Ázia – vodstvo – interaktívne pracovné listy

Nechce sa ti znovu čítať nudný text zo zemepisu o vodstve Ázie ? Učivo si môžeš zopakovať zábavnejšie pomocou interaktívnych testov. Nezabudni si prečítať pokyny ku práci.

Jazerá Ázie

Jazerá Ázie na mape

Rieky a jazerá Ázie

Vodstvo Ázie

Test – zhrnutie

Tento didaktický test slúži na overenie vedomostí z tém prevencie sexuálnej výchovy. Primárne je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím. Testom si môžete overiť vedomosti žiakov v daných témach a po pôsobení na žiakov odsledovať nárast vedomostí v týchto témach a testy porovnať.  

Didaktický test obsahuje 8 otázok. Z toho 6 s označením jednej správnej odpovede. A 2 otázky z označením viacero správnych odpovedí. Každá úloha s označením jednej správnej odpovede má hodnotu jedného bodu. Úlohy s viacerými správnymi odpoveďami mali hodnotu toľko bodov, koľko správnych odpovedí obsahovali. Celkový počet bodov testu bol 14 bodov.

Stupnica známkovania:

BodyZnámkaPercentá
14-121100- 86 %
11-9279-64 %
8-6357-43 %
5-3436-21 %
2-0514-0 %

(zdroj: vlastné spracovanie podľa stupnice ŠZŠ pri RC )

Sexuálne obťažovanie, sexuálny súhlas- prevencia, opakovanie

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlých videí o témach prevencie sexuálneho obťažovaniasexuálneho súhlasu

Držím palce 😊

Over si vedomosti s pracovným listom:

Svoje vedomosti si môžeš zopakovať aktivitou:

Odpovedz na otázky z príbehu:

Príbeh:

Dievča Janka ide na diskotéku. Čo myslite čo jej môže hroziť?

Na diskotéke začne piť alkohol. Ako sa správa človek pod vplyvom alkoholu?

Po diskotéke jej ponúka neznámy muž Michal, že ju vezme domov autom. Janka k nemu nasadne a Michal ju odvezie k nemu domov.

Čo mohla Janka urobiť inak?

Je bezpečné ísť s niekým cudzím domov?

Janka sa ráno zobudí u Michala a nepamätá si čo sa v noci stalo. Rýchlo sa ráno vytratí a neopýta sa Michala čo sa v noci mohlo stať.

Čo mohla Janka urobiť inak?

Čo mohol Michal urobiť inak?

Ak mali v noci Michal a Janka sex, aké riziká im hrozia?

Súhlasila Janka so sexom?

Zachoval sa Michal správne? ako sa zachovať v prípade napadnutia, ponuky drogy, ponuky na sex a pod.

– môže na to nadväzovať nácvik odmietania, asertivity a pod.

Zdroje:

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky [cit. 2023-12-5]. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005- 300

InTYMYta., Súhlas je sexy súhlas je základ. Dostupné na internete: https://www.intymyta.sk/?vzd_materialy=suhlas-je-sexy-suhlas-je-zaklad

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Sex bez súhlasu obete je trestným činom – šírenie tvrdení, že ak obeť aktívne nekladie odpor, tak nejde o trestný čin, je nebezpečná a nezodpovedná dezinformácia. Dostupné na internete: https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/tlacova-sprava-3781/

Občianske združenie Prirodzene. Sexuálny súhlas. Dostupné na internete: https://www.prirodzeneweb.sk/sexualny-suhlas/

Amaze.org .,Občianske združenie Prirodzene. https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Čo je sexuálny súhlas? – prevencia

Ahojte žiaci,  

viac informácií k téme čo je sexuálny súhlas sa dozviete vo videu. Ak vás téma zaujme odporúčam využiť overené zdroje z videa. 😊

Sexuálne obťažovanie – prevencia

Ahojte žiaci,  

viac informácií k téme prevencie sexuálneho obťažovania sa dozviete vo videu. Ak vás téma zaujme odporúčam využiť overené zdroje z videa. 😊

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním. Téma je medzi predmetovo prepojená s hodinou Slovenského jazyka, konkrétne s rozvíjaním komunikačnej schopnosti. Ako tematický celok sme určili jednoduché rozprávanie príbehu podľa obrázkov. Obrázky sú tematiky sexuálneho obťažovania s poučným charakterom. Využili sme metódu inštrukčných médií, ktorú sme zaradili do motivačnej časti. Krátkym, názorným videom a následnou diskusiou sme žiakom ozrejmili pojem sexuálne obťažovanie. Kognitívnym cieľom je z pohľadu slovenského jazyka rozšíriť slovnú zásobu žiakov prerozprávaním krátkeho príbehu z obrázkov. Cieľom tejto témy z vedomostného hľadiska je v tejto vyučovacej hodine povedať vlastnými slovami čo je sexuálne obťažovanie. Pomenovať druhy sexuálneho obťažovania a povedať vlastnými slovami negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania. Afektívnym cieľom je z postojového a hodnotového hľadiska je zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním. Psychomotorický cieľ sme spojili s rolovou hrou na nácvik vyjadrenia nesúhlasu. Hlavným cieľom tejto hodiny je naučiť sa čo je sexuálne obťažovanie a tým si uvedomiť svoje právo povedať nie. Taktiež zistiť, že táto skutočnosť nie je prirodzená a je trestná. Žiakom predkladáme možné spôsoby riešenia, ak sa im v živote prihodí tento nežiadúci jav. Využili sme frontálnu organizačnú formu.

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním

Ročník8.
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Jazyk a komunikácia
Vyučovací predmet:Slovenský jazyk – rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Tematický celok:Jednoduché rozprávanie príbehu podľa obrázkov.
Učivo (téma):Sexuálne obťažovanie – prevencia
Ciele:kognitívny – Rozšíriť si slovnú zásobu. Pomenovať a opísať obrázky. Tvoriť z obrázkov príbeh. Povedať vlastnými slovami čo je sexuálne obťažovanie. Pomenovať druhy sexuálneho obťažovania. Povedať vlastnými slovami negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania.
afektívny – Zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním.
psychomotorický – Vyjadriť pohybom, gestom nesúhlas v rolovej hre.
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:Motivačný rozhovor, viacnásobného opakovania, názorná ukážka, rozhovor, nadmerného zvýraznenia, intenzívnej motivácie,  individuálny prístup, laudácia,  exemplifikácia, výklad, demonštrácia, algoritmozácia kurikula, metóda inštrukčných médií, premiácia, fixačná,  diagnostická.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-patologických javov.
Didaktické prostriedky:Videá: Prirodzene Web –  Čo je sexuálne obťažovanie? https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c
Ovce.sk – Obťažovanie
http://sk.sheeplive.eu/fairytales/obtazovanie
Obrázky situácií.  
ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavím tému vyučovacej hodiny, ktorou je sexuálne obťažovanie – prerozprávanie príbehu. Pripravím si didaktické pomôcky. Upravím triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. V triede zistím počet chýbajúcich. Žiakov vyzvem ,aby si sadli. Pripravím lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:Žiakom pustím krátke video, o sexuálnom zneužívaní.

Výklad vo videu:
„ Sexuálne obťažovanie je šikana, ktorej cieľom je človeku ublížiť alebo ho zastrašiť. Páchatelia môžu niekomu či o niekom rozprávať oplzlé vtipy, mať nevhodné poznámky, ukazovať oplzlé gestá, šíriť klebety osobne aj online, zanechávať sexuálne odkazy na verejných priestranstvách, ukazovať niekomu obrázky či videá so sexuálnym podtónom, dotýkať sa, chytať či štípať druhých sexuálnym spôsobom, žiadať druhých o zaslanie ich nahých fotografií. Ťahať niekoho za oblečenie, alebo sa o niekoho obtierať sexuálnym spôsobom. Ak ťa niekto obťažuje, nikdy to nie je tvoja vina.  Je nesprávne a neprijateľné tvrdiť, že obete “ si to pýtali“, na základe toho čo urobili, povedali, mali oblečené. Často pomôže začať tým, že povieš človeku, ktorý ťa obťažuje, aby s tým prestal.  Daj mu alebo jej jasne najavo, že ti ich správanie prekáža. Ak ťa neprestanú obťažovať, nestačí, že si ich správanie budeš ignorovať. Pravdepodobne to totiž nepomôže. Povedz o tom dospelému, ktorému dôveruješ. Čím skôr o tom niekomu povieš tým skôr sa to vyrieši. Na takúto osobu sa dá podať trestné oznámenie a takéto správanie môže riešiť aj polícia. Pamätaj, že za žiadnych okolností ťa nemá nikto právo sexuálne obťažovať či šikanovať druhých.“

Otázky pre žiakov:
„Počuli ste už niekedy o sexuálnom obťažovaní?“
„Čo je sexuálne obťažovanie?“
„Aké správanie sexuálneho obťažovania bolo vo videu spomenuté?“
„Čo pomôže k zabráneniu sexuálneho obťažovania?“
„Čo má osoba, ktorú sexuálne obťažujú robiť, ak to stále neprestalo?“
„Je sexuálne obťažovanie trestné“?  
Expozičná časť:Každému žiakovi rozdám obrázky určitej situácie. Obrázky rozdám do lavice každému po jednom. Obrázky určitej situácie bude mať žiak, na samostatnom papieri pre lepšiu koncentráciu.

Obrázky budem rozdávať každému po jednom. Jedného žiaka vyvolám a ten opíše dej z prvého obrázka. Ďalší žiak bude dejom nadväzovať na druhý obrázok. Postupne sa vystrieda každý žiak. 

Situácie budú štyri. Žiaci si budú vytvárať príbeh podľa obrázkov. Žiakov budem po jednom vyvolávať a frontálnou formou sa vytvorí príbeh. Príbeh bude tematiky sexuálneho obťažovania s ponaučením. Situácie na obrázkoch vždy skončia ponaučením a tým ako sa zachovať, pri prípadnom sexuálnom obťažovaní.

1. Situácia dotykov a obtierania sa sexuálnym spôsobom v autobuse.
2. Situácia chytať sa štípať, dotýkať niekoho sexuálnym spôsobom.
3. Oplzlé gestá a poznámky.
4. Oplzlé gestá a poznámky. 
Žiaci na konci prerozprávajú po jednom situácie, ktoré obrázkami vznikli.
Fixačná časť:So žiakmi si zopakujeme, čo je sexuálne zneužívanie. Žiaci budú musieť vlastnými slovami povedať negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania. Diskusiou zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním.

So žiakmi bude nasledovať rolová hra. Pred rolovou hrou žiakov oboznámim s výrokmi:
„Existujú príjemné a nepríjemné dotyky: Niektoré môžu byť bolestivé. Niektorí ľudia obchytávajú deti na intímnych miestach alebo nútia deti, aby ich obchytávali ony. Nikto nemá právo niečo také od detí vyžadovať, dokonca ani ľudia, ktorých ľúbiš.“
„Máš právo povedať nie.“

Rolová hra bude zameraná na odmietnutie určitého správania, ak sa žiakom toto správanie nebude páčiť.
Na túto rolovú hru si vyberiem dvoch žiakov, vystriedajú sa všetci žiaci. Jeden žiak bude v úlohe násilníka. Násilie bude prebiehať len „akože“. Žiak bude bez dotykov predstierať svoju úlohu. Vety budú v podobe:
„Poď, dám ti lízanku!“
„Posiela ma mama, aby som ťa priviedol…“
„Hľadám …, ukážeš mi to?“
„Vyzleč sa!“
„Počkaj, skontrolujem ťa, či si zdravý/á.“
„Ukážem ti niečo zaujímavé.“
„Pohlaď ma! Dotkni sa ma!“

Druhý žiak bude mať za úlohu rázne odmietnuť takéto návrhy, v podobe:
„nie nechcem“
„nie! “

Využiť môže aj gestá.

Pri začiatku rolovej hry môže dramatizovať úlohu násilníka aj učiteľ. Ak sa nám zvýši čas spustím žiakom video z portálu ovce.sk, ktoré sa týka sexuálneho obťažovania a diskusiou so žiakmi si toto video rozoberieme
Záverečná časť:Žiakov za ich aktivitu pochválim, zadám im domácu úlohu. Zhodnotím ich prácu a aktivitu.  

(zdroj: vlastné spracovanie)

Z praxe:

Vyučovacia hodina prebiehala bez problémov. Ciele hodiny sa splnili. Odporúčame žiakom pustiť video viac krát. Video je krátke a výstižné, žiakov zaujalo. Obrázky odporúčame rozdávať po jednom, aby žiaci lepšie udržali pozornosť. Niektoré situácie z obrázkov sú krátke, z tohto dôvodu odporúčame dať jednému žiakovi prerozprávať celý príbeh. So žiakmi je vhodná diskusia na túto tému. Niektorí žiaci mali problém s pojmami ako intímne partie. Odporúčame túto hodinu učiť až po tom, ako si žiaci osvoja tieto pojmy. Žiakom je potreba priniesť vytlačené obrázky vo väčšej podobe, pretože na niektorých obrázkoch je potrebné spozorovať detaily, ktoré sa pri určitej situácií zmenili.  Pri rolovej hre sa niektorí žiaci hanbili. Odporúčame žiakov podporovať v pozitívnom slova zmysle a začať rolovú hru v pozícií učiteľa a jedného žiaka. Žiaci sa postupne osmelili a táto aktivita ich veľmi zaujala. Video po rolovej hre ovce.sk žiakov taktiež zaujalo, ale neostal priestor na diskusiu o tomto videu. Niektorí žiaci sa už pri tomto videu nesústredili z dôvodu množstva činností. Odporúčame so žiakmi viesť o tejto téme otvorený rozhovor a upozorňovať žiakov na správnu terminológiu v pomenovaní intímnych partií a pohlavného styku.  

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovanímŽiaci boli na tejto vyučovacej hodine aktívni a bez problémov plnili všetky zadané úlohy. Prvotne mali problém s rolovou hrou, po čase sa však osmelili a boli aktívni.Žiaci sa správali disciplinovane. Po vytýčení pravidiel a hraníc hodina prebiehala v pozitívnej atmosfére.Žiaci sa pri rolovej hre spočiatku smiali a hanbili. Prvotní žiaci, ktorých som vyvolala odmietli prísť pred tabuľu. Po čase sa však vystriedali všetci žiaci.

Obrázky situácií:

Zdroje:

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky [cit. 2023-12-5]. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005- 300

Zákon č. 365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365

Prevencia kriminality. Ako zákon definuje pojmy ako obťažovanie a násilie? Dostupné na internete:  https://prevenciakriminality.sk/static/pdf/sexualne-obtazovanie-pdf.pdf

Univerzita Komenského

v Bratislave. Čo je sexuálne zneužívanie ? Dostupné na internete: https://uniba.sk/o-univerzite/plan-rodovej-rovnosti-uk/sexualne-obtazovanie/co-je-sexualne-obtazovanie/

Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Dostupné na internete: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/kontakt-1/

InTYMYta., Súhlas je sexy súhlas je základ. Dostupné na internete: https://www.intymyta.sk/?vzd_materialy=suhlas-je-sexy-suhlas-je-zaklad

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Sex bez súhlasu obete je trestným činom – šírenie tvrdení, že ak obeť aktívne nekladie odpor, tak nejde o trestný čin, je nebezpečná a nezodpovedná dezinformácia. Dostupné na internete:   https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/tlacova-sprava-3781/

Občianske združenie Prirodzene. Sexuálny súhlas.  Dostupné na internete: https://www.prirodzeneweb.sk/sexualny-suhlas/

Amaze.org .,Občianske združenie Prirodzene. https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c

Návrh aktivity na prevenciu nevhodného sexuálneho správania na verejných miestach – súkromné a verejné miesta

Pre učiteľa:

Táto aktivita je zameraná na prevenciu nevhodného sexuálneho správania na verejných miestach. Toto správanie je podľa autorov Venglářová, Eisner (2013), Mandzáková (2013)  často vyskytujúce sa a je potrebné ho riešiť. Cieľom aktivity je, aby jedinec pochopil, že niektoré formy správania sú vhodné len na súkromných miestach. Je významné poučovať ich o tom, aby sa ovládali a svoje potreby si uspokojovali v súkromí a v čase, kedy je nato vhodná príležitosť. Autorka Mandzáková (2013) tvrdí, že je významné poskytnúť týmto osobám poznatky o súkromí a súkromných miestach a o tom, že takéto správanie je na verejnosti neprípustné. Je nutné začať s touto osvetou ešte pred vývinovým obdobím puberty dieťaťa, tak sa bude pocit hanblivosti vytvárať už v detstve a bude to jednoduchšie. Cieľom je pochopiť aj to, že ľudia sú s nevhodným sexuálnym správaním na verejných miestach pohoršení a takéto správanie môže byť aj potrestané. Poukázaním na možnosť realizovania sexuálnych aktivít na súkromnom mieste sa môže zamedziť nevhodnému sexuálnemu správaniu sa na verejných priestranstvách.     

Návrh aktivity na prevenciu nevhodného sexuálneho správania na verejných miestach

Názov aktivity:Keď som sám a keď som s ľudmi-súkromie a verejnosť
Druh a stupeň postihnutia:Stredné mentálne postihnutie variant B
Veková kategória:12 – 16 rokov
Téma:„Zodpovedný prístup k sexualite, sexualita ako prirodzený prejav ľudského jedinca, ale aj ako prejav kultúrnosti a kultivovanosti osobnosti človeka“ (Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Učebné osnovy, 2010 s. 10). „Kultivovaný a kultúrny prejav sexuality ako obraz mravného a sexuálne zrelého človeka„ (Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Učebné osnovy, 2010 s. 10) „Sebaúcta človeka“ (Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Učebné osnovy, 2010 s. 5)
Cieľ činnosti:Triediť obrázky na verejné a súkromné miesta.       
Uviesť rozdiely medzi verejnými a súkromnými miestami.       
Podľa určenej situácie rozhodnúť vhodnosť vykonávania aktivity na verejnom alebo súkromnom mieste.      
Vyjadriť vlastnými slovami prečo sa daná situácia môže vykonávať len v súkromí alebo len na verejnosti.   
Didaktické prostriedky:obrázky verejných miest – na ulici, mestský park, v divadle ,v škole, v jedálni, obrázky súkromných miest – detská izba, záchod, sprcha, zelený kruh, červený kruh, zelené vrchnáčiky, červené vrchnáčiky       
Metodický postup :
Motivačná časť:
Žiaci budú sedieť v kruhu na koberci a ukážem im 2 obrázky, prvý bude obrázok detskej izby a druhý obrázok jedálne plnej ľudí. Opýtam sa ich na rozdiely na tomto obrázku. Opýtam sa žiakov: „Aký je rozdiel medzi týmito miestami?“, „Vymenujte, čo je na týchto miestach iné.“ Miesta si spoločne prejdeme a skupine vysvetlím, že na verejnom mieste sa nachádzajú aj iní ľudia okrem nás a musíme sa správať tak, aby sa ostatní ľudia nepohoršili. Súkromné miesto je také, miesto, kde sme sami a nikto iný tam okrem nás nie je.
       
Pripravené budem mať obrázky verejných miest a súkromných miest:     
verejné miesta budú – na ulici, mestský park, v divadle, v škole, v jedálni.          
súkromné miesta budú – záchod, sprcha, izba.  
      
O miestach budeme spoločne diskutovať – kde je to miesto, aké je to miesto, kto sa môže nachádzať na tomto mieste. Úlohou skupiny bude vytriediť miesta na verejné a súkromné. Na koberci budem mat pripravený zelený kruh, ktorý bude predstavovať súkromné miesta, a červený kruh, ktorý bude predstavovať verejné miesta. Do zeleného kruhu budú dávať obrázky súkromných miest a do červeného kruhu obrázky verejných miest, triediť budú po jednom a každý žiak sa vystrieda.  
         
Expozičná časť:
Následne žiakom budem hovoriť rôzne situácie a oni budú musieť zaradiť, na ktorom mieste by mohla takáto situácia prebiehať. Vystriedajú sa všetci členovia skupiny a ak bude treba danému žiakovi pomôcť, pomôže mú skupina. Pri sebe budem mať pripravené zelené vrchnáčiky, ktoré budú predstavovať súkromné situácie, a červené vrchnáčiky, ktoré budú predstavovať verejné situácie. Ak žiakova odpoveď bude správna, priradí vrchnáčik do správneho kruhu podľa farby, kde budú vopred dané obrázky: v červenom kruhu verejné miesta a v zelenom kruhu súkromné miesta.

Situácie:
„Janko je chlapec ktorý je rád nahý, často sa vyzlieka a dotýka sa svojho tela; práve sa chce vyzliecť. – kam by si túto situáciu zaradil, na súkromné miesto alebo na verejnosť?“ So žiakmi si celú situáciu rozoberieme a vysvetlím im, že vyzliekanie a nahota patria na súkromné miesta, ostatní ľudia na verejnosti nás vidieť holých nechcú a nepáčilo by sa im to.       
„Janka a Emil sa držia za ruky. – kam by si túto situáciu zaradil?“
Vysvetlím im, že táto situácia môže prebiehať aj na verejnosti.     
„Eva a Emil sa radi bozkávajú a dotýkajú, ich bozky sú dlhé – kam by si túto situáciu zaradil?“ “
Žiakom vysvetlím, že bozkávanie a dotýkanie sa je naša súkromná záležitosť a nepatrí na verejnosť. (Ak je známe, že osoby v skupine onanujú, využijeme situáciu spojenú s masturbáciou)
„Milan si rád robí dobre dotýkaním sa svojho penisu. – kam by ste situáciu zaradili?“
Žiakom zdôrazním, že masturbácia je vhodná len na súkromnom mieste, pretože ak to osoba urobí na verejnosti, bude potrestaná, pretože ostatní ľudia nechcú vidieť takéto správanie, patrí to len do súkromia. 
„Eva a Sandra si dajú pusu na líce – kam by ste situáciu zaradili?“           
Žiakom vysvetlím, že pusu na líce si môžu dať aj na verejnosti.    
(Ak skupina prešla učivom o počatí, čo je podľa štátneho vzdelávacieho programu v predmete etická výchova a vecné učenie v 10. ročníku, zaradíme aj situáciu so sexom).
„Mirka a Peťo majú spolu sex – kam by si túto situáciu zaradil?“
Žiakom zdôrazním, že sex patrí len do súkromia a na verejnosti sa nemôže robiť, pretože osoby budú potrestané a ľudia pohoršení.    
„Janko pohladil Zuzku po tvári – kam by si túto situáciu zaradil?“           
Žiakom vysvetlím, že táto situácia je vhodná aj na verejnom mieste.        
„Helenka a Miška sa spolu rozprávajú – kam by si túto situáciu zaradil?“
Žiakom, vysvetlím, že rozprávať sa môžu aj na verejnosti.
So skupinou si ešte raz prejdem situácie, ktoré patria len do súkromia a ktoré patria aj na verejnosť, a porozprávame sa, prečo je to tak.    
     
Záverečná časť:
Vytriedené verejné a súkromné miesta sa nalepia oddelene hrubou čiarou na viditeľné miesto. So žiakmi si zopakujeme všetky situácie ešte raz a budú musieť vlastnými slovami vyjadriť, prečo sa daná situácia môže vykonávať len v súkromí alebo len na verejnosti. Opýtam sa, ako sa pri tejto aktivite cítili a či sa im táto aktivita páčila.
  (Zdroj: vlastné spracovanie)

Obrázky k aktivite:

Interaktívne cvičenie:

Utváranie predstáv o budúcom partnerovi – Kvet lásky

Vážení učitelia,

Predstavujem Vám návrh vyučovacej hodiny zameraný na utváranie predstáv o budúcom partnerovi. Cieľom vyučovacej hodiny je vytvoriť si predstavu o budúcom partnerovi a vytvoriť si tak realistické pozitívne nároky na budúceho partnera. Týmto spôsobom si vytvárať do budúcnosti zdravé, plnohodnotné vzťahy.

Prajem vám veľa šťastia pri výrobe a nech kvet lásky splní úlohu, ktorú v sebe nesie.

Verím, že sa vám tento návrh vyučovacej hodiny bude páčiť.