Výnimočný učiteľ: Kolektív SZŠ Bakomi

Bakomi

Mgr. Lucia Kazárová, absolvovala Katedru výtvarnej tvorby a histórie na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Na SZŠ Bakomi vyučuje výtvarnú výchovu, techniku, etiku a dejepis v medzipredmetových súvislostiach. Vo svojej pedagogickej praxi sa prostredníctvom nekonvenčných prístupov koncentruje na rozvoj tvorivého myslenia a kreativity detí.

Mgr. Katarína Čárska, PhD., vyštudovala matematickú analýzu a matematické modely v prírodných a technických vedách na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Doktorát z didaktiky matematiky absolvovala na FMFI UK v Bratislave. Na SZŠ vyučuje matematiku, ku ktorej pristupuje konštruktivisticky. Cez podporu spolupráce žiakov, prelínanie tém, prácu s chybou aj didaktické hry  podporuje u žiakov objavovanie vlastných poznatkov a súvislostí.

Ing.arch. Iveta Chovanová, absolvovala Katedru dejín architektúry a tvorby v pamiatkovom prostredí Fakulty architektúry STU v Bratislave. Pôsobí ako kurátorka, publicistka a kultúrna manažérka. Na SZŠ Bakomi pracuje ako asistentka výtvarnej výchovy a techniky.

Naučte sa, inšpirujte sa

Dejepis
Geometria
Matematika
Výtvarná výchova
Základná škola