nás čakajú aj vzorové, extremely easy, vety. Vďaka nim sa určite zbavíte akýchkoľvek pochybností, ktoré ste mohli dovtedy mať. Or, at least, I hope so!

Tabuľka nepravidelných slov prevzatá z Grammar and Vocabulary for First and First for Schools © Cambridge University Press 2015.

Otázky a zápor v čase past simple

V predchádzajúcom videu sme sa spoločne pozreli na to, ako vieme vytvoriť kladné vety v minulom jednoduchom čase. My však chceme viac! A preto sa dnes posunieme o krok vpred a naučíme sa v tomto gramatickom čase tvoriť aj otázky a zápor. Tiež si niečo povieme o funkcii pomocného slovesa. A aby toho nebolo málo, na spomínané otázky sa naučíme ešte aj odpovedať! A to s využitím krátkych odpovedí. Celé video napokon zakončíme mini, ale ozaj mini, cvičením, aby ste si vyskúšali na vlastnej koži, ako vynikajúco tieto javy už ovládate. Enjoy your time!

Tabuľka nepravidelných slov prevzatá z Grammar and Vocabulary for First and First for Schools © Cambridge University Press 2015.

Česko – Funkcie peňazí

Rozumieť peniazom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Cestou po Európe sa dozviete veľa zaujímavosti nielen o jednotlivých krajinách ale naučíte sa aj finančné pojmy a ich aplikáciu v bežných životných situáciách.

 Čo sú peniaze vedia všetci. Vieš ale aj aké majú funkcie?  Napovie ti video:

Svoje vedomosti si môžeš upevniť a rozšíriť v nasledujúcich úlohách.

A na záver si otestuj ako sa vyznáš v českých mestách.

Ak sa hra nespustí priamo na stránke, klikni na tento odkaz alebo naskenuj QR kód.

Vývoj peňazí na Slovensku

Rozumieť peniazom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Cestou po Európe sa dozviete veľa zaujímavosti nielen o jednotlivých krajinách ale naučíte sa aj finančné pojmy a ich aplikáciu v bežných životných situáciách.

Našu menu EURO určite poznáš. Vieš ale niečo aj menách ktorými sa na našom území platilo v minulosti? Napovie ti video:

Svoje vedomosti si môžeš upevniť a rozšíriť v nasledujúcich úlohách.

A na záver si otestuj ako sa vyznáš v peňažných menách na území Slovenska.

Ak sa hra nespustí priamo na stránke, klikni na tento odkaz alebo naskenuj QR kód.

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity

Pre učiteľa

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivity. Tému vyučovacej hodiny som prepojila s tematickým celkom rodina v predmete Vecné učenie. Cieľom tejto vyučovacej hodiny je, aby si žiaci uvedomili postupnosť a fázy vzťahu. Využila som najmä metódy názornej ukážky a obrazového materiálu, aby si žiaci vedeli konkrétnejšie predstaviť jednotlivé fázy vzťahu a opísať ich. Metódou rozhovoru, diskusie a persuázie bolo cieľom žiakom priblížiť negatívne dôsledky predčasnej sexuálnej aktivity. Cieľom bolo taktiež zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom. Na túto tému nadväzuje taktiež téma pohlavných chorôb a neplánovaného tehotenstva. Afektívnymi cieľmi sme sa snažili docieliť hodnotovú zložku s cieľom zdôvodniť význam rodiny pre človeka. Psychomotorickými cieľmi sme prepojili motoriku s psychickými procesmi, kedy sme za cieľ určili podkladať a lepiť do správnej postupnosti obrázky jednotlivých fáz partnerského vzťahu. Vyučovacia hodina medzi predmetovo nadväzuje na Etickú výchovu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie a Biológiu.

Trieda:8. ročník
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Človek a príroda
Vyučovací predmet:Vecné učenie  
Tematický celok:Rodina  
Učivo (téma):Rodina- fázy partnerského vzťahu
Ciele:    kognitívny – Opísať vlastnými slovami obrázky- fázy partnerského vzťahu, rodina. Zoradiť do správnej postupnosti obrázky- fázy vzťahu. Zdôvodniť vlastnými slovami s pomocou alebo bez dôležitosť spoznania partnera pred pohlavným stykom.  

afektívny – Odpovedať na otázky, rešpektovať pokyny učiteľa. Začať činnosť a dokončiť ju. Povedať vlastnými slovami s pomocou alebo bez význam rodiny pre človeka.

psychomotorický – Poskladať do správnej postupnosti fázy partnerského vzťahu. Lepiť obrázky na pracovný list podľa inštrukcií učiteľa.  
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:  Diskusia, rozhovor, názorná ukážka, viacnásobného opakovania, nadmerného zvýraznenia, expozičná, demonštračná, laudácia, opakovania, fixačné, rozhovoru, diagnostická, počúvania.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Slovenský jazyk, Pracovné vyučovanie, Biológia.  
Didaktické prostriedky:  obrázok rodiny, obrázky-fázy vzťahu, pracovný list lepidlo, nožnice, obrázky k diskusii – riziká splodenia dietata pred tým ako partnera dostatočne spoznáme, dom bez základov

ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavíte tému vyučovacej hodiny, ktorou je rodina – fázy partnerského vzťahu. Pripravíte si didaktické pomôcky, ktoré si môžete pripnúť na tabuľu. Upravíte si triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. Pripravíte si lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:          Žiakom ukážete obrázok rodiny. Budete sa ich pýtať otázky:

„Žiaci čo je na obrázku? “
„Kto sú členovia rodiny?“
„Ako vzniká rodina?“
„Čo musia dvaja ľudia urobiť, aby boli rodina?“

So žiakmi bude prebiehať diskusia na danú tému.
Expozičná časť:      Z diskusie o rodine nadviažete na fázy ako vzniká rodina.

„Žiaci, rodina je spoločenstvo, ktoré vzniká postupom času“. Aby správne fungovala musia sa dvaja ľudia dobre spoznať. Čo myslíte prečo sa musia najprv dobre spoznať?
“Na tabuľu učiteľ nakreslí dom. Žiakom vysvetlí, že tak, ako staviame dom sa buduje aj vzťah.“

„Najprv potrebujeme základy-zoznámenie sa, spoznávanie sa, kamarátstvo. Potom potrebujeme steny- láska, partnerstvo. Nakoniec potrebujeme strechu- sex- plodenie detí.“

Na druhú stranu nakreslíte dom bez základov. „Žiaci čo sa stane s takým domom bez základov, keď začne fúkať alebo príde búrka ?“ Takýto dom spadne takže je to slabý dom. Takýto môže byť aj vzťah, ak sa s človekom nespoznáme, neoveríme si aký je a hneď s ním splodíme dieťa.“ Bude to dom bez základov – bez zoznámenia, spoznávania sa a bez stien, ktoré predstavujú lásku.“

Následne bude prebiehať diskusia so žiakmi, aké sú riziká splodenia dieťaťa pred tým ako partnera dostatočne spoznáme.

Žiakom ukážete obrázky postupnosti vzťahu, ktoré si po jednom prerozprávame, čo je na obrázku, čo robia ľudia na obrázku.
1. Zoznámenie sa
2. Priateľstvo
3. Láska
4. Sex
5. Tehotenstvo- dieťa

Obrázky pripnete do správnej postupnosti na tabuľu a žiakom dáte vystrihnuté obrázky. Ich úlohou bude na lavici poskladať obrázky do správnej postupnosti.

Žiakov sa opýtam:  
„Je podľa vás dôležité poznať choroby partnera ?“
„Poznať choroby partnera je veľmi dôležité pretože, existujú aj pohlavné choroby, ktoré sa vyskytujú v intímnej oblasti a sú veľmi nebezpečné. “
Fixačná časť:              Žiakom rozdáte maketu domu a k pripraveným inštrukciám si nalepia obrázky, ktoré si na lavicu poskladali do správnej postupnosti.  

So žiakmi si zopakujete čo ste na hodine preberali.
„Čo je rodina ?“
„Ako vzniká rodina ?“
„Aká je postupnosť vzťahu ?“
„Prečo je dôležité najprv spoznať partnera ?“
Záverečná časť: V záverečnej časti učiteľ žiakov za ich aktivitu a pozornosť pochváli a zhodnotí sa ich práca a aktivita.

Skúsenosti z praxe

Vyučovacia hodina prebiehala v pokojnej atmosfére. Ciele vyučovacej hodiny sa  splnili. Žiaci reagovali na otázky učiteľa, zapájali sa do diskusie. Odporúčam si predom so žiakmi upresniť slovník pomenovaní pohlavného styku a vyhnúť sa tým pejoratívnym pomenovaniam. Pred touto vyučovacou hodinou odporúčam z dôvodu lepšieho pochopenia súvislostí, taktiež prvotne prebrať so žiakmi učivo o rozmnožovaní a vývine jedinca či učivo o pohlavných chorobách. Žiakom dopomohli k pochopeniu učiva predom vytvorené názorné pomôcky. K učivu by som, ak by sa zvýšil čas zaradila rolovú hru/dramatizáciu zameranú na formy spoločenského styku ako je spoznávanie sa, predstavenie sa. Žiaci by dramatizovali dve cudzie osoby, ktoré sa práve spoznali. So žiakmi by sme viedli diskusiu či sa už tieto osoby poznajú dostatočne na to, aby mohli splodiť dieťa. Na túto vyučovaciu hodinu si odporúčame pripraviť argumenty v podobe, že žena vo veku 13-15 rokov nie je ani fyzicky či psychicky pripravená mať dieťa. Odporúčame so žiakmi komunikovať priamo a neodcudzovať žiakov za svoje predošlé skúsenosti. Touto vyučovacou hodinou a diskusiami sa medzi učiteľom a žiakmi vybudovala väčšia dôvera, ktorá napomohla k efektívnemu splneniu vyučovacích cieľov v nasledujúcich stretnutiach.

Obrázky k motivácii:

Pracovný list:

Obrázky k pracovnému listu:

Obrázky v správnej postupnosti:

Vypracovaný pracovný list, práca žiakov:

Obrázky k diskusii:

Pozorovanie žiakov pri tejto vyučovacej hodine

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
1. Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu predčasnej sexuálnej aktivityŽiaci boli na tejto vyučovacej hodine aktívni, motivovaní. Hodina prebiehala pokojne bez problému. Žiaci boli prvotne nedisciplinovaní. Prekrikovali sa a nesedeli na svojich miestach. Po  vytýčení hraníc a pravidiel hodina prebiehala pokojne a bez problémovo.Žiaci sa pri pomenovaní pohlavných orgánov a pohlavného styku smiali. Využívali pejoratívne pomenovania a gestá.

Zdroj: (Pixabay, Pexels, vlastné spracovanie podľa ROVŇANOVÁ, L., LUKŠÍK, I., LUKŠÍKOVÁ, Ľ., 2007. Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci učebných osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava: OKAT PLUS. ISBN 978-80-88720-10-2)

Kladné vety v čase past simple

Počas učenia sa anglického jazyka ste si určite všimli, že používanie gramatických časov nie je totožné so slovenčinou a robí nám v mnohých prípadoch vrásky na čele. Rovnako to je aj v prípade vyjadrenia minulosti. Po prezretí tohto videa však verím, že vrásky z čela zmiznú a s prehľadom dokážete vytvoriť kladné vety, ktoré budú vyjadrovať deje, ktoré sa odohrali v minulosti. Predstavíme si, aký je rozdiel medzi pravidelnými a nepravidelnými slovesami, vytvoríme nejaké vzorové vety a na konci videa si to vyskúšate aj sami. A okrem gramatiky sa možno naučíte aj nejaké nové slovíčka. Good luck!

Tabuľka nepravidelných slov prevzatá z Grammar and Vocabulary for First and First for Schools © Cambridge University Press 2015 a obrázok časovej osi z printnpractice.com. 

Švédsko – Vývoj peňazí

Rozumieť peniazom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Cestou po Európe sa dozviete veľa zaujímavosti nielen o jednotlivých krajinách ale naučíte sa aj finančné pojmy a ich aplikáciu v bežných životných situáciách.

S peniazmi sa stretávaš denne. Vieš ale ako sa vyvíjali? Napovie ti video:

Svoje vedomosti o Švédsku a vývoji peňazí si môžeš upevniť a rozšíriť v nasledujúcich úlohách.

A na záver sa otestuj

Ak sa hra nespustí priamo na stránke, klikni na tento odkaz alebo naskenuj QR kód.